АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 206172 249282 285 253 206457 249535
будівлі та споруди 81064 85798 280 250 81344 86048
машини та обладнання 116487 154855 0 0 116487 154855
транспортні засоби 7881 5813 5 3 7886 5816
інші 740 2816 0 0 740 2816
2. Невиробничого призначення: 3265 4430 0 0 4430 3265
будівлі та споруди 3093 3909 0 0 3093 3909
машини та обладнання 69 503 0 0 69 503
транспортні засоби 0 7 0 0 0 7
інші 103 11 0 0 103 11
Усього 209437 253712 285 253 209722 253965
Опис Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 253 тис.грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.2014р. первiсна вартiсть ОЗ становить 507360 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 253712 тис.грн.(складається iз суми рядкiв 1010, 1015, 1200 графи 4 Балансу,тому що Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв). Рiвень зношеностi ОЗ станом на 31.12.14 року становить 50,01%, ступiнь використання ОЗ 49,59 %, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ становить 572 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу ОЗ становить 49413 тис.грн. Знаходяться в оперативнiй орендi ОЗ залишковою вартiстю 7612 тис.грн.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Сума нарахованої амортизацiї за рiк 112349 тис. грн. Збiльшення вартостi основних засобiв обумовлено придбанням та модернiзацiєю основних засобiв для виробничих потреб товариства.
Умови користування ОЗ за основними групами: будiвлi та споруди - 20-40 рокiв, машини та обладнання 5-13 рокiв, транспортнi засоби - 3-5 рокiв, компьютери та офiсне приладдя - 2-5 рокiв,iнструменти, приладдя, iнвентар - 3-5 рокiв, iнший iнвентар - 3-5 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 929385 707205
Статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 881211 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 881211 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.