АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР в травнi 1946 р. на базi зруйнованого пiд час Великої Вiтчизняної вiйни цукрово- рафiнадного заводу було вирiшено побудувати фабрику по виробництву технiчних паперiв. В 1949 р. виготовлено першу продукцiю - крейдований папiр, трохи згодом почали випускати кольоровий папiр. В 1985 роцi побудовано цех по виробництву шпалер. На сьогоднi пiдприємство є безперечним лiдером за обсягами виробництва найбiльш екологiчних паперових шпалер та динамiкою оновлення асортименту.
Публiчне акцiонерне товариство «СЛОВ`ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» (далi за текстом – «Товариство») створено згiдно з законами України «Про господарськi товариства», «Про приватизацiю майна державних пiдприємств», iншими актами чинного законодавства України та вiдповiдно до рiшення Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв вiд « 27 » червня 1994 року №166 шляхом перетворення державного пiдприємства «Корюкiвська фабрика технiчних паперiв» у вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.03.2011р. Вiдкрите акцiонерне товариство «Корюкiвська фабрика технiчних паперiв» перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство «СЛОВ`ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП». В звiтному перiодi змiни не вiдбувалися.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради. Дочiрнiх пiдприємств фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу емiтента в звiтному перiодi становить 814 осiб (в 2015 роцi - 1062 осiб), середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 11 осiб. Кiлькiсть спiвробiтникiв на кiнець року 847 осiб. Фонд оплати працi в попередньому перiодi складав - 122475 тис. грн., в звiтному перiодi - 107339,8 тис. грн. що свiдчить про зменшення розмiру фонду оплати працi на 12,35 % вiдносно попереднього року, що , в першу чергу пов'язано зi зменшенням чисельностi працюючих. Чисельнiсть працiвникiв емiтента зменшилась на 23,35 % в порiвняннi з минулим перiодом в зв'язку зi зменшенням обсягiв виробництва. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується шляхом регулярного технiчного навчання на виробництвi, участi працiвникiв у семiнарах.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент є з 2003 року членом Асоцiацiї українських пiдприємств целюлозно – паперової галузi «УкрПапiр», що знаходиться за адресою : 02660, м.Київ-02, вул. Марини Раскової, 19, офiс 1118. Головною метою Асоцiацiї є вироблення загальних позицiй i iнтересiв членiв Асоцiацiї у всiх сферах економiки, без права втручання в їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть та прийняття управлiнських рiшень, представлення i захист прав її членiв, сприяння економiчному, технiчному та соцiальному розвитку пiдприємств целюлозно-паперового комплексу України та органiзацiй, що працюють на ринку картонно – паперової продукцiї. Основними напрямками дiяльностi Асоцiацiї є розробка i реалiзацiя комплексної державної програми розвитку паперової галузi України, вiдпрацювання загальних напрямкiв науково-технiчної полiтики, формування та iдентифiкацiя загальногалузевих проблем i пiдготовка рекомендацiй щодо удосконалення законодавчої бази та форм статистичної звiтностi.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльна дiяльнiсть емiтентом не ведеться.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фiнансова звiтнiсть готується на основi iсторичної собiвартостi, за винятком:
- оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», коли ця справедлива вартiсть була використана як доцiльна собiвартiсть;
- оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого бiльше одного року. Основнi засоби вартiстю до 6000 грн. визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами, вартiсть яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складi поточних витрат перiоду на центрах облiку витрат у вiдповiдностi з призначенням їх використання. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за моделлю облiку за їх собiвартiстю, тобто за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Товариством для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовуються:
- прямолiнiйний метод для всiх об’єктiв основних засобiв переданих в оренду;
- метод зменшення залишку для всiх об’єктiв основних засобiв переданих в оренду
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) .
