АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 312847 304176 231 585 313078 304761
будівлі та споруди 101858 85176 230 585 102088 85761
машини та обладнання 201435 199760 0 0 201435 199760
транспортні засоби 4753 14850 1 0 4754 14850
земельні ділянки 316 316 0 0 316 316
інші 4485 4074 0 0 4485 4074
2. Невиробничого призначення: 7821 7015 0 0 7015 7821
будівлі та споруди 4764 3984 0 0 4764 3984
машини та обладнання 654 649 0 0 654 649
транспортні засоби 6 19 0 0 6 19
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 2380 2348 0 0 2380 2348
інші 17 15 0 0 17 15
Усього 320668 311191 231 585 320899 311776
Опис Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 585 тис.грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi.
Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 585 тис.грн. Всi основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.15 р. первiсна вартiсть ОЗ 635 685 тис. грн., залишкова вартiсть - 318 288 тис. грн., знос - 317 397 тис. грн., станом на 31.12.2016 первiсна вартiсть - 690613 тис. грн., залишкова - 308843 тис. грн., знос на кiнець перiоду - 381770 тис. грн.
Ступiнь зносу - 55,28%, ступiнь використання - 44,72 %. Загальна вартiсть основних засобiв з урахуванням iнвестицiйної нерухомостi становить: на 31.12.2016 - первiсна вартiсть основних засобiв -692961 тис.грн. залишкова вартiсть ОЗ - 311191 тис.грн.(складається iз суми рядкiв 1010,1015 графи 4 Балансу), в тому числi Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв (2348 тис. грн.).
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Сума нарахованої амортизацiї за рiк 65240 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї всього - 381770 тис. грн.Збiльшення вартостi основних засобiв обумовлено придбанням та модернiзацiєю основних засобiв для виробничих потреб товариства.

В 2016 роцi проведено модернiзацiю ШДМ «Ольбрих» №11, ШДМ №10 фiрми «Ольбрих» , лазеру прямого гравiювання типу Gellaxy C500 вiддiлення гальванiки, введено у експлуатацiю систему маслопостачання та систему гарячого водопостачання та опалення , автостоянку для вантажних автомобiлiв , придбано основнi засоби : дробарку пересувну JENZ , верстат деревообробний , навантажувачi ТСМ – 3 шт., навантажувач 4-х колiсний марки XCMG , електростанцiї дизельнi – 2 шт., комплекс СТР AGFA Avalon для очистки повiтря в примiщеннi , автомобiль Mercedes-Benz , оргтехнiку та iншi основнi засоби загальною вартiстю 56 000 тис.грн.
В 2016 роцi придбано основнi засоби для дiльницi деревопереробки на суму 62 318 тис. грн., якi не введенi у експлуатацiю i знаходяться на стадiї монтажу.
В 2016 роцi реалiзовано б/в оргтехнiку , автомобiлi -2 шт., та iншi основнi засоби на суму 33,1 тис. грн. в зв’язку з необхiднiстю оновлення.
Умови користування ОЗ за основними групами: будiвлi та споруди - 20-40 рокiв, машини та обладнання 5-13 рокiв, транспортнi засоби - 3-5 рокiв, компьютери та офiсне приладдя - 2-5 рокiв,iнструменти, приладдя, iнвентар - 3-5 рокiв, iнший iнвентар - 3-5 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1303310 1123202
Статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Станом на 31.12.2015 Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1 075 028 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1 075 028 тис.грн.
Станом на 31.12.2016 Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1255136 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1255136 тис.грн.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.