АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30687076
Місцезнаходження Україна, Волинська область, д/н, м. Ковель , 45000, вул. Незалежностi, будинок 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4129 вiд
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008
Міжміський код та телефон 044-227-70-89
Факс 044-227-70-89
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa). Надання аудиторських послуг емiтенту
Опис Проводив обов’язковий аудит вiдповiдно до нормативно-правових актiв НКЦПФР Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000352 вiд 12.02.2016 року, строк дiї з 12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна , Чернігівська область, д/в, м. Чернiгiв, 14013, вул. О.Молодчого, 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (0462) 774895
Факс (0462) 651513
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м. Київ, 04071, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092 Правила ЦД
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 5910404
Факс (044) 2791078
Вид діяльності Центральний депозитарiй
Опис Надає послуги депозитарiю як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. ПАТ "НДУ" дiє на пiдставi правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв зареєстрованих НКЦПФР рiшенням 2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами, зареєстрованими рiшенням 443 вiд 08.04.2014 та рiшенням №903 вiд 25.06.2015 ТА Б/Н ВIД 13.12.2016

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04070, вул. Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 483289
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
Міжміський код та телефон 044-391-11-21
Факс 044-391-11-21
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Надає послуги вiдповiдно до Правил 007 добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ згiдно договору № 2336356/07/11 та договору страхування № 2339181/07/11 вiд 11.11.2015