АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мурай Вiктор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00278876
4. Місцезнаходження Україна, 15300, Чернігівська область, -, м. Корюкiвка, вул. Передзаводська, буд. 4
5. Міжміський код, телефон та факс (04657) 2-17-79, (04657) 3-42-92
6. Електронна поштова адреса stock@slav-oboi.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

82 (2835), бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.slav-oboi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018

(дата)