АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 14.24
Середня кількість працівників1 1091    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Передзаводська, буд. 4, м.Корюкiвка, Корюкiвський район, Чернiгiвська обл., 15300
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1494 1380 0
первісна вартість 1001 2764 3135 0
накопичена амортизація 1002 -1270 -1755 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 60985 121985 0
Основні засоби: 1010 205169 249531 0
первісна вартість 1011 346790 503180 0
знос 1012 -141621 -253649 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 2263 2376 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 962 962 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 9585 14455 0
Усього за розділом I 1095 280458 390689 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 176963 259954 0
Виробничі запаси 1101 82168 116092 0
Незавершене виробництво 1102 163 171 0
Готова продукція 1103 94632 143691 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 126975 231192 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
10831 21491 0
з бюджетом 1135 56710 100243 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 8251 2822 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 39067 33044 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 67740 17827 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 203 237 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 478489 663988 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2005 1805 0
Баланс 1300 760952 1056482 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48174 48174 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 659031 881211 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 707205 929385 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 8622 11232 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 5024 8751 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 13646 19983 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 21022 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 25661 66851 0
за розрахунками з бюджетом 1620 654 1010 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1379 2045 0
за розрахунками з оплати праці 1630 2004 3445 0
за одержаними авансами 1635 933 34 0
за розрахунками з учасниками 1640 97 97 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 7606 10349 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1767 2261 0
Усього за розділом IІІ 1695 40101 107114 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 760952 1056482 0

Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовий стан наводяться у роздiлi " Примiтки до фiнансової звiтностi", складеної вiдповiдно до МСФЗ" (прим. 12-24)


Керівник

 

(підпис)

Мурай В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук I.I.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.