АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 246906 312847 253 231 247159 313078
будівлі та споруди 83422 101858 250 230 83672 102088
машини та обладнання 154855 201435 0 0 154855 201435
транспортні засоби 5813 4753 3 1 5816 4754
земельні ділянки 0 316 0 0 0 316
інші 2816 4485 0 0 2816 4485
2. Невиробничого призначення: 6806 7821 0 0 7821 6806
будівлі та споруди 3909 4764 0 0 3909 4764
машини та обладнання 503 654 0 0 503 654
транспортні засоби 7 6 0 0 7 6
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 2376 2380 0 0 2376 2380
інші 11 17 0 0 11 17
Усього 253712 320668 253 231 253965 320899
Опис Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 253 тис.грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.2014р. первiсна вартiсть ОЗ становить 503180 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 249531 тис.грн. а також Iнвестицiйна нерухомiсть - 2376 тис. грн. (р. 1015 балансу; згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв) та 1805 тис. грн. (р.1200 Балансу - необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття) - Загальна балансова вартiсть основних засобiв - 253 712 тис. грн. на кiнець перiоду. Станом на 31.12.2015 р. первiсна вартiсть ОЗ становить 635 685 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 318288 тис.грн.а також Iнвестицiйна нерухомiсть - 2380 тис. грн., утримуваних для продажу основних засобiв в звiтному перiодi - немає. Рiвень зношеностi ОЗ станом на 31.12.15 року становить 49,92%, ступiнь використання ОЗ 50,07 %, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ становить 542 тис.грн.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Сума нарахованої амортизацiї за рiк 90821 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї всього - 317 397 тис. грн.Збiльшення вартостi основних засобiв обумовлено придбанням та модернiзацiєю основних засобiв для виробничих потреб товариства. В 2015 роцi проведено модернизацiю автоматичної лiнiї виготовлення пластизолей, складу готової продукцiї ї№9, реконструкцiю головного корпусу цеху шпалер, вiддiлення гальваники та придбано основнi засоби для виробництва: напiвавтоматична пакувальна машина - 2 шт., навантажувачi - 4 шт., навантажувач телескопiчний, напiвпричiп-самоскид iз рухомою пiдлогою - 2 шт., сервери, компьютери та комплектуючi та iншi основнi засоби загальною вартiстю 172 350 тис. грн. В 2015 роцi реалiзовано б/у технiку на сумму 145,1 тис.грн. в зв'язку з необхiднiстю оновлення.
Умови користування ОЗ за основними групами: будiвлi та споруди - 20-40 рокiв, машини та обладнання 5-13 рокiв, транспортнi засоби - 3-5 рокiв, компьютери та офiсне приладдя - 2-5 рокiв,iнструменти, приладдя, iнвентар - 3-5 рокiв, iнший iнвентар - 3-5 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1123202 929425
Статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1 075 028 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1 075 028 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.