АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Дана фiнансова звiтнiсть ПАТ «Слов’янськi шпалери - КФТП» (надалi – Компанiя) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, затверджена до випуску вiдповiдно до рiшення Генерального директора вiд 18 лютого 2016 року.
Компанiя – є публiчним акцiонерним товариством, що зареєстрована та дiє на територiї України. Юри-дична та фактична адреса Компанiї: 15300, Україна, Чернiгiвська область, м. Корюкiвка, вул. Передза-водська 4, iдентифiкацiйний код 00278876; мiсцезнаходження за КОАТУУ-7422410100; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230.
Основним напрямком дiяльностi Компанiї є виробництво шпалер.
Основна частина продукцiї реалiзовується в Росiю, iнша частина обсягiв реалiзацiї припадає на Україну та країни ближнього зарубiжжя.
Станом на 31 грудня 2015 року, кiнцевою контролюючою стороною Компанiї є Бондар Анатолiй Олек-сандрович.
2. ЗДАТНIСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
Українська економiка, хоч i вважається ринковою, однак продовжує демонструвати певнi характерис-тики, властивi економiцi перехiдного перiоду. Цi характеристики включають, але не обмежуються, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу, високi темпи iнфляцiї, iснування валютного контролю, який робить нацiональну валюту нелiквiдною за межами України. Стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду щодо адмiнiстративних, правових та економiчних реформ. Як наслiдок, операцiї в Українi пов’язанi з ризиками, якi не є типовими для розвинених ринкiв.
Полiтична та соцiальна напруженiсть, яка виникла в Українi, призвела до зниження валового внутрiш-нього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та погiршенню умов кредитування. У той час як українським урядом приймаються стабiлiзацiй-нi заходи, спрямованi на пiдтримку банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу та його вартостi для Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансове становище Компанiї, результати її дiяльностi та економiчнi перспективи.
В той час, коли керiвництво вважає, що воно вживає вiдповiднi заходи для пiдтримання стiйкостi й зростання бiзнесу Компанiї в поточних умовах, непередбачене подальше погiршення в описаних вище сферах може негативно вплинути на результати дiяльностi Компанiї та її фiнансове становище в мiрi, яка в даний час не може бути визначена.
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Представлена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансо-вої звiтностi (МСФЗ), якi виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком на-ступних статей: iнвестицiйна нерухомiсть. Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях i всi суми окру-гленi до цiлих тисяч, за винятком, коли вказано iнше.
Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов’язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Компанiя не зможе дотримува-тись принципу безперервностi дiяльностi.
В Звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов’язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi/короткостроковi та необоротнi/довгостроковi. Активи являються оборотними, якщо:
актив планується реалiзувати або вiн призначений для продажу або використано в рамках операцiйної дiяльностi;
актив призначений в основному для цiлей торгiвлi;
його планується реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати або
вiн представляє собою грошовi кошти та їх еквiваленти, за виключенням випадкiв обмеження його на обмiн або погашення зобов’язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Всi iншi активи класифiкуються в якостi необоротних.
Зобов’язання являється короткостроковим, якщо:
його планується погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
воно утримується в основному для цiлей торгiвлi;
воно належить погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати або
у компанiї вiдсутнє безумовне право вiдстрочити погашення зобов’язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов’язання в якостi довгострокових.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання класифiкуються як необоротнi/довгостроковi активи та зобов’язання.
Прийняття стандартiв та тлумачень у звiтному перiодi
У поточному перiодi Компанiя застосовувала всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2015 року та пiзнiше.
На дату затвердження даної фiнансової звiтностi наступнi стандарти, тлумачення та змiни до стандар-тiв були випущенi, але не вступили в силу:
– МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (публiкацiя повного стандарту, що включає вимоги ранiше виданих додаткових поправок, якi стосуються нової моделi очiкуваних збиткiв вiд знецiнення та змiн у вимогах щодо квалiфiкацiї та оцiнки фiнансових активiв) – набуває чинностi 1 сiчня 2018 року;
– МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» (новий стандарт) – набуває чинностi 1 сiчня 2018 року;
– МСБО (IAS) 11 «Будiвельнi контракти» буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клi-єнтами» — набуває чинностi 1 сiчня 2017 року;
– МСБО (IAS) 18 «Дохiд» буде змiнений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохiд за контрактами з клiєнтами» — набу-ває чинностi 1 сiчня 2017 року;
– МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (змiнений на МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» вимоги щодо класифiкацiї, оцiнки, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання) – набуває чинностi 1 сiчня 2018 року.
Керiвництво Компанiї очiкує, що набуття чинностi перелiченими стандартами та тлумаченнями не ма-тиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть. На сьогоднi Компанiя не планує дострокове застосуван-ня перелiчених стандартiв та тлумачень.
Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Валюта подання даної фiнансової звiтностi та функцiональна валюта – українська гривня (UAH) - валю-та, що дiє в країнi, де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть. Якщо не вказано iнше, цифри наведенi в тисячах гривень.
Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за курсом на кiнець звiтного перiоду.
Рiзницi, що виникають при перерахуваннi, вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, що вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом на дату первинної операцiї.
Визнання виручки
Виручка визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчних вигод, а та-кож коли розмiр виручки пiддається достовiрнiй оцiнцi, незалежно вiд часу отримання платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю вiдшкодування за вирахуванням податкiв та мита.
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товарiв, коли значнi ризики та виго-ди, пов’язанi з правом власностi, переходять до покупця.
Надання послуг
Виручка, яка виникає вiд продажу послуг, визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги.
Процентний дохiд
По всiм фiнансовим iнструментам, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, та процентним фiнан-совим активам, що класифiкованi як наявнi для продажу, фiнансовий дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної ставки. Ефективна вiдсоткова ставка - це ставка, яка точно дискон-тує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв на протязi передбаченого термiну використання фiнансового iнструменту. Процентний дохiд включається до складу фiнансових доходiв у Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, що передана в операцiйну оренду, облiковується по лiнiйному методу протягом термiну оренди та включається до складу iнших доходiв у Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання у поточному та попередньому перiодах оцiнюються за су-мою, передбачуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, — це ставки та закони, що прийнятi або фактично дiяли на звiтну дату в країнах, в яких Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримую оподаткований дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, що визнанi безпосередньо в капiталi, визна-ється у складi капiталу, а не в Звiтi про прибутки i збитки. Керiвництво перiодично оцiнює позицiї, за-значенi в податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток визначається за методом зобов'язань шляхом визначення тимча-сових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковувано-го прибутку, проти якого iснуватиме можливiсть зарахування тимчасової рiзницi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за податковими ставками, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов’язання, на основi чинних, або по сутi чинних на кiнець звiтного перiоду податкових ставок.
Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть («ПДВ») стягується за двома ставками: 20% на українському внутрiшньо-му ринку та iмпорт товарiв, робiт i послуг та 0% вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України.
ПДВ, що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за першою подiєю – отриман-ня коштiв вiд клiєнтiв або поставки товарiв або послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажiв пiсля отримання рахунку-фактури. Податковi органи дозволяють здiйснювати залiк ПДВ на чистiй основi. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, якi не були врегульованi на звiтну дату, вiдображається у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан на чистiй основi i розкривається окремо у складi активiв або зобов’язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.

Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин машин i устаткування, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.
Амортизацiю основних засобiв обчислюють методом зменшення залишкової вартостi.

Починаючи з 01 сiчня 2013 року для об’єктiв основних засобiв, якi переданi в оренду, застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступ-нi:
Будiвлi та споруди 20-40 рокiв
Машини та обладнання 5-13 рокiв
Транспортнi засоби 3-5 рокiв
Комп’ютери та офiсне приладдя 2-5 рокiв
Iнструменти, приладдя та iнвентар 4-5 рокiв
Iнший iнвентар 3-5 рокiв
Незавершене будiвництво Не амортизується
Земля Не амортизується
Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують термiн корисного використання або полiпшують здатностi генерувати дохiд. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування об’єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним кри-терiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про сукупний дохiд за перiод, у якому вони були понесенi.
Незавершене будiвництво включає в себе витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництво основних засобiв, в тому числi розподiл змiнних накладних витрат, пов’язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї. Цi активи амортизуються з моменту, коли вони використовуються у господарськiй дiяльностi, на тiй же основi, що i амортизацiя для iнших активiв.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значних компонентiв при вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибут-тя даного активу. Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу визначається як рiзниця мiж надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в звiтi про сукупний дохiд за перiод, у якому вони були понесенi.
Лiквiдацiйна вартiсть активiв, термiн корисного використання та методи амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного звiтного року й коригуються перспективно, якщо це необхiдно.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється по первiснiй вартостi, включаючи витрати по операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю, яка вiдображає ринковi умови на звiтну дату. Прибуток та збиток, що виникає вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включається до складу прибутку або збитку за той перiод, в якому вони виникли.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при її вибуттi, або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї та вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод у майбутньому. Рiзниця мiж чистим над-ходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про сукупний дохiд в перiодi, в якому було припинено використання.
Переведена в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється тодi i тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в об’єкт нерухомостi, який займає власник, умовна первiсна вартiсть для цiлей подальшого облiку представляє собою справедливу вартiсть на момент змiни цiльового використання. У випадку, коли об’єкт нерухомостi, який займає власник, стає об’єктом iнвестицiйної нерухомостi, Компанiя облiковує таку нерухомiсть у вiдповiдностi до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни цiльового використання.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Компанiя класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результатi подальшого використання. Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох величин – балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в резуль-татi даної угоди.
Компанiя як орендар
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про фiнансовi результати рiв-номiрно протягом усього термiну оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння акти-вом, класифiкується як операцiйна оренда. Першочерговi прямi витрати, понесенi при заключеннi до-говору операцiйної оренди, включаються в балансову вартiсть переданого в оренду активу та призна-ються протягом перiоду на такiй самiй основi, що i доходи вiд оренди.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку використання даних активiв. Очiкуваний строк корисного використання i метод амортизацiї перевiряються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбан-ня i впровадження даного програмного забезпечення i амортизуються протягом термiну їх корисного використання, яке оцiнюється бiльше двох рокiв.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через рахунки прибуткiв та збиткiв; позики та дебiторська заборгованiсть; фiнансовi активи для продажу.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi активи визнаються за справедливою вартiстю плюс у випадку, якщо це не iнвестицiї переоцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати по угодi, прямо пов’язанi з придбанням фiнансового активу.
Всi фiнансовi активи, крiм фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибу-тки та збитки, первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на витрати. Безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї по придбанню фiнансового активу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть — це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначува-ними платежами, якi не котируються на активному ринку.
Пiсля первiсної оцiнки такi фiнансовi активи облiковуються за амортизованою вартiстю з використан-ням методу ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiї при приданнi, а також комiсiйних або ви-трат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за такими акти-вами вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi активiв, а також у процесi амортизацiї.
Фiнансовi iнвестицiї, що призначенi для продажу
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi як наявнi для продажу або не включенi до жодної iншої категорiї. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи та витрати визнаються безпосередньо в капiталi до моменту списання активiв з балансу, при якому накопиченi доходи або витрати, що ранiше вiдображенi у складi капiталу, визнаються у звiтi про скупний дохiд, або до моменту визначення факту знецiнення цих активiв, при якому сукупний збиток, що вiдображе-ний у складi капiталу, визнається у звiтi про сукупний дохiд. Проценти, отриманi за такими iнвестицiя-ми, вiдображаються у складi процентних доходiв та розраховується за ефективною ставкою процента.
Припинення визнання
Фiнансовий актив перестає визнаватися, якщо:
– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв закiнчився; або
– Компанiя передала право отримувати грошовi потоки вiд активу, або взяла на себе зобов’язання по виплатi третiй сторонi отриманих грошових потокiв в повнiй мiрi
– та або Компанiя передала майже всi ризики та винагороди вiд активу, або не передала, але й не зберiгає за собою майже всi ризики та винагороди вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Знецiнення фiнансових активiв
Компанiя оцiнює на кожну звiтну дату чи iснує наявнiсть об'єктивних ознак можливого зменшення ко-рисностi фiнансових активiв.

Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку оцiнює наявнiсть знецiнення iндивiдуальних фiнансових активiв.
Суму збитку вiд виявленого знецiнення оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та тепе-рiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтова них за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу.
Балансова вартiсть активу зменшується iз застосуванням рахунку резервiв. Сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Заборгованiсть разом з рахунком резерву списується, якщо вiдсутня реальна перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, та всi доступнi забезпечення були реалiзованi або переданi компанiї. Якщо протягом наступного перiоду сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сума сторнування визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Щодо фiнансових активiв, наявних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює iснування об’єктивного пiдтвердження того, що iнвестицiя або група iнвестицiй не зазнала знецiнення.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються при первiсному визнаннi вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, кредити та позики, кредиторську заборгованiсть.
Всi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс, у випадку кредитiв i позик, понесеними витратами по угодi.
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:
Кредити i позики
Пiсля первинного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю за методом ефективної процентної ставки. Доходи та витрати визнаються у звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд, коли зобов’язання припиняє визнаватися, а також в процесi амортизацiї.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про при-бутки чи збитки та iнший сукупний дохiд.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання здiйснюється тодi, коли зобов’язання виконано, або анульовано або строк його дiї закiнчився.
Коли iснуюче фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язання перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах то такий обмiн або змiна розглядаються як припинення визнання первiс-ного зобов’язання та визнання нового зобов’язання, i рiзниця у вiдповiднiй балансової вартостi визна-ється у звiтi про прибутки чи збитки та iнший сукупний дохiд.
Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть включає в себе витрати на придбання запасiв, їх доставку до мiсця розташування та при-ведення в поточний стан.
Запаси вiдображаються за методом «ФIФО».
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну продажу, що встановлюється в ходi звичай-ної дiяльностi, зменшену на розрахункову витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу ак-тиву.
Передоплати виданi постачальникам
Авансовi платежi облiковуються за первiсною вартiстю за винятком податку на додану вартiсть i резе-рву на знецiнення. Виданi передоплати вiдносяться в категорiю необоротних активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений в категорiю необоротних акти-вiв.
Авансовi платежi за придбання активiв переносяться на балансову вартiсть активу, коли компанiя отримала контроль над ним i iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з цим активом. Якщо iснує ймовiрнiсть того,що активи, товари або послуги, до яких вiдно-сяться авансовi платежi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансових платежiв зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть ознак можливого знецiнення активу. Якщо присутнi такi ознаки, або коли потрiбно провести щорiчне тестування активу на знецiнення, то Компанiя вико-нує оцiнку вартостi активу, що пiдлягає вiдшкодуванню. Сума очiкуваного вiдшкодування активу ви-значається як найбiльша з: активу або генеруючої одиницi справедлива вартiсть за вирахування ви-трат на продаж та вартостi вiд його використання та визначається для окремого активу, якщо тiльки актив не генерує потоки грошових коштiв, якi в значнiй мiрi незалежнi вiд iнших активiв або груп акти-вiв. Якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує вартiсть, що пiдлягає вiдшкодуванню, актив вважається знецiненим i списується до вартостi, що пiдлягає вiдш-кодуванню.
При оцiнцi цiнностi вiд використання, майбутнi грошовi потоки дисконтуються по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, що наявнi для активу. При визначеннi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використо-вується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, коти-руванням цiн на акцiї дочiрнiх компанiй, що обертаються на ринку, та iншими показниками справедли-вої вартостi.
Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi, включаючи знецiнення запасiв, визнаються у звiтi про при-бутки чи збитки та iнший сукупний дохiд в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецi-неного активу.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують чи зменшились. Якщо така ознака присутня, то розраховується сума, що пiдлягає вiдшкодуванню. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мали мiсце змiни в оцiнцi, яка використовувалась для визначення суми активу, вiд часу остан-нього визнання збитку вiд знецiнення. В цьому випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми, що пiдлягає вiдшкодуванню. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за мi-нусом амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не було ви-знано збитку вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки чи збитки та iнший скупний дохiд.
Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити у звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках i в касi та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi та вiд 3 мiсяцiв до року.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з компонентiв, визначених вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
Дивiденди
Компанiя визнає зобов’язання вiдносно розподiлу грошових коштiв акцiонерам Компанiя, коли розпо-дiл затверджено. Вiдповiдна сума визнається безпосередньо в складi власного капiталу. Дивiденди вiдображаються як зобов’язання i вираховуються з суми капiталу в перiодi, в якому вони були оголо-шенi i схваленi.
4. ВИКОРИСТАННЯ ОЦIНОК I ПРИПУЩЕНЬ
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва визначення суджень i припущень, якi вплива-ють на розкриття суми доходiв, витрат, активiв, зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про данi статтi та умовнi зобов’язання. Однак, невизначенiсть даних суджень та оцiночних може привести до результатiв, якi можуть мати в майбутньому суттєвий вплив на балансову вартiсть активiв та зо-бов’язань, щодо яких приймались подiбнi припущення та оцiнки.
Оцiнки та припущення
Основнi припущення щодо майбутнiх та iнших основних джерел невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi володiють iстотним ризиком, який може призвести до суттєвого коригування балансової вар-тостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення визнається, коли балансова вартiсть активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, пе-ревищує його вiдшкодовувань вартiсть, яка визначається як найбiльша з справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж та вартостi вiд його використання.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутньої прибутковостi активiв, припущення щодо ринкових умов у майбутнiх перiо-дах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розра-хунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Компанiя оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi ре-зультати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень й оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.
Компанiя слiдкує за внутрiшнiми та зовнiшнiми iндикаторами зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв.
Податки
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi вiрогiдного часу виникнення та суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування.
Сегменти
Компанiя скористались правом не розкривати iнформацiю по сегментам, оскiльки акцiї Компанiї не обертаються на вiдкритому ринку, а також Компанiя зараз не має намiру випускати iнструменти будь-якого класу в обiг на вiдкритому ринку.

