АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Щодо пiдготовки та затвердження Фiнансової Звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014
Керiвництво Компанiї ПАТ «Слов`янськi шпалери-КФТП» (далi Компанiя) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2014, а також результати її дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (надалi - МСФЗ).
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за:
• вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
• застосування обґрунтованих оцiнок i суджень;
• дотримання принципiв МСФЗ або розкриття усiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi;
• пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, згiдно припущення, що Компанiя i далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
• облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;
• облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування або розкриття;
• розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливi в найближчому майбутньому;
• достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
• розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Компанiї;
• ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Компанiї;
• прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
• виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Компанiї i пiдготовлена до випуску 29 квiтня 2015 року.

Генеральний директор __________________________________________Мурай В.П.

1. Загальна iнформацiя
Дана фiнансова звiтнiсть ПАТ «Слов`янськi шпалери-КФТП» (надалi – Компанiя) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, затверджена до випуску вiдповiдно до рiшення Генерального директора вiд 29 квiтня 2015 року.
Компанiя – є публiчним акцiонерним товариством, що зареєстрована та дiє на територiї України. Юридична та фактична адреса Компанiї: 15300, Україна, Чернiгiвська область, м. Корюкiвка, вул. Передзаводська 4, iдентифiкацiйний код 00278876; мiсцезнаходження за КОАТУУ-7422410100; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230
Основним напрямком дiяльностi Компанiї є виробництво шпалер.
Основна частина продукцiї реалiзовується в Росiю, iнша частина обсягiв реалiзацiї припадає на Україну та країни ближнього зарубiжжя.
Станом на 31 грудня 2014 року, кiнцевою контролюючою стороною Компанiї є Бондар Анатолiй Олександрович.
2. Суттєвi положення облiкової полiтики
2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Представлена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена, виходячи з принципу облiку за iсторичною вартiстю, за винятком наступних статей: iнвестицiйна нерухомiсть.
Фiнансова звiтнiсть представлена а гривнях та всi суми округленi до цiлих тисяч, окрiм випадкiв, якщо не вказано iнше.
Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Компанiя не зможе дотримуватись принципу безперервностi дiяльностi.
В звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов’язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi/короткостроковi та необоротнi/довгостроковi. Активи являються оборотними, якщо:
- актив планується реалiзувати або вiн призначений для продажу або використанню в рамках операцiйної дiяльностi;
- актив призначений в основному для цiлей торгiвлi;
- його планується реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати або
- вiн представляє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за виключенням випадкiв обмеження його на обмiн або погашення зобов’язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Всi iншi активи класифiкуються в якостi необоротних.
Зобов’язання являється короткостроковим, якщо:
- його планується погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
- воно утримується в основному для цiлей торгiвлi;
- воно належить погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати або
- у компанiї вiдсутнє безумовне право вiдстрочити погашення зобов’язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов’язання в якостi довгострокових.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання класифiкуються як необоротнi/довгостроковi активи та зобов’язання.


2.2. Новi стандарти, iнтерпретацiї та поправки до чинних стандартiв та iнтерпретацiї, якi вперше застосовуються Компанiєю
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до дiючих стандартiв, якi є ефективними для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014р. або пiсля цiєї дати.
Характер i вплив кожного/ї нового/ї стандарту/поправки описанi нижче:
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових iнструментiв»
В межах даних поправок пояснюється значення фрази «в даний момент володiє юридично закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку». Поправки також описують, як потрiбно правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСФЗ (IAS) 32 стосовно систем розрахункiв (таких як системи єдиного клiрингового центру), в рамках яких використовуються механiзми неодночасних валових платежiв i застосовуються ретроспективно. Цi поправки не мають впливу на дiяльнiсть Компанiї адже Компанiя не має механiзмiв взаємозалiку.
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 «Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування»
У даних поправках передбачається виключення з вимоги щодо припинення облiку хеджування у випадку, коли новацiя похiдного iнструмента, визначеного як iнструмент хеджування, вiдповiдає встановленим критерiям i вимагається ретроспективне застосування. Цi поправки не мають жодного впливу на дiяльнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не здiйснювала новацiю своїх похiдних iнструментiв у поточному або попереднiх перiодах.
IFRIC 21 «Обов’язковi платежi»
В iнтерпретацiї IFRIC 21 пояснюється, що компанiя визнає зобов’язання стосовно обов’язкових платежiв тодi, коли вiдбувається дiя, що тягне за собою їх сплату. У разi обов'язкового платежу, виплата якого вимагається в разi досягнення мiнiмального граничного значення, в iнтерпретацiї встановлюється заборона на визнання передбачуваного зобов'язання до досягнення встановленого мiнiмального граничного значення. Для IFRIC 21 вимагається ретроспективне застосування. Ця iнтерпретацiя не має нiякого впливу на дiяльнiсть Компанiї, оскiльки застосовує принципи визнання згiдно МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи» вiдповiдно до вимог IFRIC 21 у попереднiх роках.
Цикл щорiчних удосконалень 2010-2012
У циклi щорiчних удосконалень 2010-2012 Рада з МСФЗ випустила сiм поправок до шести стандартiв, якi включали поправки до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi негайно i, таким чином для перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014, а також пояснює в Основi для висновкiв, що короткострокова дебiторська та кредиторська заборгованiсть з невстановленою процентною ставкою може бути оцiнена вiдповiдно до рахунку-фактури, коли ефект дисконтування є несуттєвим. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 не має нiякого впливу на дiяльнiсть Компанiї.
Цикл щорiчних удосконалень 2011-2013
У циклi щорiчних удосконалень 2011 -2013, Рада з МСФЗ випустила чотири поправки до чотирьох стандартiв, якi включали поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Поправка до МСФЗ 1 набирає чинностi негайно i, таким чином, для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року, а також уточнює в Основi для висновкiв, що пiдприємство може застосовувати або поточний стандарт, або новий стандарт, який ще не є обов'язковим, але дозволяє раннє застосування в тому випадку, якщо стандарт застосовується послiдовно протягом перiодiв, представлених у першiй фiнансовiй звiтностi пiдприємства за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ 1 не має нiякого впливу на Компанiю, оскiльки Компанiя готує звiтнiсть за МСФЗ.

