АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4129 вiд , 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** видане НКЦПФР, П, 000352, 12.02.2016, до 02.07.2019
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторська компанiя «РЕЙТИНГ- АУДИТ» Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.2008р. 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi 101, Учасникам та керiвним посадовим особам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП", НКЦПФР бам ТОВ "КУА "АТЛАНТА", НКЦПФР АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) Позитивний мiсто Корюкiвка 10 березня 2017 р. щодо рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» код ЄДРПОУ 00278876 що зареєстроване за адресою: 15300, Чернiгiвська обл., Корюкiвський район, мiсто Корюкiвка, ВУЛИЦЯ ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, будинок 4
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП" станом на 31.12.2016р. за 2016 р. мiсто Корюкiвка 10.03.2017 р. 1.1 Основнi положення Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, що включає наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток /форми звiтностi додаються/. Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2016 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. 1.2 Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва та акцiонерiв ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя), та оприлюднення фiнансової iнформацiї Товариством. 1.3 Вступний параграф ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» створене вiдповiдно до Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України «Про господарськi товариства», «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та iнших законодавчих актiв. Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм найменуванням. У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями. Основнi вiдомостi про Товариство Повна назва пiдприємства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» Скорочена назва пiдприємства ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» Органiзацiйно-правова форма пiдприємства ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Ознака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 00278876 Мiсцезнаходження: 5300, Чернiгiвська обл., Корюкiвський район, мiсто Корюкiвка, ВУЛИЦЯ ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, будинок 4 Дата i номер державної реєстрацiї Дата державної реєстрацiї: 12.07.1994 Дата запису: 28.11.2004 Номер запису: 1 048 120 0000 000021 Основнi види дiяльностi КВЕД: 02.10 Лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому господарствi; 02.20 Лiсозаготiвлi; 02.40 Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi; 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво; 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону; 16.22 Виробництво щитового паркету; 16.23 Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв; 16.24 Виробництво дерев'яної тари; 16.29 Виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та рослинних матерiалiв для плетiння; 17.12 Виробництво паперу та картону; 17.24 Виробництво шпалер (основний); 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту; 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування; 56.30 Обслуговування напоями; 36.00 Забiр, очищення та постачання води Iнформацiя про розмiр Статутного капiталу 48 174 400 (сорок вiсiм мiльйонiв сто сiмдесят чотири тисячi чотириста) грн. Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Масштаб перевiрки: Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств. Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведення дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 1.4 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ), та Облiкової полiтики ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП». Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року. Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме: 1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року; 2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2016 рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2016 рiк; 4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2016 рiк; 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк; Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП», а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй. 1.5 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП», в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": - за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; - за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; - за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; - за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за: - початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; - правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; - доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; - методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; - управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. Для проведення аудиторської перевiрки за 2016 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», пiдлягали та були наданi для перевiрки наступнi документи: • Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року; • Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2016 рiк; • Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2016 рiк; • Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2016 рiк; • Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк; • Статутнi, реєстрацiйнi документи; • Протоколи, накази; • Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 1.6 Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП», а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» в редакцiї Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14 вересня 2006 року № 140-V, Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зi змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi – МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП». Також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв. Пiдстава для висловлення позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi 1.7 Пiдстава для висловлення позитивної думки аудитора Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається «Концептуальною основою фiнансової звiтностi», виданою РМСБО у вереснi 2010р., розмiщеною на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує, обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудиторiв. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення аудиторської думки. 1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора Обмеження обсягу роботи аудиторiв вiдсутнi. 1.9 Позитивна думка Аудиторами проведено перевiрку фiнансової звiтностi за МСФЗ ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» станом на 31 грудня 2016 року, а саме: «Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р.» (Форма № 1), «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р.» (Форма № 2), «Звiту про рух грошових коштiв за 2016р.» (Форма №3), «Звiт про власний капiтал за 2016 р.» (Форма №4) та «Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 р.» /форми фiнансової звiтностi додаються/. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату згiдно з принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 2.1 Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2016 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2016 року. На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2016 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв. Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2016 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2016 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.