5. ДОХОДИ
Структура доходiв вiд комерцiйно-виробничої дiяльностi Компанiї:
5.1 Iншi операцiйнi доходи За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Вiдновлення резерву сумнiвних боргiв - 1 551
Курсовi рiзницi 17 237 -
Дохiд вiд операцiйної оренди 5 933 996
Чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 3 752 1 308
Дохiд вiд державних дотацiй та субсидiй 2 914 2 207
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 290 200
Iншi доходи 9 766 3 786
Разом: 39 892 10 048


5.2 Фiнансовi доходи За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Вiдсотки отриманi 1 333 740
Разом: 1 333 740
6. ВИТРАТИ
Структура витрат вiд дiяльностi Групи:
6.1 Адмiнiстративнi витрати За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки (24 390) (29 647)
Амортизацiя основних засобiв (5 729) (3 845)
Ремонт та утримання основних засобiв (3 895) (2 856)
Комунальнi витрати (2 649) (2 123)
Офiснi матерiали та паливо (1 587) (1 270)
Витрати по податкам, за виключенням податку на прибуток (984) (798)
Професiйнi послуги (848) (6 373)
Послуги страхування (211) (4 567)
Iншi послуги стороннiх органiзацiй (5 300) (4 047)
Разом: (45 593) (55 526)


6.2 Витрати на збут За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Транспортнi послуги (19 472) (15 244)
Амортизацiя основних засобiв (11 295) (4 545)
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки (9 883) (10 918)
Маркетинговi послуги (6 136) (2 152)
Iншi послуги (7 470) (4 505)
Разом: (54 256) (37 364)


6.3 Iншi операцiйнi витрати За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Матерiальна та фiнансова допомога (25 688) (13 487)
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти (11 098) -
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки (4 357) (2 469)
Амортизацiя основних засобiв (3 674) (9 792)
Податки та збори (3 274) (1 225)
Знецiнення дебiторської заборгованостi (326) -
Курсовi рiзницi - (10 716)
Iнше (8 166) (7 455)
Разом: (56 583) (45 144)


6.4 Фiнансовi витрати За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Вiдсотки по кредитам та позикам (6 554) (1 901)
Комiсiйнi витрати по кредитам та позикам (1 404) (293)
Разом: (7 958) (2 194)


