АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 84.326
Опис Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради згiдно чинного законодавства.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. Про передачу депозитарнiй установi повноважень лiчильної комiсiї та затвердження умов вiдповiдного договору з нею.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2014 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi у 2014 роцi.
8.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними.
11.Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.

Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Збори вiдбулися. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Передати депозитарнiй установi - Публiчному акцiонерному товариству «Полiкомбанк» повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання послуг при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2015 № 11-16/139 З.
2. Обрати Мурая Петра Михайловича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Приходька Леонiда Васильовича секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Генерального директора за 2014 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк у складi звiту про фiнансовий стан, звiту про сукупний дохiд, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi, якi складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
7.Чистий прибуток в сумi 222.180 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi, не розподiляти. Дивiденди за 2014 рiк по простих акцiях Товариства не виплачувати.
8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Бондар Анатолiй Олександрович – голова Наглядової ради, Приходько Леонiд Васильович – секретар Наглядової ради,
Бондар Олександр Анатолiйович, Шолом Сергiй Васильович, Бондар Олена Анатолiївна
9.Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Бондар Анатолiй Олександрович, Приходько Леонiд Васильович,Бондар Олександр Анатолiйович, Шолом Сергiй Васильович, Бондар Олена Анатолiївна
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти додаються).
Уповноважити Генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства
11.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2016:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 800,0 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, запчастин, комплектуючих на граничну сукупну вартiсть 2.500,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2.500,0 млн. грн.

Позачерговi збори в 2015 роцi не iнiцiювалися i не проводились.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.