Iнформацiя про вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016р. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України. № з/п Найменування показника Значення показника на початок звiтного перiоду (тис. грн.) на кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) 1 2 3 4 1 Активи Товариства, тис. грн. (оцiнна вартiсть) 1 164 436 1 402 708 2 Зобов'язання Товариства, тис. грн. 41 234 99 398 3 Вартiсть чистих активiв Товариства, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2) 1 123 202 1 303 310 ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» дотримувалось вимог нормативно-правових актiв Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку в 2016 роцi. Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв та зобов’язань. Товариство за перiод з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались цiлком правильнi та обґрунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв вiдбувалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2016 року всiх видiв активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв. Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2016 року пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з згiдно з чинним законодавством. Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 „ Статутний капiтал ”. Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 1 303 310 тис. грн. та складається з: • зареєстрований (пайовий) капiтал – 48 174 тис. грн.; • нерозподiлений прибуток – 1 255 136 тис. грн. Станом на 01.01.2016 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 1 075 028 тис. грн. За результатами дiяльностi в 2016 роцi Товариством отримано прибуток у розмiрi 180 108 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 1 255 136 тис. грн. Статутний капiтал у сумi 48 174 400 тис. грн. на дату складання звiтностi вiдповiдає встановленому нормативу. Цiннi папери ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» : Код ISIN: UA4000092324 Вид ЦП: Акцiї iменнi простi Номiнальна вартiсть (грн.): 8.00 Кiлькiсть ЦП (шт.): 6021800 Обсяг випуску (грн.): 48174400.00 Формування резервного капiталу вiдбувається згiдно Статуту та рiшень акцiонерiв. На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Структура власного капiталу Товариства: Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис. грн. На кiнець звiтного року, тис грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 48 174 48 174 Капiтал у дооцiнках 1405 - - Додатковий капiтал 1410 - - Резервний капiтал 1415 - - Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 1 075 028 1 255 136 Неоплачений капiтал 1425 - - Усього 1495 1 123 202 1 303 310 Аналiз фiнансового стану Основнi показники фiнансового стану Товариства станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року наведенi в таблицi. Таблиця ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ На 01.01.2016 р. На 31.12.2016 р. 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 3,4217 1,4279 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 41,4178 15,3940 3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,9646 0,9292 4. Коефiцiєнт структури капiталу <1 0,0368 0,0763 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше 0,1404 2.2. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» внаслiдок шахрайства. 2.3. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї. 2.4. Розкриття додаткової iнформацiї про Товариство 2.4.1. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Склад управлiнського персоналу, стан управлiння та стан внутрiшнього аудиту вiдповiдає чинному законодавству. 2.5. Iнформацiя про пов'язаних осiб Вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» та МСА 550 «Пов’язанi особи» аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними. На наш запит, було отримано пiдтвердження вiд управлiнського персоналу стосовно того, що Товариство мало господарськi вiдносини з пов’язаними особами. Аудитор пiдтверджує правильнiсть облiку та достовiрнiсть розкриття операцiй з пов’язаними особами у рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 2.6 Подiї пiсля дати балансу Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi – наведено достовiрно. Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї. Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»). Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi. Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Загальний висновок Враховуючи вищенаведенi аудиторськi докази, керуючись Законом України „ Про аудиторську дiяльнiсть ”, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконанi необхiднi умови: - аудитор отримав всю iнформацiю i пояснення,необхiднi для цiлей аудиту; - надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ Товариства; - є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань; - фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на Товариствi облiковою полiтикою, котра в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року, а також фiнансовi результати за 2016 рiк, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Скорочена назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ» Ознака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 30687076 Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101 Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000352 вiд 12.02.2016 року, строк дiї з 12.02.2016 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Сертифiкат аудитора № 006583 вiд 02.07.2009р., строк дiї вiд 02.07.2009р. до 02.07.2019р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: - дата та номер договору на проведення аудиту 18/03-А вiд 27 квiтня 2016 року - дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 10.02.2017 року по 10.03.2017 року Заступник Директора м.п. ____________ Т.М. Давиденко Приватного пiдприємства «АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» (сертифiкат №006583)