6.5 Витрати по амортизацiї За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Амортизацiя виробничих основних засобiв (70 123) (94 652)
Амортизацiя адмiнiстративних основних засобiв (5 729) (3 845)
Амортизацiя основних засобiв пов’язаних зi збутом (11 295) (4 545)
Амортизацiя iнших основних засобiв (3 674) (9 792
Разом: (90 821) (112 834)
7. ДОХОДИ (ВИТРАТИ) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року, компанiї, якi мають статус платникiв податку на прибуток в Українi, обкладалися податком на прибуток за ставкою 18%.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визнавалися на основi ставок з податку на прибуток, що будуть застосовуватись в перiод, коли тимчасовi рiзницi будуть реалiзованi.
7.1 Податок на прибуток За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Поточний податок на прибуток:
Витрати по поточному податку на прибуток (48 295) (54 510)
Коригування щодо поточного податку на прибуток попереднього року - (51)
Вiдстрочений податок на прибуток:
Пов’язаний з виникненням та зменшенням тимчасових рiзниць (3 556) (2 610)
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у Звiтi про сукупний дохiд (51 851) (57 171)


Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до наступних статей:
31.12.15 Вiдображено у Звiтi про сукупний дохiд 31.12.14
Основнi засоби (14 788) (1 508) (13 280)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi - 209 (209)
Iншi зобов’язання - 44 (44)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (14 788) (1 255) (13 533)
Резерв сумнiвних боргiв - (358) 358
Резерв на оплату вiдпусток - (1 863) 1 863
Запаси - (80) 80
Вiдстроченi податковi активи - (2 301) 2 301
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов’язання) (14 788) (3 556) (11 232)
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Первiсна (справедлива) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року становить 542 тис. грн., станом на 31 грудня 2014 року становить 572 тис. грн.
Земля та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прибори та iнвентар Iншi Незавершене будiвництво Всього
Первiсна вартiсть:
31.12.2013 99 039 230 227 12 616 981 3 927 60 985 407 775
Придбання 18 344 91 707 1 747 1 432 2 962 103 965 220 157
Вибуття (2 434) (50) (126) (10) (133) (14) (2 767)
Трансфер 1 687 40 643 1 309 311 (42 951) -
31.12.2014 116 636 362 527 14 238 2 712 7 067 121 985 625 165
Придбання 775 - 30 24 622 77 048 78 499
Вибуття (740) (20 035) (17) (11) (86) (624) (2 513)
Трансфер 35 994 133 681 1 129 1 218 698 (172 720) -
31.12.2015 152 665 476 173 15 380 3 943 8 301 25 689 682 151

Накопичена амортизацiя:
31.12.2013 (19 150) (115 475) (4 735) (492) (1 769) - (141 621)
Нарахування амортизацiї (11 997) (94 479) (3 782) (956) (1 135) - (112 349)
Вибуття амортизацiї 37 73 99 8 104 - 321
31.12.2014 (31 110) (209 881) (8 418) (1 440) (2 800) - (253 649)
Нарахування амортизацiї (19 129) (65 358) (2 208) (1 292) (2 301) - (90 288)
Вибуття амортизацiї 147 1 155 5 10 81 - 1 398
31.12.2015 (50 092) (274 084) (10 621) (2 722) (5 020) - (342 539)
-
Чиста балансова вартiсть:
31.12.2013 79 889 114 752 7 881 489 2 158 60 985 266 154
31.12.2014 85 526 152 646 5 820 1 272 4 267 121 985 371 516
31.12.2015 102 573 202 089 4 759 1 221 3 281 25 689 339 612


9. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи у процесi розробки Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Разом
Первiсна вартiсть:
31.12.2013 - 2 683 81 2 764
Придбання - 70 301 371
31.12.2014 - 2 753 382 3 135
Придбання 315 - - 315
Трансфер (311) 311 - -
31.12.2015 4 3 064 382 3 450

Накопичена амортизацiя:
31.12.2013 - (1 251) (19) (1 270)
Накопичена амортизацiя - (469) (16) (485)
31.12.2014 - (1 720) (35) (1 755)
Накопичена амортизацiя - (468) (65) (533)
31.12.2015 - (2 188) (100) (2 288)