2.3. Основнi положення облiкової полiтики
a) Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Валюта подання даної фiнансової звiтностi та функцiональна валюта - українська гривня (UAH) - валюта, що дiє в країнi, де Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть. Якщо не вказано iнше, цифри наведенi в тисячах гривень.
Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за курсом на кiнець звiтного перiоду.
Рiзницi, що виникають при перерахуваннi, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, що вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом на дату первинної операцiї.
б) Визнання виручки
Виручка визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчних вигод, а також коли розмiр виручки пiддається достовiрнiй оцiнцi, незалежно вiд часу отримання платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю вiдшкодування за вирахуванням податкiв та мита.
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товарiв, коли значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi, переходять до покупця.
Надання послуг
Виручка, яка виникає вiд продажу послуг, визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги.
Процентний дохiд
По всiм фiнансовим iнструментам, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, та процентним фiнансовим активам, що класифiкованi як наявнi для продажу, фiнансовий дохiд визнаються з використанням метода ефективної ставки. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв на протязi передбаченого термiну використання фiнансового iнструменту. Процентний дохiд включається до складу фiнансового доходу у звiтi про сукупний дохiд.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, що передана в операцiйну оренду, облiковується по лiнiйному методу протягом термiну оренди та включається до складу iнших доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
в) Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви.


Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, проти якого iснуватиме можливiсть зарахування тимчасової рiзницi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi чинних, або по сутi чинних на кiнець звiтного перiоду податкових ставок.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
За рiк, що завершився 31 грудня 2014, ПДВ стягувався за двома ставками: 20% на українському внутрiшньому ринку та при iмпортi товарiв, робiт i послуг та 0% вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України.
Податок на додану вартiсть (ПДВ), що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за найбiльш ранньої з подiй: (i) отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (ii) поставка товарiв або послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажу пiсля отримання рахунку-фактури. Податковi органи дозволяють сплату ПДВ на нетто основi. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, якi не були сплаченi на звiтну дату, вiдображається в балансi в розгорнутому виглядi i розкривається окремо у складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
У вiдповiдностi з Податковим кодексом України, виданим в груднi 2010 року, ставка ПДВ буде знижена з поточних 20% до 17% з 1 сiчня 2014. В 2014 роцi було прийнято рiшення про тимчасове зупинення дiї даної норми та застосування основної ставки податку на додану вартiсть на рiвнi 20%.
г) Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин машин i устаткування, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.
Амортизацiю основних засобiв обчислюють методом зменшення залишкової вартостi.
Компанiя вважає за доцiльне видiляти такi компоненти, як друкарськi вали в зв'яку з специфiкою їх використання та необхiдiстю об'єднання в одну групу з метою визначення величини амортизацiйних вiдрахувань та застосування окремого методу амортизацiї, а саме виробничого методу.
Починаючи з 01 сiчня 2013 року для об'єктiв основних засобiв, якi переданi в оренду застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi:
Будiвлi та споруди 20-40 рокiв
Машини та обладнання 5-13 рокiв
Транспортнi засоби 3-5 рокiв
Комп`ютери та офiсне приладдя 2-5 рокiв
Iнструменти, приладдя та iнвентар 4-5 рокiв
Iнший iнвентар 3-5 рокiв
Незавершене будiвництво Не амортизується
Земля Не амортизується
Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують термiн їх корисного використання або полiпшують здатностi генерувати дохiд. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про сукупний дохiд за перiод, у якому вони були понесенi.
Незавершене будiвництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, в тому числi розподiл змiнних накладних витрат, пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї. Цi активи амортизуються з моменту, коли вони використовуються у господарськiй дiяльностi, на тiй же основi, що i амортизацiя для iнших активiв.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значних компонентiв при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в звiтi про сукупний дохiд за перiод, у якому вони були понесенi.
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод амортизацiї розглядається в кiнцi кожного фiнансового року та при необхiдностi корегуються на перспективнiй основi.
д) Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється по первiснiй вартостi, включаючи витрати по операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю, яка вiдображає ринковi умови на звiтну дату. Прибуток та збиток, що виникає вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включається до складу прибутку або збитку за той перiод, в якому вони виникли.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при її вибуттi, або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, та вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод в майбутньому. Рiзниця мiж чистим надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про сукупний дохiд в перiодi, в якому було припинено використання.
Переведення в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється тодi i тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в об'єкт нерухомостi, який займає власник, умовна первiсна вартiсть для цiлей подальшого облiку представляє собою справедливу вартiсть на момент змiни цiльового використання. У випадку, коли об'єкт нерухомостi, який займає власник, стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Компанiя облiковує таку нерухомiсть у вiдповiдностi до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни цiльового використання.
е) Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
Компанiя класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результатi
подальшого використання. Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох величин - балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
ж) Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору встановлюється, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди.
Компанiя як орендар
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про фiнансовi результати рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Першочерговi прямi витрати, понесенi при заключеннi договору операцiйної оренди, включаються в балансову вартiсть переданого в оренду активу та признаються протягом перiоду на такiй самiй основi, що i доходи вiд оренди.
з) Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку використання даних активiв. Очiкуваний строк корисного використання i метод амортизацiї перевiряються на кiнець кожного звiтного року.
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання i впровадження даного програмного забезпечення i амортизуються протягом термiну їх корисного використання, яке оцiнюється бiльше двох рокiв.
i) Фiнансовi iнструменти
Первiсне визнання
Фiнансовi активи, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через рахунки прибуткiв та збиткiв; позики та дебiторська заборгованiсть; фiнансовi активи для продажу.
При першочерговому визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку).
Всi фiнансовi активи, крiм фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї по придбанню фiнансового активу.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Дана категорiя є найбiльш значима для Компанiї. Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю, з використанням методу ефективної ставки процента за вирахуванням будь-якого резерву пiд зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується, враховуючи будь-якi знижки чи надбавки наданi при придбаннi, та включає платежi, що є невiд'ємною частиною ефективної ставки процента та вартостi здiйснення операцiї. Прибутки та збитки за такими активами вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi як наявнi для продажу або не включенi до жодної iншої категорiї. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи та витрати визнаються безпосередньо в капiталi до моменту списання активiв з балансу, при якому накопиченi доходи або витрати, що ранiше вiдображенi у складi капiталу, визнаються у звiтi про сукупний дохiд, або до моменту визначення факту знецiнення цих активiв, при якому сукупний збиток, що вiдображений у складi капiталу, визнається у звiтi про сукупний дохiд. Проценти, отриманi за такими iнвестицiями, вiдображаються у складi процентних доходiв та розраховуються за ефективною ставкою процента.
Припинення визнання
Фiнансовий актив припиняється визнаватись, якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових коштiв минув або
- Компанiя передала свої права на отримання грошових коштiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi отриманих грошових коштiв в повнiй мiрi;
та або Компанiя передала майже усi ризики та вигоди, або Компанiя не передала, але й не зберегла за собою практично усi ризики та вигоди вiд активу, але передала контроль над даним активом.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю, Компанiя спочатку проводить оцiнку наявностi знецiнення iндивiдуальних фiнансових активiв
Суму збитку вiд виявленого знецiнення оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу.
Балансова вартiсть активу зменшується iз застосуванням рахунку резервiв. Сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Заборгованiсть разом з рахунком резерву списується, якщо вiдсутня реальна перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, та всi доступнi забезпечення були реалiзованi або переданi компанiї. Якщо протягом наступного перiоду сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сума сторнування визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу
Щодо фiнансових активiв, наявних для продажу, Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює iснування об’єктивного пiдтвердження того, що iнвестицiя або група iнвестицiй не зазнала знецiнення.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються при первiсному визнаннi вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, кредити та позики, кредиторську заборгованiсть
Всi фiнансовi зобов'язання першочергово визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням (у випадку кредитiв, позик та кредиторської заборгованостi), що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити та позики.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Кредити та позики
Дана категорiя є найбiльш значима для Компанiї. Пiсля першочергового визнання кредити та позики оцiнюються за амортизацiйною вартiстю с використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи та витрати по таким фiнансовим зобов'язанням визнаються в складi прибуткiв та збиткiв при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про сукупний дохiд.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється. якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився. Якщо фiнансове зобов'язання, що є в наявностi, замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на умовах, якi суттєво вiдрiзняються, то така змiна враховується як припинення визнання первинного визнання та початок признання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi признається в звiтi про сукупний дохiд.
к) Запаси
Запаси враховуються за найменшою iз двох величин: собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. Собiвартiсть включає в себе витрати на придбання запасiв, їх доставку до мiсця розташування та приведення в поточний стан.
Запаси вiдображаються за методом «ФIФО».
Чиста цiна реалiзацiї являє собою розрахункову цiну продажу, що встановлюється в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на розрахунковi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу.
л) Передоплати виданi постачальникам
Авансовi платежi облiковуються за первiсною вартiстю за винятком податку на додану вартiсть i резерву на знецiнення. Виданi передоплати вiдносяться в категорiю необоротних активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений в категорiю необоротних активiв.
Авансовi платежi за придбання активiв переносяться на балансову вартiсть активу, коли компанiя отримала контроль над ним i iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Якщо iснує ймовiрнiсть того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться авансовi платежi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансових платежiв зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
м) Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування, компанiя визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування.
При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю, використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiнних паперiв, якi вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в наявностi.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує, або зменшився. При наявностi таких ознак, компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали би в попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки та збитки.


н) Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити в балансi включають грошовi кошти в банках, в касi та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi та вiд 3 мiсяцiв до року.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти i їх еквiваленти складаються з грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
о) Дивiденди
Компанiя визнає зобов'язання вiдносно розподiлу грошових коштiв акцiонерам Компанiї, коли розподiл затверджено. Вiдповiдна сума визнається безпосередньо в складi власного капiталу. Дивiденди вiдображаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi i схваленi.
3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва визначення оцiночних суджень i припущень, якi впливають на розкриття суми доходiв, витрат, активiв, зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про данi статi та умовнi зобов'язання. Однак, невизначенiсть даних суджень та оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть мати в майбутньому суттєвий вплив на балансову вартiсть активiв та зобов'язаннь, щодо яких приймались подiбнi припущення та оцiнки.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнiх та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
3.1 Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення нефiнансовiх активiв має мiсце, коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує його суму вiдшкодовування, яка є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi його використання.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутньої прибутковостi активiв, припущення щодо ринкових умов у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Компанiя оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень й оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах.
Компанiя слiдкує за внутрiшнiми та зовнiшнiми iндикаторами зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв.
3.2 Податки
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi вiрогiдного часу виникнення та суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування.

3.3. Сегменти
Компанiя скористалась правом не розкривати iнформацiю по сегментам, оскiльки акцiї Компанiї не обертаються на вiдкритому ринку, а також Компанiя зараз не має намiру випускати iнструменти будь якого класу в обiг на вiдкритому ринку.
4. Витрати на збут
Прим 2014 2013
Транспортнi послуги (15 244) (12 174)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 10 (10 918) (8 818)
Маркетинговi послуги (2 152) (1 655)
Амортизацiя основних засобiв (4 545) (4 486)
Iншi послуги (4 505) (3 520)
Всього (37 364) (30 653)

5. Адмiнiстративнi витрати
Прим 2014 2013
Послуги страхування (4 567) (28 550)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 10 (29 647) (22 309)
Професiйнi послуги (6 373) (3 499)
Амортизацiя основних засобiв (3 845) (3 070)
Ремонт та утримання основних засобiв (2 856) (3 548)
Комунальнi витрати (2 123) (1 915)
Офiснi матерiали та паливо (1 270) (1 277)
Витрати по податкам, за виключенням податку на прибуток (798) (534)
Iншi послуги стороннiх органiзацiй (4 047) (3 691)
Всього (55 526) (68 393)
6. Iншi операцiйнi доходи
Прим 2014 2013
Вiдновлення резерву сумнiвних боргiв 19 1 551 -
Курсовi рiзницi - 6 318
Чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 1 308 1 506
Дохiд вiд державних дотацiй та субсидiй 2 207 1 960
Дохiд вiд операцiйної оренди 996 898
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 200 137
Iншi доходи 3 786 3 643
Всього 10 048 14 462

7. Iншi операцiйнi витрати
Прим 2014 2013
Курсовi рiзницi (10 716) (6 301)
Знецiнення дебiторської заборгованостi 19 - (28)
Матерiальна та фiнансова допомога (13 487) (5 556)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки (2 469) (2 777)
Амортизацiя основних засобiв (9 792) (7 864)
Податки та збори (1 225) (1 336)
Iнше (7 455) (7 900)
Всього (45 144) (31 762)


8. Фiнансовi витрати
2014 2013
Вiдсотки по кредитам та позиках (1 901) (1 416)
Комiсiйнi витрати по кредитам та позиках (293) (282)
Всього (2 194) (1 698)

9. Фiнансовi доходи
2014 2013
Вiдсотки отриманi 740 3 075
Всього 740 3 075

10. Витрати по зароботнiй платi
Прим 2014 2013
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки виробничого персоналу (86 462) (68 380)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки адмiнiстративного персоналу 5 (29 647) (22 309)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки персоналу по збуту 4 (10 918) (8 818)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки iнше (3 093) (3 315)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки капiталiзацiя (3 847) (3 005)
Витрати по заробiтнiй платi (133 967) (105 827)

Кiлькiсть спiвробiтникiв на кiнець року 1 056 1 063

11. Витрати по амортизацiї
Прим 2014 2013
Амортизацiя виробничих основних засобiв (94 652) (65 867)
Амортизацiя адмiнiстративних основних засобiв 5 (3 845) (3 070)
Амортизацiя основних засобiв пов'язаних зi збутом 4 (4 545) (4 486)
Амортизацiя iнших основних засобiв 7 (9 792) (7 864)
Витрати по амортизацiї (112 834) (81 287)

12. Витрати з податку на прибуток
Податковий кодекс України вводить поступове зниження ставки податку на прибуток з 23%, що набув чинностi з 1 квiтня 2011 року, 21% з 1 сiчня 2012, 19% з 1 сiчня 2013 року, 18% з 1 сiчня 2014 року, а також впроваджує деякi змiни в правилах оцiнки податку на прибуток, починаючи з 1 квiтня 2011 року.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визнавалися на основi ставок з податку на прибуток, що будуть застосовуватися в перiод, коли тимчасовi рiзницi будуть реалiзованi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014, компанiї, якi мають статус платникiв податку на прибуток в Українi, обкладалися податком на прибуток за ставкою 18% (за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013: 19%).

