АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10.2010852/1/10НКЦПФРUA4000092324Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні8602180048174400100
Вiдбувалася торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому ринку протягом звiтного року. Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Зафiксовано факт включення цiнних паперiв Товариства в бiржовий спиок фондової бiржi Українська фондова бiржа - позалiстинговi цiннi папери за iнiцiативою учасника бiржi. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було.