Детальний опис суттєвих положень облiкової полiтики емiтента розкрито в Примiтках до фiнансової звiтностi (див.нижче) Роздiл 4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Пiдприємство виробляє шпалери наступних видiв: паперовi, миючi, кашированi, акриловi, вiнiловi на паперовiй основi вiнiловi на флiзелiновiй основi подвiйної ширини, також шпалери гарячого тиснення на флiзелiновiй основi подвiйної ширини. Основними ринками збуту є країни СНД. Пiдприємство постiйно займається розробкою дизайнiв та колекцiй на потребу споживачам вiдповiдно до конкурентного середовища. На даний час пiдприємство є лiдируючим в галузi виробництва шпалер. Головними джерелами сировини є компанiї якi знаходяться в Нiмеччинi, Фiнляндiї, Росiї та України. Всi компанiї, з якими ми працюємо, є вiдомими виробниками тiєї чи iншої сировини в Європi i у свiтi в цiлому. Сировина яку вони постачають вiдрiзняється високою якiстю та конкурентоспроможнiстю по свiтовим цiнам. У середньому пiдвищення цiни вiдбувається на 10-15% щорiчно i обумовлено, насамперед пiдвищенням цiн на енергоносiї та коливанням курсу валют. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: змiни законодавства та валютного курсу, економiчна та полiтична нестабiльнiсть.
Конкуренцiя в галузi дуже висока за рахунок iмпортної продукцiї. Найбiльшi покупцi продукцiї Компанiї: ТОВ «ТД «Славич», ЗАТ «Торговий дiм «ДIОН», ТОВ «Торговий дiм «Єврошпалери», ТОВ «Буд-Дiалог», ТОВ «ТД «Слов'янськi шпалери», ТОВ «Кiльчень», ТОВ «Алтекс»
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом 2010-2014 рокiв було вiдчужено (списано та продано) основних фондiв на суму 9262 тис.грн., введено в дiю основних фондiв в сумi 329077 тис. грн. В 2014 роцi було вiдчужено основних фондiв на суму 2767 тис. грн., введено в дiю - на суму 220157 тис. грн.
В 2015 роцi проведено модернизацiю автоматичної лiнiї виготовлення пластизолей, складу готової продукцiї ї№9, реконструкцiю головного корпусу цеху шпалер, вiддiлення гальваники та придбано основнi засоби для виробництва: напiвавтоматична пакувальна машина - 2 шт., навантажувачi - 4 шт., навантажувач телескопiчний, напiвпричiп-самоскид iз рухомою пiдлогою - 2 шт., сервери, компьютери та комплектуючi та iншi основнi засоби загальною вартiстю 172 350 тис. грн. В 2015 роцi реалiзовано б/у технiку на сумму 145,1 тис.грн. в зв'язку з необхiднiстю оновлення. В 2016 роцi проведено модернiзацiю ШДМ «Ольбрих» №11, ШДМ №10 фiрми «Ольбрих» , лазеру прямого гравiювання типу Gellaxy C500 вiддiлення гальванiки, введено у експлуатацiю систему маслопостачання та систему гарячого водопостачання та опалення , автостоянку для вантажних автомобiлiв , придбано основнi засоби : дробарку пересувну JENZ , верстат деревообробний , навантажувачi ТСМ – 3 шт., навантажувач 4-х колiсний марки XCMG , електростанцiї дизельнi – 2 шт., комплекс СТР AGFA Avalon для очистки повiтря в примiщеннi , автомобiль Mercedes-Benz , оргтехнiку та iншi основнi засоби загальною вартiстю 56 000 тис.грн. В 2016 роцi придбано основнi засоби для дiльницi деревопереробки на суму 62 318 тис. грн., якi не введенi у експлуатацiю i знаходяться на стадiї монтажу. В 2016 роцi реалiзовано бувшу у вжитку оргтехнiку , автомобiлi -2 шт., та iншi основнi засоби на суму 33,1 тис. грн. в зв’язку з необхiднiстю оновлення.
Всього протягом 2012-2016 рокiв придбано основних засобiв на суму - 488599 тис. грн., реалiзовано/списано - на суму - 10741 тис. грн.

Емiтент планує постiйно оновлювати основнi фонди, удосконалювати наявнi та придбавати новi згiдно виробничих потреб товариства за рахунок власних коштiв та залучення банкiвських кредитiв. Значнi iнвестицiї не плануються.
Згiдно договору застави вiд 01.04.2010 товари в оборотi переданi в заставу в забезпечення кредитного договору (зi змiнами). Вартiсть предмета застави становить 16342,3 тис. грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; За звiтний перiод проводилися операцiї мiж пов'язаними сторонами загальною сумою: Виручка вiд операцiй з пов'язаними сторонами 1018154 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи, 152 020 тис. грн.