2014 2013
Поточний податок на прибуток:
Витрати по поточному податку на прибуток (54 510) (29 890)
Коригування щодо поточного податку на прибуток попереднього року (51) (1 250)
Вiдстрочений податок на прибуток:
Пов'язаний з виникненням та зменшенням тимчасових рiзниць (2 610) (3 429)
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про сукупний дохiд (57 171) (34 569)

Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком за звiтний рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 та 2013 року:
2014 2013
Бухгалтерський прибуток до оподаткування 279 351 162 057
Податок на прибуток (2014-18%, 2013-19%) (50 283) (30 791)
Коригування щодо поточного податку на прибуток попереднього року (51) (1 250)
Ефект вiд змiни ставки оподаткування (1 593) 161
Витрати та доходи, якi не змiнюють податкову базу з податку на прибуток (5 244) (2 689)
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про сукупний дохiд (57 171) (34 569)

Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до наступних статей:
31 грудня 2014 Вiдображено у звiтi про сукупний дохiд 31 грудня 2013
Основнi засоби (13 280) (717) (12 563)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (209) (24) (185)
Iншi зобов’язання (44) (44) -
Вiдстроченi податковi зобов’язання (13 533) (785) (12 748)
Резерв сумнiвних боргiв 358 (2 331) 2 689
Резерв на оплату вiдпусток 1 863 494 1 369
Запаси 80 12 68
Вiдстроченi податковi активи 2 301 (1 825) 4 126
Чистi вiдстроченi податковi активи /(зобов’язання) (11 232) (2 610) (8 622)

31 грудня 2013 Вiдображено у звiтi про сукупний дохiд 31 грудня 2012
Основнi засоби (12 563) (1 478) (11 085)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (185) 6 (191)
Iншi активи - - -
Вiдстроченi податковi зобов’язання (12 748) (1 472) (11 276)
Резерв сумнiвних боргiв 2 689 (2 293) 4 982
Резерв на оплату вiдпусток 1 369 307 1 062
Запаси 68 68 -
Iншi зобов’язання (39) 39
Вiдстроченi податковi активи 4 126 (1 957) 6 083
Чистi вiдстроченi податковi активи /(зобов’язання) (8 622) (3 429) (5 193)


13. Основнi засоби
Земля та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп'ютерне та офiсне обладнання Iнструменти, прибори та iнвентар Iншi Незавершене будiвництво Всього

Первiсна вартiсть
31 грудня 2013 99 039 230 227 12 616 2 554 981 1 373 60 985 407 775
Придбання 18 344 91 707 1 747 1 639 1 432 1 323 103 965 220 157
Вибуття (2 434) (50) (126) (19) (10) (114) (14) (2 767)
Трансфер 1 687 40 643 1 29 309 282 (42 951) -
31 грудня 2014 116 636 362 527 14 238 4 203 2 712 2 864 121 985 625 165

Накопичена амортизацiя
31 грудня 2013 (19 150) (115 475) (4 735) (750) (492) (1 019) - (141 621)
Нарахування амортизацiї (11 997) (94 479) (3 782) (762) (956) (373) (112 349)
Вибуття амортизацiї 37 73 99 21 8 83 321
31 грудня 2014 (31 110) (209 881) (8 418) (1 491) (1 440) (1 309) - (253 649)

Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2014 85 526 152 646 5 820 2 712 1 272 1 555 121 985 371 516

31 грудня 2013 79 889 114 752 7 881 1 804 489 354 60 985 266 154


Земля та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп'ютерне та офiсне обладнання Iнструменти, прибори та iнвентар Iншi Незавершене будiвництво Всього

Первiсна вартiсть
31 грудня 2012 88 944 139 161 9 493 1 115 578 1 150 56 790 297 231
Придбання 13 561 45 712 3 131 1 279 295 347 51 366 115 691
Вибуття (3 466) (451) (8) (29) (2) (126) (1 065) (5 147)
Трансфер - 45 805 - 189 110 2 (46 106) -
31 грудня 2013 99 039 230 227 12 616 2 554 981 1 373 60 985 407 775


Накопичена амортизацiя
31 грудня 2012 (9 169) (48 374) (2 055) (362) (197) (901) - (61 058)
Нарахування амортизацiї (10 117) (67 394) (2 680) (396) (296) (231) - (81 114)
Вибуття амортизацiї 136 293 - 8 1 113 - 551
31 грудня 2013 (19 150) (115 475) (4 735) (750) (492) (1 019) - (141 621)

Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2013 79 889 114 752 7 881 1 804 489 354 60 985 266 154