Чиста балансова вартiсть:
Станом на 31.12.13 - 1 432 62 1 494
Станом на 31.12.14 - 1 033 347 1 380
Станом на 31.12.15 4 876 282 1 162
10.IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
2015 2014
01 сiчня 2 376 2 263
Придбання/капiталiзацiя 4 113
31 грудня 2 380 2 376
11. ЗАПАСИ
11.1 Запаси у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.15 31.12.14
Готова продукцiя 104 087 143 691
Сировина та матерiали 168 288 89 409
Запаснi запчастини 14 033 14 381
Незавершене виробництво 694 171
Iншi матерiали 24 873 12 302
Разом: 311 975 259 954
12. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
12.1 Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.15 31.12.14 (перераховано)
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть за товари 342 150 231 192
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 49 872 9 497
Витрати майбутнiх перiодiв - 237
Позики виданi 12 296 25 909
Резерв пiд. торгiвельну та iншу дебiторську заборгованiсть (1 752) (2 322)
Разом: 402 566 264 513
13. ПЕРЕДОПЛАТИ
13.1 Передоплати у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.15 31.12.14
ПДВ до вiдшкодування 4 713 97 421
Передоплати з податку на прибуток 3 512 2 822
Виданi аванси 29 025 21 553
Знецiнення виданих авансiв - (62)
Разом: 37 250 121 734
14. РУХ РЕЗЕРВУ СУМНIВНИХ БОРГIВ
2015 2014
1 сiчня (2 385) (14 928)
Збiльшення резерву сумнiвних боргiв (326) -
Вiдновлення резерву сумнiвних боргiв 42 1 551
Використання 917 10 992
31 грудня (1 752) (2 385)
15. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
15.1 Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.15 31.12.14
Готiвка в касi 3 5
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 67 698 17 822
Депозити - -
Разом: 67 701 17 827
16. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
16.1 Статутний капiтал у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.15 31.12.14
Iменнi простi акцiї (кiлькiсть у тис.) 6 022 6 022
Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) 8 8
Разом: 48 174 48 174
В 2015 та 2014 роцi не було здiйснено емiсiю акцiй та збiльшення статутного капiталу.
Розподiл часток зареєстрованого капiталу мiж акцiонерами представлено наступним чином:

31.12.15 31.12.14
ТОВ «ТД «Славич» 24,99% 24,99%
ТОВ «Славич-Iнвест» 56,12% 56,12%
Iншi тримачi акцiй 18,89% 18,89%
Разом: 100% 100%
17. ДОВГОСТРОКОВI ТА КОРОТКОСТРОКОВI ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2015 року у Компанiї iснує заборгованiсть за невiдновлювальною вiдкличною кредитною лiнiєю. Грошовi кошти, якi наданi за рахунок кредитної лiнiї, використовуються для прове-дення розрахункiв за договорами, сплату податкiв. Строк дiї кредитної лiнiї закiнчується 31 березня 2016 року. За користування кредитом Компанiя щомiсячно сплачує проценти з розрахунку 8% рiчних.
Активи, що знаходяться в заставi станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року:
31.12.15 31.12.14
Основнi засоби - 49 413
Запаси 16 342 100 899
Майновi права - 110 194
Цiннi папери - 7
Разом: 16 342 260 513
18. ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ТА IНША ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31.12.15 31.12.14
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 869 66 851
Iнша кредиторська заборгованiсть 1 738 2 006
Розрахунки за нарахованими вiдсотками - 255
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 95 97
Разом: 3 702 69 209
19. АВАНСИ ОТРИМАНI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
31.12.15 31.12.14
Нарахована оплата вiдпусток 6 660 10 349
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 2 601 3 445
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 724 2 045
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 809 1 010
Одержанi аванси 18 34
Разом: 10 812 16 883


20. ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
Рiк, що закiнчився
31.12.15 Рiк, що закiнчився
31.12.14
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки виробничого персоналу (86 800) (86 462)
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки адмiнiстративного персоналу (24 390) (29 647)
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки персоналу по збуту (9 883) (10 918)
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки iнше (4 357) (3 093)
Заробiтна плата та пов’язанi з нею податки капiталiзацiя - (3 847)
Разом: (125 430) (133 967)
Кiлькiсть спiвробiтникiв станом на 31 грудня 2015 року становила 852 осiб ( на 31.12.2014 – 1 056 осiб).
21. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або значною мiрою впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi питання, чи є сторони пов’язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма.
Пов’язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж сторонами, що не є пов’язаними. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж сторонами, що не є пов’язаними.
В вищенаведених таблицях приведена iнформацiя про загальнi суми операцiй, якi були здiйсненi з пов’язаними сторонами за звiтний перiод.
Сторони iз значним впливом на Компанiю:
За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Виручка вiд операцiй з пов’язаними сторонами 45 697 783
Покупки у пов’язаних сторiн - (1 177)
Iншi операцiйнi доходи 88 389 873
Iншi операцiйнi витрати (84) (398)


31.12.15 31.12.14
Торгова дебiторська заборгованiсть 134 229 9 565
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 26 657 549
Фiнансова допомога видана та передоплати 200 15 219

Торгова кредиторська заборгованiсть - 174
Iнша кредиторська заборгованiсть 8 7
Материнська компанiя


За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Iншi операцiйнi витрати (24) (12)


31.12.15 31.12.14
Фiнансова допомога видана та передоплати 9 000 -
Iнша кредиторська заборгованiсть 2 1
Витрати ключовому персоналу
Короткострокова винагорода ключовому керiвництву Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року становила 1 933 (за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року – 3 094 тис. грн.).
22. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Зобов’язання по операцiйнiй орендi – Компанiя виступає в якостi орендатора:
За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Протягом одного року 783 178
Понад один рiк, але не бiльше п’яти рокiв 118 302
Бiльше п’яти рокiв - -
Разом: 901 480
Зобов’язання по операцiйнiй орендi – Компанiя виступає в якостi орендодавця:
За рiк, що закiнчився 31.12.15 За рiк, що закiнчився 31.12.14
Протягом одного року 553 541
Понад один рiк, але не бiльше п’яти рокiв 724 61
Бiльше п’яти рокiв - -
Разом: 1 277 602
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов’язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйною дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Компанiя дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.

