АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2091, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/н, д/н, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ- КФТП» (далi – Компанiя), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2014 року, звiт про сукупний дохiд, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої думки звертаємо увагу на Примiтку 29 «Економiчне середовище», яка розкриває полiтичну кризу в Українi. Вплив триваючої економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi в Українi i їх остаточне вирiшення непередбачуванi i можуть негативно вплинути на українську економiку та операцiї Компанiї. Генеральний директор О. В. Почкун Аудитор Сертифiкат аудитора № 006544 виданий рiшенням Аудиторської палати України №201/2 вiд 23 квiтня 2009 року О. С. Коновченко 29 квiтня 2015 року Київ, Україна
д/в
д/в
д/в