АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Дана фiнансова звiтнiсть ПАТ «Слав’янськi шпалери-КФТП» (надалi –Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року.
Товариство є публiчним акцiонерним товариством, що зареєстрована та дiє на територiї України. Юридична та фактична адреса Товариства: 15300,Україна, Чернiгiвська область, м.Корюкiвка, вул.Передзаводська 4, iдентифiкацiйний код 00278876; мiсцезнаходження за КОАТУУ-7422410100; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230.
Основним напрямком дiяльностi Товариства є виробництво шпалер.
Станом на 31 грудня 2016 року, кiнцевою контролюючою стороною Товариства є Бондар Анатолiй Олександрович.

2. ЗДАТНIСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
Українська економiка, хоч i вважається ринковою, однак продовжує демонструвати певнi характеристики, властивi економiцii перехiдного перiоду. Цi характеристики включають, але не обмежуються, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу, високi темпи iнфляцiї, iснування валютного контролю, який робить нацiональну валюту нелiквiдною за межами територiї України. Стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду щодо адмiнiстративних, правових та економiчних реформ. Як наслiдок, операцiї в Українi пов’язанi з ризиками, якi не є типовими для розвинених ринкiв.
Полiтична i соцiальна напруженiсть, яка винекла в Українi призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та погiршенню умов кредитування. У той час як українським урядом приймаються стабiлiзацiйнi заходи, спрямованi на пiдтримку банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу та його вартостi для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансове становище Товариства, результати її дiяльностi та економiчнi перспективи.
В той час , коли керiвництво вважає, що воно вживає вiдповiднi заходи для пiдтримання стiйкостi й зростання бiзнесу Товариства в поточних умовах, непередбачене подальше погiршення в описаних вище сферах може негативно вплинути на результати дiяльностi Товариства та її фiнансове становище в мiрi, яка в даний час не може бути визначена.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

3. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ).

Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною (iсторичною) вартiстю.

Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.

Функцiональна валюта та валюта подання
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї.

Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2016р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
4.1 Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Визнання є процесом включення до балансу або до звiту про прибутки та збитки статтi, яка вiдповiдає визначенню елемента та вiдповiдає критерiям визнання елемента. Критерiями для визнання статтi є:
а) ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання або вибуття з нього будь-якої майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної зi статтею;
б) стаття має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити.
Визнання передбачає словесний опис статтi та грошову суму iз включенням цiєї суми до пiдсумкiв балансу та звiту про прибутки та збитки. Статтi, якi вiдповiдають критерiям визнання, мають вiдображатися у балансi та звiтi про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не може бути виправлене шляхом розкриття застосованих облiкових полiтик або за допомогою примiток чи пояснювального матерiалу.
Концепцiя ймовiрностi використовується в критерiях визнання i належить до ступеня невизначеностi щодо надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi статтею. Ця концепцiя вiдповiдає невизначеностi, що характеризує середовище. Оцiнка ступеня невизначеностi стосовно отримання майбутнiх економiчних вигiд робиться на основi свiдчення, яке є наявним на момент складання фiнансових звiтiв.

4.1 Основа (основи) оцiнки, якi застосовуються при складанi фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть готується на основi iсторичної собiвартостi, за винятком:
- оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», коли ця справедлива вартiсть була використана як доцiльна собiвартiсть;
- оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

4.2Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступень округлення
Валютою подання фiнансової звiтностi та валютою основного економiчного середовища, у якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть (функцiональною валютою) є українська гривня. Якщо не вказано iншого, тодi цифри у фiнансовiй звiтностi наводяться у тисячах гривень.

4.3 Облiковi полiтики щодо активiв, зобов’язань та капiталу

4.3.1. Формування та змiни облiкових полiтик
4.3.1.1. Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства була розроблена у вiдповiдностi до вимог норм Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
При формуваннi норм облiкової полiтики Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.

4.3.1.2. Товариство може змiнити облiкову полiтику, тiльки якщо змiна:
а) вимагається МСФЗ, або
б) приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки Товариства.
Не вважається змiнами в облiкових полiтиках:
а) застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувалися ранiше; та
б) застосування нової облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, якi не вiдбувалися ранiше або були несуттєвими.
Змiна в облiковiй оцiнцi - це коригування балансової вартостi активу або зобов'язання чи суми перiодичного споживання активу, яке є результатом оцiнки теперiшнього статусу активiв та зобов'язань та пов'язаних з ними очiкуваних майбутнiх вигiд та зобов'язань. Змiни в облiкових оцiнках є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок та, вiдповiдно, не є виправленням помилок.

4.3.2. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
4.3.2.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом:
- отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання, або
- обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно сприятливими, або
г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є:
- непохiдним iнструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або
- похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу.
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
- надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або
- обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є
- непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, або
- похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Товариства.
Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах Товариства пiсля вирахування всiх його зобов'язань.

