АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 82.207
Опис Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради згiдно чинного законодавства.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2015 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Обрання голови Ревiзiйної комiсiї
13. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї


Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Збори вiдбулися. Результати розгляду питань порядку денного:

1. Передати депозитарнiй установi - Публiчному акцiонерному товариству «Полiкомбанк» повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання послуг при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 № 11-16/27 З.
2. Обрати Шолома Сергiя Васильовича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Кугук Iрину Iванiвну секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Генерального директора за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк у складi звiту про фiнансовий стан, звiту про сукупний дохiд, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi, якi складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
7.Чистий прибуток в сумi 193.777 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, не розподiляти. Дивiденди за 2015 рiк по простих акцiях Товариства не виплачувати.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2017:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, запчастин, комплектуючих на граничну сукупну вартiсть 2.500,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2.500,0 млн. грн.
9. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї.
Доручити Генеральному директору Товариства Мураю Вiктору Петровичу пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Товариства Мурая Вiктора Петровича (з правом передоручення) зареєструвати нову редакцiю Статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства
10. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Свинар Олександр Вiкторович - голова, Мехеденко Андрiй Iванович, Глущенко Свiтлана Анатолiївна
11. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї: Свинар Олександр Вiкторович, Мехеденко Андрiй Iванович, Глущенко Свiтлана Анатолiївна.
12. Обрати головою Ревiзiйної комiсiї: Свинар Олександр Вiкторович
13. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (проекти додаються).
Уповноважити Генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства

Позачерговi збори в 2016 роцi не iнiцiювалися i не проводились.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.