На 31 грудня 2012 79 775 90 787 7 438 753 381 249 56 790 236 173Первiсна вартiсть друкарських валiв в складi групи «Машини та обладнання» станом на 31 грудня 2014 року становить 62 880 тыс. грн., станом на 31 грудня 2013 року - 34 453 тис. грн, нарахована аморитзацiя за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 становить 21 401 тис. грн. та 16 092 тис. грн. вiдповiдно.
Первiсна (справедлива) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року становить 572 тис. грн, станом на 31 грудня 2013 року становить 607 тис. грн.
14. Нематерiальнi активи
Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
31 грудня 2013 2 683 81 2 764
Придбання 70 301 371
Вибуття - - -
31 грудня 2014 2 753 382 3 135
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2013 (1 251) (19) (1 270)
Нарахування амортизацiї (469) (16) (485)
Вибуття - - -
31 грудня 2014 (1 720) (35) (1 755)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2014 1 033 347 1 380
31 грудня 2013 1 432 62 1 494

Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
31 грудня 2012 1 756 14 1 770
Придбання 927 67 994
Вибуття - - -
31 грудня 2013 2 683 81 2 764
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2012 (1 085) (12) (1 097)
Нарахування амортизацiї (166) (7) (173)
Вибуття - - -
31 грудня 2013 (1 251) (19) (1 270)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2013 1 432 62 1 494
31 грудня 2012 671 2 673

15. Iнвестицiйна нерухомiсть
2014 2013
01 сiчня 2 263 2 127
Придбання/капiталiзацiя 113 136
31 грудня 2 376 2 263
16. Запаси
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Готова продукцiя 143 691 94 632
Сировина та матерiали 89 409 57 310
Запаснi запчастини 14 381 20 637
Незавершене виробництво 171 163
Iншi матерiали 12 302 4 221
Всього 259 954 176 963

17. Торгова та iнша дебiторська заборгованнiсть
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Торгова дебiторська заборгованiсть за товари 231 192 141 826
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 9 457 10 895
Витрати майбутнiх перiодiв 237 203
Резерв пiд торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (2 322) (14 851)
Всього 238 564 138 073

18. Передоплати та iншi фiнансовi активи
31 грудня 2014 31 грудня 2013
ПДВ до вiдшкодування 97 421 48 459
Позики виданi 25 909 28 172
Передоплати з податку на прибуток 2 822 8 251
Виданi аванси 21 553 10 908
Знецiнення виданих авансiв (62) (77)
Всього 147 643 95 713

19. Рух резерву сумнiвних боргiв
Прим 2014 2013
1 сiчня 14 928 32 520
Збiльшення резерву сумнiвних боргiв - 28
Вiдновлення резерву сумнiвних боргiв 6 (1 551) -
Використання (10 992) (17 620)
31 грудня 2 385 14 928

20. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Готiвка в касi 5 1
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 17 822 47 290
Депозити - 20 449
Грошовi кошти та еквiваленти 17 827 67 740
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя розмiщує в Українському банку короткостроковi депозити в нацiональнiй валютi зi ставкою 14% та довгостроковi депозити в нацiональнiй валютi – 13%


21. Статутний капiтал
31 грудня 2014 31 грудня 2013
тис. тис.
Iменнi простi акцiї (кiлькiсть) 6 022 6 022
Номiнальна вартiсть акцiї становить 8 грн.
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Статутний капiтал 48 174 48 174
В 2014 та в 2013 роцi не було здiйснено емiсiю акцiй та збiльшення статутного капiталу.
Розподiл часток зареєстрованого капiталу мiж акцiонерами представлено наступним чином:
31 грудня 2014 31 грудня 2013
ТОВ "ТД "Славич" 24,99% 24,99%
ТОВ "Славич-Iнвест" 56,12% 56,12%
Iншi тримачi акцiй 18,89% 18,89%
Всього 100% 100%

22. Довгостроковi та короткостроковi позики
Станом на 31 грудня 2014 року у Компанiї iснує заборгованнiсть по залученому довгостроковому та короткостроковому кредиту в українських банках в iноземнiй валютi (євро) за ставкою 8% та 8,5% вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2013 року у Компанiї iснує заборгованнiсть по залученому довгостроковому кредиту в Українському банку в iноземнiй валютi (євро) зi ставкою 8%.
Активи, що знаходятся в заставi станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року:
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Основнi засоби 49 413 61 658
Запаси 100 899 85 487
Майновi права 110 194 63 128
Цiннi папери 7 955

23. Торгова кредиторська та iнша заборгованнiсть
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 66 851 25 661
Iнша кредиторська заборгованiсть 2 006 1 664
Розрахунки за нарахованими вiдсотками 255 103
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 97 97
Всього 69 209 27 525
24. Аванси отриманi та iншi фiнансовi зобов'язання
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Нарахована оплата вiдпусток 10 349 7 606
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 3 445 2 004
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 2 045 1 379
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 010 654
Одержанi аванси 34 933
Всього 16 883 12 576

25. Операцiї з пов'язаними сторонами
У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або значною мiрою впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма.
Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж сторонами, що не є пов'язаними. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж сторонами, що не є пов'язаними.
В нищезазначених таблицях приведена iнформацiя про загальнi суми операцiй, якi були здiйсненi з пов’язаними сторонами за звiтний перiод
Сторони зi значним впливом на Компанiю:
2014 2013
Виручка вiд операцiй з пов’язаними сторонами 783 1 255
Покупки у пов’язаних сторiн (1 177) (2 186)
Iншi операцiйнi доходи 873 649
Iншi операцiйнi витрати (398) (270)

31 грудня 2014 31 грудня 2013
Торгова дебiторська заборгованiсть 9 585 9 633
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 549 242
Фiнансова допомога видана та передоплати 15 219 -

Торгова кредиторська заборгованiсть (174) (112)
Iнша кредиторська заборгованiсть (7) (6)
Материнська компанiя
2014 2013
Iншi операцiйнi витрати (12) (11)

31 грудня 2014 31 грудня 2013
Iнша кредиторська заборгованiсть (1) -


Витрати ключовому керiвництву
Короткострокова винагорода ключовому керiвництву Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014, становила 3 094 тис. грн. (2013.: 2 323 тис. грн.).
26. Умовнi та контрактнi зобов'язання
Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Компанiя виступає в якостi орендатора
2014 2013
Протягом одного року (178) (97)
Понад один рiк, але не бiльше п'яти рокiв (302) (47)
Бiльше п'яти рокiв - -
Всього (480) (144)
Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Компанiя виступає в якостi орендодавця:
2014 2013
Протягом одного року 541 163
Понад один рiк, але не бiльше п`яти рокiв 61 14
Бiльше п'яти рокiв - -
Всього 602 177
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов’язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв незавжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних: органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Компанiя дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.
27. Управлiння фiнансовими ризиками
Компанiя схильна до наступних ризикiв, пов'язаних з використанням фiнансових iнструментiв:
• Кредитний ризик
• Ризик лiквiдностi
• Ринковий ризик
В цiй примiтцi розкрито iнформацiю про схильнiсть Компанiї до кожного iз зазначених ризикiв, про цiлi Компанiї, її полiтику та методи оцiнки та управлiння ризиками. Додаткова iнформацiя кiлькiсного характеру розкривається по всьому тексту цiєї фiнансової звiтностi.
Система управлiння ризиками
Керiвництво Компанiї несе повну вiдповiдальнiсть за створення та здiйснення нагляду за системою управлiння ризиками.

Полiтика Компанiї з управлiння ризиками розроблена з метою iдентифiкацiї та аналiзу ризикiв, яким пiддається Компанiя, встановлення допустимих граничних значень ризику i вiдповiдних механiзмiв контролю, а також монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика i системи управлiння ризиками регулярно аналiзуються на предмет необхiдностi внесення змiн у зв'язку зi змiнами ринкових умов i дiяльностi Компанiї.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до виникнення концентрацiї кредитного ризику в основному складаються з грошових коштiв та дебiторської заборгованостi.
Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською дiяльнiстю Компанiї, контролюється кожною операцiйною одиницею пiд час виконання затверджених Компанiєю процедур оцiнки надiйностi та платоспроможностi кожного контрагента, в тому числi щодо стягнення заборгованостi.
Монiторинг дiяльностi кредитного ризику здiйснюється на рiвнi Компанiї вiдповiдно до встановлених принципiв та методiв вимiрювання для того, щоб визначати i проводити монiторинг ризикiв, пов’язаних з контрагентами.
Iнформацiя про найбiльших дебiторiв Компанiї на звiтнi дати представлена нижче:
31 грудня 2014 31 грудня 2014
% тис. грн
ЗАТ "Торговий дiм" ДIОН" 31% 71 028
ТОВ "Торговий дiм " Єврошпалери" 20% 47 001
Славянские обои-МОСКВА Торговый Дом 17% 39 563
Кiльчень ТОВ 5% 11 652
Алтекс ТОВ 5% 11 022
78% 180 266

31 грудня 2013 31 грудня 2013
% тис. грн
ТОВ "Торговий дiм " Єврошпалери" 17% 24 115
Кiльчень ТОВ 7% 9 877
ЗАТ "Торговий дiм" ДIОН" 36% 51 129
Алтекс ТОВ 7% 9 835
ТОВ "Племiнне господарство "Бреч" 7% 9 574
74% 104 530
Аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованностi за строками виникнення представлен нижче:
Всього Не прострочена и не знецiнена Прострочена, але не знецiнена
<90 днiв 90 – 180 днiв 180 – 360 днiв >360 днiв
31 грудня 2014 238 564 193 249 24 563 7 031 3 889 9 832
31 грудня 2013 138 073 67 021 54 634 6 481 312 9 625
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання у належнi строки, не зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi, наскiльки це можливо, достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань у строк, як в нормальних, так i в напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв або ризику збитку для репутацiї Компанiї.
У наведенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi платежi за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 рокiв:
Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31 грудня 2014
Довгостроковi кредити i позики 22 8 751 - 8 751
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть 23 69 209 - - 69 209
Всього 69 209 8 751 - 77 960

Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31 грудня 2013
Довгостроковi кредити i позики 22 5 024 - 5 024
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть 23 27 525 - - 27 525
Всього 27 525 5 024 - 32 549
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фiнансовий результат Компанiї або на вартiсть фiнансових iнструментiв коливання ринкових цiн, таких як процентнi ставки та курси валют. Метою управлiння ринковим ризиком є контроль рiвня ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдношення доходностi та ризику в межах прийнятних параметрiв.
Валютний ризик
Компанiя схильна до валютного ризику пiд час здiйснення операцiй з реалiзацiї, закупiвель i отримання позик, у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної валюти, насамперед долар, євро, росiйський рубль. Компанiя не здiйснювала операцiї з хеджування проти цих валютних ризикiв.
Схильнiсть Компанiї до фiнансового ризику, виходячи з балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань, станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:
31 грудня 2014 31 грудня 2013
USD EUR RUB USD EUR RUB
Грошовi кошти та еквiваленти 629 341 4 145 13 532 1 495 24 935
Довгостроковi кредити i позики - (8 751) - - (5 024) -
Короткостроковi позики - (21 022) - - - -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 24 180 3 206 110 591 12 440 633 54 644
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть (8 807) (45 208) - (3 739) (13 095) -
Чиста схильнiсть до валютного ризику 16 002 (71 434) 114 736 22 233 (5 943) 79 579
Потенцiйне змiцнення/послаблення долара, євро та росiйського рубля по вiдношенню до функцiональної валюти станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року призвело б до збiльшення/(зменшення) прибутку до оподаткування, як зазначено нижче:
Змiна обмiного курсу USD Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2014
+ 15 % (2 400)
(- 5 % ) 800
31 грудня 2013
+ 15 % (3 335)
(- 5 % ) 1 112

Змiна обмiного курсу EUR Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2014
+ 15 % 10 715
(- 5 % ) (3 572)
31 грудня 2013
+ 15 % 891
(- 5 % ) (297)

Змiна обмiного курсу RUB Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2014
+ 20 % (22 947)
(- 10 % ) 11 474
31 грудня 2013
+ 20 % (15 916)
(- 10 % ) 7 958
Управлiння капiталом
Основною метою Компанiї у вiдношеннi управлiння капiталом являється забезпечення стабiльної кредитоспроможностi адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Компанiї та максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013, не було внесено змiн в цiлi, полiтику та процедури управлiння капiталом.
28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 рокiв приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
Пiдприємство використовує наступну iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв та розкриття iнформацiї про неї в розрiзi видiв оцiнки:
• Рiвень 1: цiни на активних ринках по iдентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких коригувань);
• Рiвень 2: iншi методи, усi вихiднi данi якi значно впливають на справедливу вартiсть, спостерiгаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, i
• Рiвень 3: методи, в яких використовуються вихiднi данi, що роблять iстотний вплив на справедливу вартiсть, якi не ґрунтуються на спостереженнi ринкової iнформацiї (неспостереженi вихiднi данi).
Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а також переходiв до / з Рiвня 3.
В таблицi нижче представлено iєрархiю джерел оцiнок справедливої вартостi активiв i зобов’язань Компанiї станом на 31 грудня 2014 року:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3
Фiнансовi активи
Iнвестицiйна нерухомiсть - - 2 376

29. Економiчне середовище
У 2014 роцi Україна зiткнулася з економiчною кризою i полiтичною нестабiльнiстю. Автономна республiка Крим була фактично анексована Росiйською Федерацiєю. Україна також зазнала втрат внаслiдок сепаратистського руху i колапсу правоохоронних органiв в Луганськiй i Донецькiй областях.
Має мiсце знецiнення української гривни вiдносно бiльшостi iноземних валют. Нацiональний Банк України впровадив низку заходiв, нацiлених на обмеження вiдтоку клiєнтських депозитiв з банкiв, полiпшення лiквiдностi банкiв i пiдтримку обмiнного курсу української гривнi.
Для пiдтримки економiчної стабiльностi iснує необхiднiсть в зовнiшньому фiнансуваннi. Полiтична ситуацiя у свою чергу бiльшою мiрою залежить вiд успiшностi зусиль українського уряду. В цей же час подальший економiчний i полiтичний розвиток зараз складно прогнозувати, i негативний вплив на українську економiку може тривати.
30. Подiї пiсля звiтної дати
Уряд прийняв ряд реформ податкової системи України за допомогою ухвалення Закону «Про внесення змiн до Податкового кодексу України i деяких законiв України», який вступив в дiю 1 сiчня 2015 року, за винятком деяких положень, якi стануть дiйсними з пiзнiшого термiну.
Згiдно iз законом, була представлена мiнiмальна оподатковувана база для податку на додану вартiсть(ПДВ), сплаченого при придбаннi товарiв i послуг. Також, для цiлей розрахункiв по ПДВ в Державному казначействi України були вiдкритi спецiальнi рахунки для кожного платника податкiв. Завданням цих спецiальних ПДВ рахункiв є забезпечення виконання зобов'язань по ПДВ платниками податкiв. Оподатковуваний доход розраховуватиметься виключно на пiдставi бухгалтерських даних за допомогою коригування прибутку (збитку) до оподаткування на суму вiдповiдних рiзниць, що виникають в результатi рiзного вiдображення операцiй в бухгалтерському облiку України i Податковому Кодексi України.
Менеджмент вважає, що Компанiя виконала усi вимоги чинного податкового законодавства.
У сiчнi-квiтнi 2015 продовжилося знецiнення української гривни вiдносно долара США. Зокрема, станом на 31 грудня 2014 курс складав 15,77 грн. за долар США та протягом сiчнi-квiтнi 2015 року знецiнився до рiвня 22,90 грн. за долар США.