АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова наглядової ради - Президент
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Анатолiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ВАТ "КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: до 30.03.2012 - директор департаменту з аналiзу та контролю дiяльностi пiдприємства ПАТ "Слов'янськi шпалери-КПТФ" Голова наглядової ради - Президент ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012 на 3 роки). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Стаж керiвної роботи 31 рiк. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. В звiтному перiодi переобрано на посаду члена Наглядової ради на новий термiн 3 роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 30.04.2015) та на посаду Голови Наглядової ради -Президента згiдно рiшення Наглядової ради (протокол засiдання вiд 30.04.2015 №57).


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приходько Леонiд Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища базова
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник голови Корюкiвської районної державної адмiнiстрацiї Чернiгiвської областi з економiчних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012 на 3 роки), пенсiонер. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує плату згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. В звiтному перiодi переобрано на новий термiн 3 роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 30.04.2015). Стаж керiвної роботи 34 роки. Загальний стаж роботи - 44 роки.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шолом Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Торговий дiм "Славич"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: директор ТОВ "Торговий дiм "Славич", мiсцезнаходження: вул. Горького, буд. 17, м. Чернiгiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012р.). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа отримує згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. В звiтному перiодi переобрано на новий термiн 3 роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 30.04.2015)


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** фiнансовий директор ТД "Єврошпалери"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. М.Драгомiрова, буд.4, оф.120. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери", член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа отримувала згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Загальний стаж керiвної роботи 12 рокiв. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. В звiтному перiодi переобрано на новий термiн 3 роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 30.04.2015)


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1986
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: до 30.03.2012 - директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП", член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" (попереднє обрання 30.03.2012). Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала згiдно цивiльно-правового договору, згоди на розголошення її розмiру не надано,iншої винагороди не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Стаж керiвної роботи 8 рокiв, загальний стаж роботи - 8 рокiв. В звiтному перiодi переобрано на новий термiн 3 роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол ЗЗА вiд 30.04.2015)


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Свинар Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає керiвнихї посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 по 2012 заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2012 по 2014 заступник директора департаменту з фiнансiв ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 24.11.2014 директор департаменту з аналiзу та контролю дiяльностi пiдприємства ПАТ «Слов’янськi шпалери – КФТП» , Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року змiни щодо цiєї посадової особи не вiдбувалися. Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кугук Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник головного бухгалтера ВАТ "КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.06.2006, без термiну
9) опис До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу,згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Загальний стаж керiвної роботи 12 рокiв.


1) посада член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мехеденко Андрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** провiдний економiст ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 по 2010 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2010 по 2011 ревiзор ревiзiйної комiсiї ТОВ "Бiо Агро", з 2011 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Протягом звiтного року змiни щодо цiєї посадової особи не вiдбувалися. Загальний стаж керiвної роботи 3 роки.


1) посада член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глущенко Свiтлана Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 по 2012 бухгалтер ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2012 по 2014 заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу,згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримує. Протягом звiтного року змiни щодо цiєї посадової особи не вiдбувалися. Загальний стаж керiвної роботи - 3 роки.


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мурай Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП", директор з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2015, 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi. До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншим органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не займає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 16.01.2007 заступник директора з виробництва шпалер з питань нової технологiї та технiки; з 13.02.2010 директор з виробництва шпалер; з 08.02.2013 - Генеральний директор ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, згоди на розголошення її розмiру не надано, iншої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Протягом звiтного перiоду переобрано на посаду Генерального директора згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол вiд 06.02.15 №50) на наступний термiн 2 роки - з 07.02.2015 по 06.02.2017 року. Загальний стаж керiвної роботи 11 рокiв.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради - ПрезидентБондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних1937803.2179193780000
Член наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних900.001590000
Член Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних2108083.5007210808000
Член наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних2108083.5007210808000
Голова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Генеральний директорМурай Вiктор Петровичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних450.0007545000
Головний бухгалтерКугук Iрина Iванiвнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних11.7-51000
член ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
член ревiзiйної комiсiїГлущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Усього 615532 10.222 615532 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.