АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) виписка А01 328123
3. Дата проведення державної реєстрації 12.07.1994
4. Територія (область)* Чернігівська область
5. Статутний капітал (грн) 48174400
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 852
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

17.24 - Виробництво шпалер

17.12 - Виробництво паперу та картону

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м. ЧЕРНIГIВ
2) МФО банку 353649
3) Поточний рахунок 260070176158
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ФПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.ЧЕРНIГIВ
5) МФО банку 353649
6) Поточний рахунок 260070176158