АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 12932 X X
у тому числі:
кредит в ПАТ "Банк "Український капiтал", євро30.03.201012932830.03.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1787 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 84679 X X
Усього зобов'язань X 99398 X X
Опис Зобов'язання за цiнними паперами та iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Заборгованiсть по кредиту в iноземнiй валютi (євро) вiднесено до поточної кредиторської заборгованостi в зв'язку з наближенням погашення. Iншi зобов'язання складаються в основному з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 1869 тис. грн., вiдстроченi податковi зобов'язання - 14788 тис. грн., заборгованiсть з заробiтної плати є поточною