АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 81.36
Опис Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний):
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi у 2013 роцi.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
10.Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
11.Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
12.Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Збори вiдбулися. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Передати зберiгачу - Публiчному акцiонерному товариству «Полiкомбанк» повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з проведення загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.03.2014 № 11-16/103 З.
2. Обрати Мурая Петра Михайловича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Приходька Леонiда Васильовича секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Генерального директора за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк у складi звiту про фiнансовий стан, звiту про сукупний дохiд, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi, якi складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
7.Чистий прибуток в сумi 127.488 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, не розподiляти.
Дивiденди за 2013 рiк по простих акцiях Товариства не виплачувати
8. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Свинар О. В. голова РК, Мехеденко А. I., Глущенко С. А. - члени Ревiзiйної комiсiї
9.Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї: Свинар Олександр Вiкторович (голова ), Мехеденко Андрiй Iванович, Глущенко Свiтлана Анатолiївна
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (проекти додаються). Уповноважити Генерального директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
11.Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2015:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, запчастин, комплектуючих на граничну сукупну вартiсть 1.500,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 1.500,0 млн. грн.
12.Акцiонери Товариства повиннi виконати вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України», а саме: звернутись до депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, при його наявностi.
Якщо акцiонер Товариства до 11.10.2014 не укладе вiд власного iменi з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, то його простi iменнi акцiї не будуть враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства, тобто такий акцiонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiднi обмеження щодо акцiй будуть 13.10.2014 встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку.
Для консультацiй з цього питання необхiдно звертатись за тел. (04657) 2-27-75.
Для укладання договорiв необхiдно звертатись у вiддiл депозитарної дiяльностi Полiкомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернiгiв, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

Позачерговi збори в 2014 роцi не iнiцiювалися i не проводились.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.