На кiнець року торгова дебiторська заборгованiсть складає 275 637 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 26 657 тис. грн., фiнансова допомога видана та передоплати - 200 тис. грн., iнша кредиторська заборгованiсть 8 тис. грн. Всi операцiї стосуються фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, здiйсненi за звичайними цiнами. Значних правочинiв не було. Детальне розкриття змiсту правочинiв є комерцiйною таємницею Товариства i не пiдлягає розкриттю.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 585 тис.грн. Всi основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.15 р. первiсна вартiсть ОЗ 635 685 тис. грн., залишкова вартiсть - 318 288 тис. грн., знос - 317 397 тис. грн., станом на 31.12.2016 первiсна вартiсть - 690613 тис. грн., залишкова - 308843 тис. грн., знос на кiнець перiоду - 381770 тис. грн.
Ступiнь зносу - 55,28%, ступiнь використання - 44,72 %. Загальна вартiсть основних засобiв з урахуванням iнвестицiйної нерухомостi становить: на 31.12.2016 - первiсна вартiсть основних засобiв -692961 тис.грн. залишкова вартiсть ОЗ - 311191 тис.грн.(складається iз суми рядкiв 1010,1015 графи 4 Балансу), в тому числi Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв (2348 тис. грн.).

Основнi засоби знаходяться за мiсцерозташуванням емiтента. Використання основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства в розрiзi екологiчних питань. Емiтент планує розширення i удосконалення основних засобiв, що сприятиме зростанню виробничих потужностей пiсля її завершення.
В зв'язку з розширенням видiв дiяльностi в звiтному 2016 перiодi (додано Код КВЕД 02.10 Лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому господарствi; Код КВЕД 02.20 Лiсозаготiвлi;Код КВЕД 02.40 Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi;Код КВЕД 16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво;Код КВЕД 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону;Код КВЕД 16.22 Виробництво щитового паркету;Код КВЕД 16.23 Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв;Код КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари;Код КВЕД 16.29 Виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та рослинних матерiалiв для плетiння) будується нове приiщення для деревообробного пiдприємства. На даний момент не введено в експлуатацiю. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 136125 тис. грн. на 31.12.2016.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Однiєю з найважливiших проблем є недосконалiсть податкового законодавства, економiчна та полiтична нестабiльнiсть. Негативний вплив має значне знецiнення нацiональної валюти.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Порушень законодавства на ринку цiнних паперiв не було в звiтному перiодi. Штрафних санкцiй не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Для розвитку виробництва, оновлення виробничих потужностей та поповнення обiгових коштiв ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" використовує довгострокове та короткострокове кредитування. Емiтент намагається, наскiльки це можливо, забезпечити достатню лiквiднiсть для виконання своїх зобовязань у строк, не допускаючи виникнення несприятливих збиткiв або ризику збитку репутацiї товариства. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб товариства.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Розроблений перспективний план розвитку пiдприємства щодо розширення виробництва та полiпшення фiнансового стану, згiдно якого наше пiдприємство буде оновлювати основнi засоби, вдосконалювати процес виробництва та нарощувати об'єми продажу. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: знецiнення української гривнi, економiчна та полiтична нестабiльнiсть. Компанiя схильна до валютного ризику пiд час здiйснення операцiй з реалiзацiї, закупiвель i отримання позик, у валютi, вiдмiнний вiд нацiональної валюти, насамперед долар, євро, росiйський рубль. Це вимагає вiд керiвництва емiтента передбачувати можливiсть збiльшувати лiмiти на рiвень схильностi до валютного ризику.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; На фонi високої конкуренцiї на ринку шпалер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" постiйнно проводить аналiз ринку та орiєнтирується на сучаснi i перспективнi напрямки. Для втiлення в життя сучасних рiшеннь i нових дизайнерских розробок застосовує новiтнi технологiї шпалерного виробництва, доказом чому служать освоєнi новi види малюнкiв, якi об'єднуються в окремi колекцiї шпалер. Разом з провiдними європейськими та вiтчизняними виробниками та постачальниками сировини та матерiалiв проводится робота з модернiзацiї компонентiв для шпалер, що безумовно дає свої результати та залишає за пiдприємством право залишатися лiдером з обсягiв продаж. В планах розвитку пiдприємства закладено збiльшення обсягiв продаж продукцiї пiдвищенної якостi та збiльшення її асортиментного ряду. Кошти на власнi розробки та дослiдження товариством не видiлялись.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму бiльше 10% активiв емiтента на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи - вiдсутнi
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором, немає.