АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2016
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво шпалер за КВЕД 17.24
Середня кількість працівників1 814    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Передзаводська, буд. 4, м.Корюкiвка, Корюкiвський район, Чернiгiвська обл., 15300
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1162 858 0
первісна вартість 1001 3450 3644 0
накопичена амортизація 1002 2288 2786 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 21324 136125 0
Основні засоби: 1010 318288 308843 0
первісна вартість 1011 635685 690613 0
знос 1012 317397 381770 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 2380 2348 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 962 962 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 828 840 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 344944 449976 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 311975 350643 0
Виробничі запаси 1101 207194 204078 0
Незавершене виробництво 1102 694 958 0
Готова продукція 1103 104087 145607 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 341860 379501 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
29025 49878 0
з бюджетом 1135 8225 8102 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3512 2480 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 60706 75911 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 67701 88369 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 328 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 819492 952732 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1164436 1402708 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48174 48174 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1075028 1255136 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1123202 1303310 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 14788 14646 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 12932 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 6660 9930 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 21448 37508 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 11932 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1869 48156 0
за розрахунками з бюджетом 1620 809 1787 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 724 1157 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2601 3344 0
за одержаними авансами 1635 18 538 0
за розрахунками з учасниками 1640 95 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1738 6908 0
Усього за розділом IІІ 1695 19786 61890 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1164436 1402708 0

Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовий стан наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi", складеної вiдповiдно до МСФЗ"


Керівник

 

(підпис)

Мурай В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук I.I.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.