23. ПЕРЕРАХУНОК ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
Коригування у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) та у Звiтi про власний капiтал на 31 грудня 2014 року
Коригування пов’язанi з наступними подiями:
Компанiя сторнувала резерв сумнiвних боргiв за iншою поточною дебiторською заборгованiс-тю. За рахунок цього нерозподiлений прибуток збiльшився на 40 тис. грн.
23.1 Коригування у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 року 31.12.2014 31.12.2014
(Перераховано) Коригування
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 33 044 33 084 40
Нерозподiлений прибуток 881 211 881 251 40


23.2 Коригування у Звiтi про власний капiтал на 31 грудня 2014 року 31.12.2014 31.12.2014
(Перераховано) Коригування
Нерозподiлений прибуток 881 211 881 251 40
Разом коригувань капiталу: 881 211 881 251 40
24. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Компанiя схильна до наступних ризикiв, пов’язаних з використанням фiнансових iнструментiв:
• Кредитний ризик
• Ризик лiквiдностi
• Ринковий ризик
В цiй примiтцi розкрито iнформацiю про схильнiсть Компанiї до кожного iз зазначених ризикiв, про цiлi Компанiї, її полiтику та методи оцiнки управлiння ризиками. Додаткова iнформацiя кiлькiсного характе-ру розкривається по всьому тексту цiєї фiнансової звiтностi.
Система управлiння ризиками
Керiвництво Компанiї несе повну вiдповiдальнiсть за створення та здiйснення нагляду за системою управлiння ризиками.
Полiтика Компанiї з управлiння ризиками розроблена з метою iдентифiкацiї та аналiзу ризикiв, яким пiддається Компанiя, встановлення допустимих граничних значень ризику i вiдповiдних механiзмiв контролю, а також монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика i системи управлiння ризиками регулярно аналiзуються на предмет необхiдностi внесення змiн у зв’язку зi змi-нами ринкових умов i дiяльностi Компанiї.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає свої зобов’язання за фiнансовим iнстру-ментом або контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi потен-цiйно можуть призвести до виникнення концентрацiї кредитного ризику в основному складаються з грошових коштiв та дебiторської заборгованостi.
Кредитний ризик, пов’язаний з нормальною господарською дiяльнiстю Компанiї, контролюється кож-ною операцiйною одиницею пiд час виконання затверджених Компанiєю процедур оцiнки надiйностi та платоспроможностi кожного контрагента, в тому числi щодо стягнення заборгованостi.
Монiторинг дiяльностi кредитного ризику здiйснюється на рiвнi Компанiї вiдповiдно до встановлених принципiв та методiв вимiрювання для того, щоб визначити i проводити монiторинг ризикiв, пов’язаних з контрагентами.
Iнформацiя про найбiльших дебiторiв Компанiї на звiтнi дати представлена нижче:
31.12.15 31.12.14
% тис. грн. % тис. грн.
ТОВ «ТД «Славич» 39 134 229 - 160
ЗАТ «Торговий дiм «ДIОН» - - 31 71 028
ТОВ «Торговий дiм «Єврошпалери» 21 70 632 20 47 001
ТОВ «Буд-Дiалог» 14 49 423 - -
ТОВ «ТД «Слов'янськi шпалери» - - 17 39 563
ТОВ «Кiльчень» 4 14 593 5 11 652
ТОВ «Алтекс» 3 10 994 5 11 022
Разом: 81 279 871 78 180 426
Аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками виникнення представленi нижче:
Всього Не прострочена та не знецiнена Прострочена, але не знецiнена
<90 днiв 90-180 днiв 180-360 днiв >360 днiв
31.12.2015 402 566 268 186 134 229 - - 151
31.12.2014 264 513 219 198 24 563 7 031 3 889 9 832
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання у належнi строки, не зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi, наскiльки це можливо, достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов’язань у строк, як в нормальних, так i в напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв або ризику збитку для репутацiї Компанiї.
У наведенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi пла-тежi за фiнансовими зобов’язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов’язань станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року:
Примiтки До 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31.12.2015
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими кредитами 11 932 - - 11 932
Торгiвельна кредиторська та iнша заборгованiсть 18 3 702 - - 3 702
Разом: 15 634 - - 15 634


Примiтки До 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31.12.2014
Довгостроковi кредити та позики - 8 751 - 8 751
Торгiвельна кредиторська та iнша заборгованiсть 18 69 209 - - 69 209
Разом: 69 209 8 751 - 77 960

Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фiнансовий результат Компанiї або на вартiсть фiнан-сових iнструментiв коливання ринкових цiн, таких як процентнi ставки та курси валют. Метою управ-лiння ринковим ризиком є контроль рiвня ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдно-шення доходностi та ризику в межах прийнятих параметрiв.
Валютний ризик
Компанiя схильна до валютного ризику пiд час здiйснення операцiй з реалiзацiї, закупiвель i отримання позик, у валютi, вiдмiнний вiд функцiональної валюти, насамперед долар, євро, росiйський рубль. Компанiя не здiйснювала операцiй з хеджування проти цих валютних ризикiв.
Схильнiсть Компанiї до фiнансового ризику, виходячи з балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань, станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року представлена наступним чином:
31.12.15
USD EUR RUB
Грошовi кошти та еквiваленти 662 1 975 1
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими кредитами - (11 932) -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 38 735 2 108 -
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть (342) (1 138) -
Чиста схильнiсть до валютного ризику 39 055 (8 987) 1


