АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова наглядової ради - Президент
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Анатолiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Генеральний директор ВАТ "КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Є акцiонером товариства. Не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова наглядової ради - Президент ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012 на 3 роки). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. В звiтному перiодi змiни в складi посадової особи не вiдбувалися.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приходько Леонiд Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1947
5) освіта*** вища базова
6) стаж роботи (років)*** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** заступник голови Корюкiвської районної державної адмiнiстрацiї Чернiгiвської областi з економiчних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Є акцiонером товариства. Не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012 на 3 роки), пенсiонер. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує плату згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Загальний стаж роботи - 44 роки. В звiтному перiодi змiни в складi посадової особи не вiдбувалися.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шолом Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ТОВ "Торговий дiм "Славич"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Не є акцiонером, не є незалежним директором. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: директор ТОВ "Торговий дiм "Славич", мiсцезнаходження: вул. Горького, буд. 17, м. Чернiгiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012р.). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа отримує згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. В звiтному перiодi змiни в складi посадової особи не вiдбувалися.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** фiнансовий директор ТД "Єврошпалери"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Є акцiонером товариства. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. М.Драгомiрова, буд.4, оф.120. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери", член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа отримувала згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. В звiтному перiодi змiни в складi посадової особи не вiдбувалися.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1986
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Є акцiонером товариства. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: до 30.03.2012 - директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП", член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано,iншої винагороди не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. В звiтному перiодi змiни в складi посадової особи не вiдбувалися.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Свинар Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає керiвнихї посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 по 2013 заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2013 по 2014 заступник директора департаменту з фiнансiв ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2014 директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi пiдприємства ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП" , Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Загальний стаж керiвної роботи 14 рокiв. Загальний стаж роботи 22 роки. Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" та обрано Головою Ревiзiйної комiсiї на наступний термiн 2 роки тим же рiшенням


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кугук Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** заступник головного бухгалтера ВАТ "КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.06.2006, без термiну
9) опис До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу,згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв, загальний стаж роботи - 32 роки.


1) посада* член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мехеденко Андрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** провiдний економiст ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Загальний стаж керiвної роботи 4 роки. Загальний стаж роботи - 28 рокiв Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" та обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на наступний термiн 2 роки тим же рiшенням


1) посада* член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глущенко Свiтлана Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: до 2012 року - бухгалтер ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2012 по 2014 заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу,згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Загальний стаж керiвної роботи - 4 роки. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi: За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" та обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на наступний термiн 2 роки тим же рiшенням.


1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мурай Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП", директор з виробництва, Генеральний директор ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2015, 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi. До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншим органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не займає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 13.02.2010 директор з виробництва шпалер; з 08.02.2013 - Генеральний директор ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Загальний стаж керiвної роботи 12 рокiв, загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом звiтного перiоду змiни в складi посадової особи не вiдбувалися.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради - ПрезидентБондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних4222547.0121422254000
Член наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних900.001590000
Член Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних2668084.4307266808000
Член наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних2668084.4307266808000
Голова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Генеральний директорМурай Вiктор Петровичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних450.0007545000
Головний бухгалтерКугук Iрина Iванiвнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних10.00011000
член ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
член ревiзiйної комiсiїГлущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Усього 956006 15.8758 956006 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.