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що оцiнюється не за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

4.3.2.2. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Якщо дебiторська заборгованiсть не була погашена на протязi 2-х рокiв, тодi резерв на покриття збиткiв має бути 100% вiд такої дебiторської заборгованостi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

4.3.2.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон’юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

4.3.2.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

4.3.2.5. Зобов'язання, кредити банкiв
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
- Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

4.3.2.6. Застосування методу ефективного вiдсотка
Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод.
Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, Товариство має попередньо оцiнити грошовi потоки, враховуючи всi умови контракту про фiнансовий iнструмент (наприклад, аванси, опцiони "кол" та подiбнi опцiони), але не має розглядати майбутнi збитки вiд кредитiв.
Обчислення включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi сторонами контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiї та всi iншi премiї чи дисконти.
У тих випадках коли неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв), Товариству слiд використовувати контрактнi грошовi потоки за весь контрактний строк фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв).
Справедливу вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не нараховуються вiдсотки, можна оцiнити як теперiшню вартiсть усiх майбутнiх надходжень грошових коштiв, дисконтованих iз застосуванням переважної ринкової ставки (переважних ринкових ставок) вiдсотка на подiбний iнструмент (подiбний за валютою, строком, типом ставки вiдсотка та iншими ознаками) з подiбним показником кредитного рейтингу.
Для визначення переважної ринкової ставки (справедливої процентної ставки або номiнальної ставки вiдсотка) враховується усереднений показник процентних ставок за попереднi 12-ть мiсяцiв, наведених на офiцiйному сайтi Нацiонального банку України у роздiлi «Грошово-кредитна та фiнансова статистика» .
Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

4.3.2.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

4.3.2.8. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

4.3.3. Облiковi полiтики щодо основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року.
Основнi засоби вартiстю до 6000 грн. визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами, вартiсть яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складi поточних витрат перiоду на центрах облiку витрат у вiдповiдностi з призначенням їх використання.

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за моделлю облiку за їх собiвартiстю, тобто за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi подальшi витрати визнаються в прибутку чи збитку перiоду, коли вони були понесенi, за винятком випадкiв, якщо такi подальшi витрати мають бути визнанi у складi балансової вартостi полiпшеного об’єкту основних засобiв (капiталiзованi), тобто коли задовольняють критерiям визнання активу:
- якщо таки подальшi витрати призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд; та
- вартiсть таких витрат може бути достовiрно визначена.
Висновки щодо вiдповiднiсть критерiям визнання активу наводяться у актах типової форми ОЗ або у iнших первинних (розпорядчих) документах, складеним за результатами понесення таких подальших витрат.

Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, слiд амортизувати окремо.
Товариством для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовуються:
- прямолiнiйний метод для всiх об’єктiв основних засобiв переданих в оренду;
- метод зменшення залишку для всiх об’єктiв основних засобiв переданих в оренду.
Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi об’єктом його лiквiдацiйної вартостi та на протязi строку, який встановлюється розпорядчими документами чи у актi введення в експлуатацiю типової форми ОЗ.
Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод слiд визнавати у прибутку чи збитку, якщо вони не включенi до балансової вартостi iншого активу.
Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу слiд переглядати принаймнi на кiнець кожного фiнансового року та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiну (змiни) слiд вiдображати як змiну в облiковiй оцiнцi.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Для облiку основних засобiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного використання в розрiзi груп та лiквiдацiйна вартiсть.
Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв Лiквiдацiйна вартiсть, грн.
група 1 - земельнi дiлянки - -
група 3 - будiвлi 20 5000
споруди 15 5000
передавальнi пристрої 10 5000
група 4 - машини та обладнання 5 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри.
З них:
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень 2 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри.
група 5 - транспортнi засоби 5 1000
група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 1
група 9 - iншi основнi засоби 12 1

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

При переоцiнцi основних засобiв будь-яку суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки зазвичай розглядають за допомогою «методу зменшення амортизацiї», тобто коли суму накопиченої амортизацiї виключають з валової балансової вартостi активу, а чисту вартiсть перераховують до переоцiненої вартостi активу. Цей метод обов’язково застосовується для будiвель. Також дозволяється й застосування методу iндексiв (коефiцiєнту переоцiнки).

Дооцiнку, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усiєї дооцiнки, коли актив вибуває з використання або лiквiдується. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або збиток.

4.3.4. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований.
Нематерiальний актив визнається, якщо виконуються наступнi критерiї:
а) актив є iдентифiкований, тобто якщо вiн:
- може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це; або
- виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань.
б) актив є контрольований Товариством у результатi минулих подiй;
в) вiд активу очiкують надходження майбутнiх економiчних вигiд до Товариства;
г) вартiсть активу можна оцiнити достовiрно.

Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
- цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та
- будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням.

