АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31586485
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 03150, вул. ГОРЬКОГО, будинок 172, офiс 716
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2846
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2002
Міжміський код та телефон (044) 351-11-78
Факс (044) 351-11-79
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa). Надання аудиторських послуг емiтенту
Опис Проводив обов’язковий аудит вiдповiдно до нормативно-правових актiв НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна , Чернігівська область, д/в, м. Чернiгiв, 14013, вул. О.Молодчого, 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (0462) 774895
Факс (0462) 651513
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м. Київ, 04071, вул.Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092 Правила ЦД
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 5910404
Факс (044) 2791078
Вид діяльності Центральний депозитарiй
Опис Надає послуги депозитарiю як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. ПАТ "НДУ" дiє на пiдставi правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв зареєстрованих НКЦПФР рiшенням 2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами, зареєстрованими рiшенням 443 вiд 08.04.2014 та рiшенням №903 вiд 25.06.2015

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20474912
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04070, вул. Iллiнська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 483289
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
Міжміський код та телефон 044-391-11-21
Факс 044-391-11-21
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Надає послуги вiдповiдно до Правил 007 добровiльного страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ згiдно договору № 2336356/07/11 та договору страхування № 2339181/07/11 вiд 11.11.2015