АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Крестон Джi Сi Джi Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31586485
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04112, м. Київ, вул. ГОРЬКОГО, будинок 172, офiс 716
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2846 вiд , 28.02.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/н, д/н, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi ПАТ «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» 1. Адресат Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнан-совий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф 2.1 Основнi вiдомостi про компанiю 2.1.1 Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП». 2.1.2 Код за ЄДРПОУ: 00278876. 2.1.3 Мiсцезнаходження: вул. Передзаводська, 4, м. Корюкiвка, Чернiгiвська обл., Україна, 15300 2.1.4 Дата державної реєстрацiї: 12.07.1994 р. 2.2 Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про ауди-торську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандар-тiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiж-народної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудитор-ської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Фор-мулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi не-залежного аудитора». Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансо-вої звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав захо-ди внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнан-сової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Пiдприємства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перек-ласифiкацiй з метою надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ. 2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi за МСФЗ ПАТ «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП», яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає: Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2015; Звiт про сукупний дохiд за перiод з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року; Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк; Звiт про власний капiтал за 2015 рiк; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтно-стi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 4. Вiдповiдальнiсть Аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора та включає оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення аудиторської думки.
5. Висловлення думки 5.1 Позитивна думка На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» на 31 грудня 2015 р., його фiнан-совi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ. 6. Iнша допомiжна iнформацiя 6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вартiсть чистих активiв товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розра-хунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку та складає 1 118 774 тис. грн. станом на 31.12.2015, що в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам законодавства. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних това-риств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного това-риства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України. 6.2 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслi-док шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», Аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використову-валася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ауди-тором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi, на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структури його влас-ностi та корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової полiтики, цiлi та стра-тегiї i пов’язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 6.3 Безперервнiсть дiяльностi В ходi перевiрки Аудитор отримав свiдоцтва щодо вiдсутностi загрози безперервностi дiяльностi Пiдпри-ємства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервнiсть». 7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 7.1. Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Крестон Джi Сi Джi Аудит». 7.2. Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi вiд 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України. 7.3. Юридична адреса: Україна, 03150 м. Київ, вул. Горького, 172. 7.4. Мiсцезнаходження: Україна, 03150 м. Київ, вул. Горького, 172. 7.5. Телефон: (044) 351-11-78. 7.6. Факс: (044) 351-11-79. 8. Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 885/01/IFRS вiд 28.10.2015. 9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Аудит проводився з 04 лютого 2016 р. по 29 лютого 2016 р. Директор Домрачов А.П. ТОВ «Крестон Джi Сi Джi Аудит» сертифiкат серiї А, № 004891, рiшення Аудиторської палати України № 104 вiд 30 листопада 2001 р. Продовження строку дiї до 30 листопада 2020 р.— рiшення Аудиторської палати України № 317/2 вiд 26 листопада 2015 р. 29 лютого 2016 року м. Київ, Україна
д/в
д/в