31.12.14
USD EUR RUB
Грошовi кошти та еквiваленти 629 341 4 145
Довгостроковi кредити i позики - (8 751) -
Короткостроковi позики - (21 022) -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 24 180 3 206 110 591
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть (8 807) (45 208) -
Чиста схильнiсть до валютного ризику 16 002 (71 434) 114 736
Потенцiйне змiцнення/послаблення долара, євро та росiйського рубля по вiдношенню до функцiона-льної валюти станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року призвело б до збiльшення/ (змен-шення) прибутку до оподаткування, як зазначено нижче:
Змiна обмiнного курсу USD Вплив на прибуток до оподаткування
31.12.2015 +15% 5 858
(-5)% (1 953)
31.12.2014 +15% 2 400
(-5)% (800)


Змiна обмiнного курсу EUR Вплив на прибуток до оподаткування
31.12.2015 +15% (1 348)
(-5)% 449
31.12.2014 +15% (10 715)
(-5)% 3 572


Змiна обмiнного курсу RUB Вплив на прибуток до оподаткування
31.12.2015 +20% -
(-10)% -
31.12.2014 +20% 22 947
(-10)% (11 474)
Управлiння капiталом
Основною метою Компанiї у вiдношеннi управлiння капiталом являється забезпечення стабiльної кре-дитоспроможностi адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Компанiї та максимiзацiї прибут-ку акцiонерiв.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року не було внесено змiн в цiлi, полiтику та процедури управлiння капiталом.
25. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Пiдприємство використовує наступну iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iн-струментiв та розкриття iнформацiї про неї в розрiзi видiв оцiнки:
• Рiвень 1: цiни на активних ринках по iдентичним активам та зобов’язанням (без будь-яких ко-ригувань);
• Рiвень 2: iншi методи, усi вихiднi данi якi значно впливають на справедливу вартiсть, спостерi-гаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, i
• Рiвень 3: методи, в яких використовуються вихiднi данi, що роблять iстотний вплив на справе-дливу вартiсть, якi не ґрунтуються на спостереженнi ринкової iнформацiї (неспостереженi ви-хiднi данi).
Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а також переходiв до/з Рiвня 3.
В таблицi нижче представлено iєрархiю джерел оцiнок справедливої вартостi активiв i зобов’язань Компанiї станом на 31 грудня 2015 року:
Фiнансовi активи Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3
Iнвестицiйна нерухомiсть - - 2 380
26. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
У 2015 роцi Україна продовжує перебувати в станi економiчної кризи i полiтичної нестабiльностi. Укра-їнська гривня продовжує знецiнюватись вiдносно бiльшостi iноземних валют. Нацiональний Банк Укра-їни впровадив низку заходiв, нацiлених на обмеження вiдтоку клiєнтських депозитiв з банкiв, полiп-шення лiквiдностi банкiв i пiдтримку обмiнного курсу української гривнi.
Пiдтримка економiчної та полiтичної стабiльностi залежить вiд зовнiшнього фiнансування та вiд успiш-ностi зусиль українського уряду. В цей же час подальший економiчний i полiтичний розвиток зараз складно прогнозувати, i негативний вплив на українську економiку може тривати.
27. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Керiвництво Компанiї не має iнформацiї про суттєвi подiї, що вiдбулися мiж звiтною датою та датою випуску звiтностi, якi потребують коригування або розкриття.
Слiд зазначити, що вiйськовий конфлiкт, що розгорiвся в 2014 роцi на територiях Донецької i Лугансь-кої областей, значною мiрою знизив рiвень економiчної активностi i купiвельну спроможнiсть клiєнтiв Компанiї в цих регiонах. А загострення полiтичних вiдносин з Росiєю та застосування санкцiй про за-борону ввезення продукцiї з України, можуть поставити пiд удар експортнi операцiї з росiйськими по-купцями, що може спричинити зниження доходiв вiд експорту.
Крiм того, використання плаваючого валютного курсу української гривнi та її значне знецiнення по вiдношенню до основних iноземних валют, вимагає вiд керiвництва Компанiї постiйно переглядати та збiльшувати лiмiти на рiвень схильностi до валютного ризику.
Невизначенi економiчнi умови в Українi впливають на прогнози грошових потокiв Компанiї, на оцiнку знецiнення фiнансових i нефiнансових активiв. Це вимагає постiйно оцiнювати, якi резерви пiд знецi-нення необхiднi для фiнансових активiв.
Перспективи майбутньої економiчної стабiльностi в Українi iстотно залежать вiд ефективностi еконо-мiчних заходiв i реформ, що проводяться спiльно з правовим, нормативним i полiтичним розвитком, якi знаходяться поза межами контролю Компанiї. Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва можливого впливу української бiзнес-середовища на дiяльнiсть Компанiї та її фiнансовий стан, хоча i майбутнi умови господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва