АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1787676 1200854
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1377563 ) ( 922938 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
410113 277916
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 10048 14462
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 55526 ) ( 68393 )
Витрати на збут 2150 ( 37364 ) ( 30653 )
Інші операційні витрати 2180 ( 45144 ) ( 31762 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
282127 161570
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 740 3075
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2194 ) ( 1698 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1322 ) ( 890 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
279351 162057
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 57171 34569
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
222180 127488
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 222180 127488

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1120250 729577
Витрати на оплату праці 2505 96839 77753
Відрахування на соціальні заходи 2510 37128 28074
Амортизація 2515 112834 81287
Інші операційні витрати 2520 153017 140598
Разом 2550 1520068 1057289

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 6021800 6021800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6021800 6021800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 36.895945 21.171078
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 36.895945 21.171078
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовi результати наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi", складеної вiдповiдно до МСФЗ" (прим. 4,5,6,78,910,11,12)


Керівник

 

(підпис)

Мурай В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук I.I.