Для оцiнки вiдповiдностi внутрiшньо генерований нематерiального активу критерiям визнання, Товариство класифiкує генерування активу на:
а) етап дослiдження; та
б) етап розробки.
Витрати понесенi на етапi дослiдження (дослiдження внутрiшнього проекту) не визнаються у складi нематерiального активу, цi витрати слiд визнавати як витрати у перiодi їхнього понесення.
Витрати понесенi на етапi розробки (розробки внутрiшнього проекту), слiд визнавати у складi нематерiального активу, якщо i тiльки якщо Товариство може довести все, що зазначено нижче:
- технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний до використання або продажу;
- свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
- свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
- майбутнiй нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
- наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та використання чи продажу нематерiального активу;
- свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки.

Внутрiшньо генерованi бренди, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi своєю сутнiстю об'єкти не визнаються як нематерiальнi активи.
До компонентiв собiвартостi внутрiшньо генерованого нематерiального активу не входять:
- видатки на продаж, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi видатки, якщо їх не можна прямо вiднести до пiдготовки активу для використання;
- iдентифiкованi недолiки та початковi операцiйнi збитки, що їх зазнають до того, як актив досягне запланованої ефективностi; та
- видатки на навчання працiвникiв експлуатувати актив.

Пiсля визнання нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосування прямолiнiйного методу.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд приймати за нуль, за винятком випадкiв, коли:
- iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної експлуатацiї, або
- є активний ринок для такого активу та: лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити посиланням на цей ринок; та iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисної експлуатацiї активу.

Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об’єкту окремо в момент його придатностi для використання у наказi чи iншому розпорядчому документи.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Для облiку нематерiальних активiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного використання в розрiзi груп.
Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв
група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається Товариством самостiйно, але не може становити менше 2 та бiльш 10 рокiв.
Якщо строк корисного використання нематерiального активу не може бути встановлений, тодi амортизацiя не нараховується, але щороку виконуються процедури тестування активу на ознаки його знецiнення (зменшення корисностi).

4.3.5. Облiковi полiтики щодо зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариству слiд оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування такого активу.

Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення є збитком вiд зменшення корисностi.
Збиток вiд зменшення корисностi слiд негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом (наприклад, вiдповiдно до моделi переоцiнки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток вiд зменшення корисностi переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення резерву з переоцiнки (додаткового капiталу) за цим iншим стандартом.

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу слiд коригувати в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї, що залишається.

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, слiд сторнувати, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi.
Якщо це так, то балансову вартiсть активу слiд збiльшити до суми його очiкуваного вiдшкодування. Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. При цьому збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi роки.

4.3.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
- використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або
- продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
- є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю,
- собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
Якщо окремо не можна продати таку частку, тодi ця нерухомiсть є iнвестицiйною, тiльки якщо площа в орендi перевищує 50% її загальної площi.

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов’язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд припиняти (виключати зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття.

4.3.7. Облiковi полiтики щодо непоточних (необоротних) активiв, утримуваних для продажу
Непоточний актив – це актив, що не вiдповiдає визначенню поточного активу.
Поточний актив - це актив, який вiдповiдає будь-якому з таких критерiїв:
а) за очiкуванням, буде реалiзований або призначений для продажу чи споживання в нормальному операцiйному циклi Товариства;
б) утримується в основному з метою продажу;
в) за очiкуванням, буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, або
г) є грошовими коштами чи еквiвалентом грошових коштiв (як визначено в МСБО 7), якщо його обмiн або використання для погашення зобов'язання не є обмеженим принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Товариство класифiкує непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання.
Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним.

Товариство оцiнює непоточний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж.

Товариство не нараховує амортизацiю непоточного активу на час, коли вiн класифiкується як утримуваний для продажу, або коли вiн є частиною лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу.

На дату складання фiнансової звiтностi непоточнi активи (або лiквiдацiйна група) тестується на знецiнення та признається по найменшiй з вартостей окремими рядками у Звiтi про фiнансовий стан Товариства.

Товариство оцiнює непоточний актив, який бiльше не класифiкується як утримуваний для продажу (або бiльше не входить до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу), за нижчою з оцiнок:
- балансової вартостi активу (або лiквiдацiйної групи) до того, як вiн (або лiквiдацiйна група) був класифiкований як утримуваний для продажу, скоригованої з огляду на амортизацiю або переоцiнку, якi були б визнанi, якби актив (або лiквiдацiйна група) не був би класифiкований як такий, що утримується для продажу, або
- суми очiкуваного вiдшкодування на дату подальшого рiшення щодо вiдмови вiд продажу.

4.3.8. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань.
Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Якщо немає обґрунтованої впевненостi в тому, що Товариство, як орендар, отримає право власностi наприкiнцi строку оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох строкiв: строку оренди або строку корисної експлуатацiї.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда.
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати згiдно з iншими визначеними нормами цiєї облiкової полiтики.

4.3.9. Облiковi полiтики щодо запасiв та витрат
Запаси - це активи, якi:
- утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу.

Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.

Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.

