АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2015
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво шпалер за КВЕД 17.24
Середня кількість працівників1 1091    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Передзаводська, буд. 4, м.Корюкiвка, Корюкiвський район, Чернiгiвська обл., 15300
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1380 1162 0
первісна вартість 1001 3135 3450 0
накопичена амортизація 1002 1755 2288 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 121985 21324 0
Основні засоби: 1010 249531 318288 0
первісна вартість 1011 503180 635685 0
знос 1012 253649 317397 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 2376 2380 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 962 962 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 828 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 14455 0 0
Усього за розділом I 1095 390689 344944 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 259954 311975 0
Виробничі запаси 1101 116092 207194 0
Незавершене виробництво 1102 171 694 0
Готова продукція 1103 143691 104087 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 231192 341860 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
21491 29025 0
з бюджетом 1135 100243 8225 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2822 3512 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 33084 60706 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 17827 67701 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 237 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 664028 819492 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1805 0 0
Баланс 1300 1056522 1164436 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48174 48174 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 881251 1075028 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 929425 1123202 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 11232 14788 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 8751 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 6660 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 19983 21448 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 21022 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 11932 0
за товари, роботи, послуги 1615 66851 1869 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1010 809 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2045 724 0
за розрахунками з оплати праці 1630 3445 2601 0
за одержаними авансами 1635 34 18 0
за розрахунками з учасниками 1640 97 95 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 10349 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2261 1738 0
Усього за розділом IІІ 1695 107114 19786 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1056522 1164436 0

Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовий стан наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi", складеної вiдповiдно до МСФЗ"


Керівник

 

(підпис)

Мурай В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук I.I.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.