Сума транспортно-заготiвельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв, щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць. Сума транспортно-заготiвельних витрат, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, визначається як добуток середнього вiдсотка транспортно-заготiвельних витрат i вартостi запасiв, що вибули, з вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими вiдображено вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми залишкiв транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця i транспортно-заготiвельних витрат за звiтний мiсяць на суму залишку запасiв на початок мiсяця i запасiв, що надiйшли за звiтний мiсяць.

Виробнича собiвартiсть продукцiї (витрати на переробку) охоплює витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва, та включає:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi витрати на оплату працi;
- iншi прямi витрати;
- змiннi загальновиробничi (змiнi виробничi накладнi) ;
- постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати (постiйнi виробничi накладнi).
Склад кожного з вищенаведених елементiв викладений у додатку №2.

Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язанi з переробкою, базується на нормальнiй потужностi виробничого устаткування.
Нормальна потужнiсть - це очiкуваний рiвень виробництва, якого можна досягти в середньому протягом кiлькох перiодiв або сезонiв за звичайних обставин, якщо взяти до уваги зменшення потужностi, що виникає в результатi запланованого обслуговування виробництва.
Розрахунок нормальної потужностi здiйснюється щомiсячно або, щонайменше, раз на рiк, в рамках функцiї планування дiяльностi та затверджується керiвником Товариства. По закiнченнi звiтного перiоду вiддiлом технiко-економiчного аналiзу складається довiдка про фактичну виробничу потужнiсть (вiдсоток виконання плану виробництва) в натуральних показниках та передається у бухгалтерську службу Товариства для врахування затвердженого показника нормальної потужностi у розрахунку розподiлу постiйних накладних витрат мiж:
- витратами виробничою собiвартiстю (дебет рахунку 23 з кредиту рахунку 91), показник розраховується пропорцiйно використаної нормальної потужностi, та
- витратами перiоду (дебет рахунку 90 з кредитом рахунку 91), показник розраховується пропорцiйно не використаної нормальної потужностi та визнається витратами того перiоду, в якому вони понесенi.
Оформлення такого розподiлу здiйснюється щомiсяця довiдкою бухгалтерiї.
Якщо в деяких звiтних перiодах окремi об’єкти основних засобiв зовсiм не використовувалися у виробництвi, тодi їх амортизацiя, ремонт та iншi подiбнi витрати вiдображаються у витратах перiоду в повнiй обсязi, тобто без задiяння вищенаведеного механiзму пропорцiйного розподiлу.
Розподiл постiйних загальновиробничих витрат не здiйснюється, якщо недозавантаженнiсть потужностей складає в межах 10%. В цьому випадку нормальна потужнiсть вважається задiяною, а постiйнi загальновиробничi витрат формують витрати виробничої собiвартостi.
Вищезазначений порядок врахування нормальної потужностi забезпечує те, що сума постiйних накладних витрат, розподiлених на кожну одиницю виробництва, та не зростає внаслiдок низького рiвня виробництва або простоїв.

Змiннi виробничi накладнi витрати (крiм вартiсть використаних друкарських форм (валiв) строком служби менш нiж один рiк) та постiйнi розподiленi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на основi рацiональної та послiдовної бази розподiлу, тобто для Товариства це - на базi вартостi прямих матерiальних витрат (за статтею «Сировина i матерiали») або заробiтної плати основних працiвникiв, що включається до виробничої собiвартостi.

Вартiсть використаних друкарських форм (валiв) строком служби менш нiж один рiк для Товариства є суттєвою у перiодах формування виробничої собiвартостi. Тому, у вiдповiдностi до вимог застосованої Концептуальної основи достовiрного подання, та для забезпечення достовiрного перенесення характеру спожитих майбутнiх економiчних вигiд втiлених у використаннi друкарських форм (валiв) на виробничу собiвартiсть продукцiї, Товариством вартiсть таких друкарських форм (валiв) переданих у експлуатацiю визнається змiнними виробничими накладними витратами якi розподiляються вiдповiдно до норм, що розраховуються на основi планових показникiв вартостi друкарських форм та обсягу виробництва.
При цьому на виробничу собiвартiсть переноситься частка змiнних накладних витрат, що розрахована вiдповiдно до норм. Частка нерозподiлених мiж мiсяцями використання змiнних накладних витрат, до часу їх подальшого використання, не повинна облiковується у вартостi готової продукцiї. Допускається органiзувати облiк нерозподiленої їх вартостi на балансових рахунках: «Незавершене виробництво» чи «Витрат майбутнiх перiодiв».

Прикладами витрат, якi не включаються у собiвартiсть запасiв i визнаються як витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi:

а) адмiнiстративнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан, наприклад:
- загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо);
- витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого загальногосподарського персоналу;
- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона);
- винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо);
- витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, факс тощо);
- амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;
- витрати на врегулювання спорiв у судових органах;
- податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);
- плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв, а також витрати, пов'язанi з купiвлею-продажем валюти;

б) витрати на продаж та витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва, наприклад:
- витрати пакувальних матерiалiв для затарювання готової продукцiї на складах готової продукцiї;
- витрати на ремонт тари;
- оплата працi та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим агентам та працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут;
- витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну пiдготовку товарiв;
- витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, пов'язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг (операцiйна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, охорона);
- витрати на транспортування, перевалку i страхування готової продукцiї (товарiв), транспортно-експедицiйнi та iншi послуги, пов'язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв) вiдповiдно до умов договору (базису) поставки;
- витрати на гарантiйний ремонт i гарантiйне обслуговування;
- витрати на страхування призначеної для подальшої реалiзацiї готової продукцiї (товарiв), що зберiгається на складi пiдприємства;
- витрати на транспортування готової продукцiї (товарiв) мiж складами пiдроздiлiв (фiлiй, представництв) пiдприємства;
- iншi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг;

в) iншi операцiйнi витрати, наприклад:
- витрати на дослiдження та розробки;
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, яка для цiлей бухгалтерського облiку складається з їх облiкової вартостi та витрат, пов'язаних з їх реалiзацiєю;
- сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (тобто вiд змiни курсу валюти за операцiями, активами i зобов'язаннями, що пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства);
- втрати вiд знецiнення запасiв;
- нестачi й втрати вiд псування цiнностей та понаднормовi вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;
- визнанi штрафи, пеня, неустойка;
- витрати на утримання об'єктiв соцiально-культурного призначення.

Товариство застосовує наступнi формули собiвартостi запасiв (методи оцiнки вибуття запасiв):
- при вiдпуску у виробництво, продаж та iншому вибуттi сировини та матерiалiв, основного виду готової продукцiї застосовується формула розрахунку собiвартостi "перше надходження - перший видаток" (ФIФО);
- при вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi будiвельних матерiалiв, запасних частин, палива, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв та iнших запасiв застосовується конкретна iдентифiкацiя собiвартостi запасiв, тобто це коли конкретнi витрати ототожнюються з iдентифiкованими одиницями запасiв.

Аналiтичний облiк собiвартостi шпалер здiйснюється за методом партiйного облiку. Партiєю вважається випущену продукцiю за змiну в розрiзi артикулiв за характеристикою продукцiї. Характеристикою вважається малюнок та колiр.
До готової продукцiї крiм шпалер також належать: клеєнi щити; брикети паливнi; тирса; трiска; гранули паливнi та пиломатерiали.

Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

4.3.10. Облiковi полiтики щодо доходiв
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
- за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; та
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, за методом огляду виконаної роботи, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.

4.3.11. Облiковi полiтики щодо витрати за позиками та квалiфiкацiйних активiв
Витрати на позики - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у зв'язку iз запозиченням коштiв.
Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Суттєвим перiодом вважається перiод що перевищує три мiсяцi.

Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Товариство визнає iншi витрати на позики як витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi.
Якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, то суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик Товариства протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована Товариством протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду.

Товариство починає капiталiзувати витрати на позики як частину собiвартостi квалiфiкованого активу у дату початку капiталiзацiї. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли Товариство вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а саме:
а) вiн понiс витрати, пов'язанi з активом;
б) вiн понiс витрати на позики;
в) вiн веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або продажу.

Товариство призупиняє капiталiзувати витрати на позики протягом тривалих перiодiв, у яких вiн призупиняє активну розробку квалiфiкованого активу. Тривалим перiодом вважається перiод що перевищує три мiсяцi.
Проте Товариство не призупиняє капiталiзацiю витрат на позики протягом перiоду, коли вiн веде значну технiчну та адмiнiстративну роботу та у разi тимчасової затримки частини процесу, необхiдної для пiдготовки активу до його передбаченого використання або реалiзацiї.

Товариство припиняє капiталiзувати витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена.

4.3.12. Облiковi полiтики щодо забезпечень, умовних зобов’язань та умовних активiв
Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою.
Умовне зобов'язання - це:
а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання, або
б) iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки:
- немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання, або
- суму зобов'язання не можна оцiнити достатньо достовiрно.
Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання.

Забезпечення слiд визнавати, якщо:
а) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов'язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат:
- виплату вiдпусток працiвника;
- додаткове пенсiйне забезпечення;
- виконання гарантiйних зобов’язань;
- реструктуризацiю, виконання зобов’язань при припиненнi дiяльностi;
- виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв тощо.

Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, у тому числi вiдрахування на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з цих сум, станом на кiнець кварталiв та звiтного року визначається за розрахунком, який базується на кiлькостi днiв невикористаної працiвниками пiдприємства щорiчної вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв. Середньоденна оплата працi визначається вiдповiдно до законодавства.
Сума забезпечення на виплату вiдпусток на кiнець кожного мiсяця у серединi кварталу визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

Товариством не визнаються у фiнансовiй звiтностi умовнi зобов’язання та умовнi активи, при цьому:
- iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою;
- iнформацiя про умовнi активи розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

4.3.13. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню.
Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання розраховуються щоквартально на дату промiжної фiнансової звiтностi та щороку на дату рiчної фiнансової звiтностi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

4.3.14. Облiковi полiтики щодо iнших активiв, зобов’язань та капiталу
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
При виконання розрахункiв по пенсiйним планам з встановленими виплатами квалiфiкований актуарiй для здiйснення актуарних припущень (розрахункiв) залучається з перiодичнiстю раз на рiк.

Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

5. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва визначення оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок.
Дана фiнансова звiтнiсть включає оцiнки керiвництва щодо вартостi активiв, зобов’язань, сум доходiв, видаткiв та визнання договiрних зобов’язань.

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- є повною в усiх суттєвих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання активу.

СЕГМЕНТИ
Товариство скористалося правом не розкривати iнформацiю по сегментам, оскiльки акцiї Товариства не обертаються на вiдкритому ринку, а також Товариство зараз не має намiру випускати iнструменти будь-чкого класу в обiг на вiдкритому ринку.


6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ЗВIТНОСТI

Структура доходiв вiд комерцiйно-виробничої дiяльностi Товариства:

6.1. ДОХОДИ
UAH
6.1.1 Iншi операцiйнi доходи Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Дохiд вiд купiiвлi-продажу iноземної валюти 2 522 -
Курсовi рiзницi 28 090 17 238
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 811 273 3 752
Дохiд вiд державних дотацiй та субсидiй - 2 914
Дохiд вiд операцiйної оренди 5 265 5 933
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 354 290
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 95 -
Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв 517 -
Одержанi штрафи, пенi. неустойки 5 281 -
Iншi доходи 2 997 9766
Разом 856 394
39 892


6.1.2 Фiнансовi доходи Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Вiдсотки отриманi 576 1 333
- -
Разом 576 1 333

6.1.3 Iншi доходи Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Iншi доходи 321 -
- -
Разом 321 -


6.2. ВИТРАТИ
UAH
6.2.1 Елементи операцiйних витрат Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Матерiальнi затрати 989 521 966 775
Витрати на оплату працi 110 453 93 403
Вiдрахування на соцiальнi заходи 22 533 32 027
Амортизацiя 65 240 90 821
Iншi операцiйнi витрати 482 964 472 070
Разом 1 670 711 1 655 096

6.2.2 Адмiнiстративнi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Послуги страхування 287 211
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 21 009
24 390
Професiйнi послуги 1 638 848
Амортизацiя 2 521
5 729
Ремонт та утримання основних засобiв 1 223 3 895
Комунальнi витрати 1 073 2 649
Офiснi матерiали та паливо 261 1 587
Витрати по податкам, за виключенням податку на прибуток 1 635 984
Iншi послуги стороннiх органiзацiй 17 224
5 300

Разом 46 871
45 593

6.2.3 Витрати на збут Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Транспортнi послуги 18149
19 472
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 10131
9 883
Маркетинговi послуги 3684
6 136
Амортизацiя 10670
11 295
Iншi послуги 8 843
7 470
-
Разом 51 477 54 256

6.2.4 Iншi операцiйнi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Курсовi рiзницi 23 916 -
Знецiнення дебiторської заборгованостi 4 900 326
Матерiальна та фiнансова допомога 99 581 25 688
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 2 306
4 357
Амортизацiя 1 186 3 674
Податки та збори 1 151 3 274
Iнше 22135
8 166
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валют 5 494 11 098
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 663 561 -

Разом 824 230 56 583

6.2.5 Фiнансовi витрати Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Вiдсотки по кредитам та позикам 1043 6 554
Комiсiйнi витрати по кредитам та позикам 249 1 404
- -
Разом 1 292 7 958


6.2.6 Витрати по амортизацiї Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Амортизацiя виробничих основних засобiв 50 863
70 123
Амортизацiя адмiнiстративних основних засобiв 2 521 5 729
Амортизацiя основних засобiв пов'язаних зi збутом 10 670 11 295
Амортизацiя iнших основних засобiв 1 186 3 674
-
Разом 65 240 90 821

6.3. ПОДАТКИ
UAH

6.3.1 Податок на прибуток Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Поточнi витрати по податку на прибуток у поточному роцi 40 721 44 501
Коригування, зробленi у поточному роцi, до поточних витрат на податки минулих рокiв - -
Вiдстроченi податковi зобов’язання 11 087 3 556
- -
Загальнi витрати податку на прибуток 51 808
48 057

6.3.2 Визнанi вiдстроченi податковi зобов’язання
Стаття 31.12.2015 Визнано у звiтностi 31.12.2016

Податок на рiзницi за основними засобами 14 788 11121 11121
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi - - -
Iншi зобов'язання - 3 559 3 559
Вiдстроченi податковi активи на суму невиплаченого резерву (34) (34)
Разом вiдстрочених податкових зобов’язань 14 788 14 646 14 646
Визнанi вiдстроченi податковi зобов’язання 14 788 14 646 14 646
Визнанi вiдстроченi податковi активи - - -

6.4 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв за рiк., що скiнчилося 31.12.2016, був наступним:
Земля та споруди Виробниче обладнання та iнвентар Транспортнi засоби Офiснi меблi та обладнання Iншi Всього
Первiсна вартiсть
на 01.01.2016 р. 152 665 455 396 15 380 3 943 8 301 635 685
За 2016 рiк:
Надiйшло 841 40 353 12356 519 2156 56 225
Вибуло 220 756 178 132 11 1 297
На 31.12.2016р. 153 286 494 993 27 558 4 330 10 446 690 613
Знос
на 01.01.2016 р. 50 092 248942
10 621 2 722 5 020 317 397
За 2016 рiк
Нараховано 13 730 46 225
2245 1122 1918 65 240
Вибуло 12 583 177 86 9 867
На 31.12.2016р 63 810
294 584
12 689
3 758
6 929
381 770
Балансова вартiсть:

На 31.12.2016р 89 476
200 409
14 869
572
3 517
308 843

6.5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ UAH
6.5.1. Нематерiальнi активи у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2015 31.12.2016
Первiсна вартiсть 3 450 3 644
Накопичена амортизацiя (2 288) (2 786)
Чиста балансова вартiсть 1 162 858


Нематерiальнi активи у процесi розробки 4 3
Програмне забезпечення 876 740
Iншi нематерiальнi активи 282 115
Чиста балансова вартiсть 1 162 858

6.6. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ

6.6.1 Iнвестицiйна нерухомiсть Разом iнвестицiйна нерухомiсть
На 31.12.2015 2380
Коригування на первiсну вартiсть та знецiнення iнвестицiйної нерухомостi
Придбання за перiод -
Вибуття за перiод 32
На 31.12.2016 2 348

6.7. ЗАПАСИ
UAH
6.7.1 Запаси 31.12.2016 31.12.2015
Сировина й матерiали 188866 167 490
Запаснi частини 15 212 14 033
Незавершене виробництво 958 694
Готова продукцiя 145 607 104 087
Iншi 9 452
Разом 350 643
295 756

6.8. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
UAH
6.8.1 Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2015
Торгова дебiторська заборгованiсть за товари 379 501 342 150
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 75 911 49 872
Витрати майбутнiх перiодiв 328 -
Резерв пiд торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (5 378) (1 752)
Разом: 450 362
402 566
-
6.8.2 Передоплати та iншi фiнансовi активи 31.12.2016 31.12.2015
ПДВ до вiдшкодування - 4 713
Передоплати з податку на прибуток - -
Виданi аванси 49878 29 025
Знецiнення виданих авансiв - -
Разом: 49878 33 738
-

6.8.3 Рух резерву сумнiвних боргiв 31.12.2016 31.12.2015
1 сiчня 1752 2 385
Збiльшення резерву сумнiвних боргiв 4900 326
Вiдновлення резерву сумнiвних боргiв (142) (42)
Використання (1131) (917)
31 грудня 5379 1 752
-

6.9. ГРОШОВI КОШТИ

6.9.1 Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2015
Готiвка в касi 2 3
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 88 367 67 698
Депозити - -
- -
Разом 88 369 67 701
- -

6.10 ВИПУЩЕНИЙ, ДОДАТКОВО ВКЛАДЕНИЙ КАПIТАЛ ТА РЕЗЕРВИ
UAH
6.10.1 Статутний капiтал у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.2016 31.12.2015
Iменнi простi акцiї (кiлькiсть/тис.) 6 022 6 022
Номiнальна вартiсть акцiї 8 8
48 174 48 174

6.10.2 Розподiл часток 31.12.2016 31.12.2015
ТОВ "ТД "Славич" 24,99% 24,99%
ТОВ "Славич-Iнвест" 56,12% 56,12%
Iншi тримачi акцiй 18,89% 18,89%
100,00% 100,00%

6.11 КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ


6.11.1 Кредити отриманi по строках 31.12.2016 31.12.2015
Поточна частина довгострокових кредитiв - 11 932
Короткостроковi кредити - -
Довгостроковi кредити 12932 -
Разом 12932 11 932
- -

6.11.2 Активи, що знаходяться у заставi 31.12.2016 31.12.2015
Основнi засоби - -
Запаси 16 342 16 342
Майновi права
Цiннi папери - -
Разом 16 342 16342
Станом на 31 грудня 2016 року у Товариствi iснує заборгованiсть за невiдновлювальною вiдкличною кредитною лiнiєю. Грошовi кошти, якi наданi за рахунок кредитної лiнiї використовуються для проведення розрахункiв за договорами, сплату податкiв. Строк дiї кредитної лiнiї закiнчується 31 березня 2016 року. За користування кредитом Товариство щомiсячно сплачує проценти з розрахунку 8% рiчних.

6.12. ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
UAH
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть 31.12.2016 31.12.2015
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 48 156 1 869
Iнша кредиторська заборгованiсть 6 908 1 738
Розрахунки за нарахованими вiдсотками - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 95
Разом: 55 064
3 702

Аванси отриманi та iншi фiнансовi зобов'язання 31.12.2016 31.12.2015
Нарахована оплата вiдпусток 9 930 6 660
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 3 344 2 601
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1 157 724
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 787 1 725
Одержанi аванси - 18
Разом: 16 218
11 728
- -
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
6.13. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

6.13.1 Сторони зi значним впливом на Компанiю 2016 2015
Виручка вiд операцiй з пов'язаними сторонами 1018154
45 697
Покупки у пов'язаних сторiн
Iншi операцiйнi доходи 152 020 88 389
Iншi операцiйнi витрати (84) (84)31.12.2016 31.12.2015
Торгова дебiторська заборгованiсть 275 637 134 229
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 56163 26 657
Фiнансова допомога видана та передоплати 200 200
Торгова кредиторська заборгованiтсь - -
Iнша кредиторська заборгованiсть 8 8

6.13.2 Материнська компанiя 2016 2015
Виручка вiд операцiй з пов'язаними сторонами - -
Покупки у пов'язаних сторiн -
Iншi операцiйнi доходи -
Iншi операцiйнi витрати (24) (24)


31.12.2016 31.12.2015
Торгова дебiторська заборгованiсть - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - -
Фiнансова допомога видана та передоплати - 9 000
Торгова кредиторська заборгованiтсь
Iнша кредиторська заборгованiсть 2 2


6.13.3 Виплати ключовому персоналу Рiк, що закiнчився 31.12.2016 Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Винагорода - 1 933
- -
- -
- 1 933
Пов'язаними сторонами є:
ТОВ "Торговий Дiм "СЛАВИЧ" - володiє 24,99% акцiй Компанiї
ТОВ "СЛАВИЧ-IНВЕСТ" - володiє 56,12% акцiй Компанiї
Бондар Анатолiй Олександрович - Голова Наглядової ради Компанiї
Бондар Олександр Анатолiйович - член Наглядової ради Компанiї
Бондар Олена Анатолiївна - член Наглядової ради Компанiї

6.14. ДОГОВОРИ ОПЕРАЦIЙНОЇ ОРЕНДИ

6.14.1 Компанiя як орендодавець
6.14.1.1 Зобов'язання по операцiйнiй орендi За рiк, що закiнчився 31.12.2016 За рiк, що закiнчився 31.12.2015
До 1 року 553 553
Вiд 1 до 5 рокiв 723 724
Понад 5 рокiв - -
Разом: 1 276 1 277

7. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Економiчна ситуацiя
Операцiйна дiяльнiсть Товариства здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства в Українi, можуть пiдлягати змiнам за невеликi промiжки часу. Як результат цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть пiдлягати ризику в разi будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищi.

Податкова система
На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з
1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Податки та нарахування, що сплачуються Товариства, включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою.

Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.
Станом на звiтнi дати Товариство не виступало стороною в жодному судовому процесi.

Пенсiйнi та iншi зобов’язання, пов’язанi з виплатою заробiтної плати спiвробiтникам
Спiвробiтники Товариства отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. Товариство зобов’язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду.
8. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво Товариства також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi та ринковий ризик.
Управлiння капiталом
Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Товариства. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, представленi, в основному, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, а також грошовими коштами та їх еквiвалентами. Грошовi кошти розмiщуються фiнансових установах, якi на перiод розмiщення вважаються достатньо надiйними. Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за схильнiстю до кредитного ризику.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов’язання з виплат при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. Зметою управлiння та мiнiмiзацiї даного ризику, Товариство веде облiк i аналiз вимог i зобов’язань у розрiзi контрактних термiнiв погашення.
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами буде коливатися внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик, ризик вiдсоткової ставки, iнший цiновий ризик.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик, внаслiдок якого виникає можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку Товариства.

9. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Керiвництво Товариства не має iнформацiї про суттєвi подiї, що вiдбулися мiж звiтною датою та датою випуску звiтностi, якi потребують коригування або розкриття.
Слiд зазаначити, що вiйськовий конфлiкт, що розгорiвся в 2014 роцi та триває i на дату випуску звiтностi на територiях Донецької i Луганської областей, значною мiрою знизив рiвень економiчної активностi i купiвельну спроможнiсть клiєнтiв Товариства в цих регiонах. Невизначенi економiчнi умови в Українi впливають на прогнози грошових потокiв Компанiї, на оцiнку знецiнення фiнансових i нефiнансових активiв. Це вимагає постiйно оцiнювати, якi резерви пiд знецiнення необхiднi для фiнансових активiв.
Генеральний директор В.П.Мурай
Головний бухгалтер I.I.Кугук