АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР в травнi 1946 р. на базi зруйнованого пiд час Великої Вiтчизняної вiйни цукрово- рафiнадного заводу було вирiшено побудувати фабрику по виробництву технiчних паперiв. В 1949 р. виготовлено першу продукцiю - крейдований папiр, трохи згодом почали випускати кольоровий папiр. В 1985 роцi побудовано цех по виробництву шпалер. На сьогоднi пiдприємство є безперечним лiдером за обсягами виробництва найбiльш екологiчних паперових шпалер та динамiкою оновлення асортименту.
Публiчне акцiонерне товариство «СЛОВ`ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП» (далi за текстом – «Товариство») створено згiдно з законами України «Про господарськi товариства», «Про приватизацiю майна державних пiдприємств», iншими актами чинного законодавства України та вiдповiдно до рiшення Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв вiд « 27 » червня 1994 року №166 шляхом перетворення державного пiдприємства «Корюкiвська фабрика технiчних паперiв» у вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.03.2011р. Вiдкрите акцiонерне товариство «Корюкiвська фабрика технiчних паперiв» перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство «СЛОВ`ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП»
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради. Дочiрнiх пiдприємств фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу емiтента становить 1091 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 11 осiб. Кiлькiсть спiвробiтникiв на кiнець року 1056 осiб. Фонд оплати працi склав 133967 тис. грн., що свiдчить про збiльшення розмiру фонду оплати працi на 21 % вiдносно попереднього року. Чисельнiсть працiвникiв емiтента зменшилась на 0,65 %, а розхмiр заробiтної плати збiльшився на 21% в порiвняннi з попереднiм роком. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується шляхом регулярного технiчного навчання на виробництвi, участi працiвникiв у семiнарах.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент є з 2003 року членом Асоцiацiї українських пiдприємств целюлозно – паперової галузi «УкрПапiр», що знаходиться за адресою : 02660, м.Київ-02, вул. Марини Раскової, 19, офiс 1118. Головною метою Асоцiацiї є вироблення загальних позицiй i iнтересiв членiв Асоцiацiї у всiх сферах економiки, без права втручання в їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть та прийняття управлiнських рiшень, представлення i захист прав її членiв, сприяння економiчному, технiчному та соцiальному розвитку пiдприємств целюлозно-паперового комплексу України та органiзацiй, що працюють на ринку картонно – паперової продукцiї. Основними напрямками дiяльностi Асоцiацiї є розробка i реалiзацiя комплексної державної програми розвитку паперової галузi України, вiдпрацювання загальних напрямкiв науково-технiчної полiтики, формування та iдентифiкацiя загальногалузевих проблем i пiдготовка рекомендацiй щодо удосконалення законодавчої бази та форм статистичної звiтностi.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльна дiяльнiсть емiтентом не ведеться.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку. Визнання основних засобiв, їх оцiнка та облiк здiйснювалась вiдповiдно до вимог П(С)БО №7 «Основнi засоби». Для розрахунку амортизацiї основних засобiв всiх груп застосовується метод зменшення залишкової вартостi в бухгалтерському та податковому облiку. Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної вартостi. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувався прямолiнiйний метод. Запаси товарно-матерiальних цiнностей пiдприємства визначались, оцiнювались та облiковувались у вiдповiдностi з П(С)БО №9. На пiдприємствi застосовувались такi методи вибуття запасiв: ФIФО, iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв. Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО № 16. Облiк витрат здiйснювався без застосування рахункiв 8 класу.

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) . Детальний опис суттєвих положень облiкової полiтики емiтента розкрито в Примiтках до фiнансової звiтностi (див.нижче) Роздiл 2. "Суттєвi положення облiкової полiтики"
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Пiдприємство виробляє шпалери наступних видiв: паперовi, миючi, кашированi, акриловi, вiнiловi на паперовiй основi вiнiловi на флiзелiновiй основi подвiйної ширини, також шпалери гарячого тиснення на флiзелiновiй основi подвiйної ширини. Основними ринками збуту є країни СНД. Пiдприємство постiйно займається розробкою дизайнiв та колекцiй на потребу споживачам вiдповiдно до конкурентного середовища. На даний час пiдприємство є лiдируючим в галузi виробництва шпалер. Головними джерелами сировини є компанiї якi знаходяться в Нiмеччинi, Фiнляндiї, Росiї та України. Всi компанiї, з якими ми працюємо, є вiдомими виробниками тiєї чи iншої сировини в Європi i у свiтi в цiлому. Сировина яку вони постачають вiдрiзняється високою якiстю та конкурентоспроможнiстю по свiтовим цiнам. У середньому пiдвищення цiни вiдбувається на 10-15% щорiчно i обумовлено, насамперед пiдвищенням цiн на енергоносiї та коливанням курсу валют. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: змiни законодавства та валютного курсу, економiчна та полiтична нестабiльнiсть.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом 2010-2014 рокiв було вiдчужено (списано та продано) основних фондiв на суму 9262 тис.грн., введено в дiю основних фондiв в сумi 329077 тис. грн. В 2014 роцi було вiдчужено основних фондiв на суму 2767 тис. грн., введено в дiю - на суму 220157 тис. грн. Емiтент планує постiйно оновлювати основнi фонди, удосконалювати наявнi та придбавати новi згiдно виробничих потреб товариства.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; За звiтний перiод проводилися операцiї мiж пов'язаними сторонами загальною сумою: покупки у пов'язаних осiб на суму1177 тис.грн., виручка вiд операцiй з ними - 783 тис. грн. , iншi операцiйнi доходи - 873 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 398 тис. грн., На кiнець року торгова дебiторська заборгованiсть складає 9565 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 549 тис. грн., фiнансова допомога видана та передоплати - 15219 тис. грн., кредиторська заборгованiсть 181 тис. грн. Всi операцiї стосуються фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, здiйсненi за звичайними цiнами.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 253 тис.грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.2014р. первiсна вартiсть ОЗ становить 507360 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 253712 тис.грн.(складається iз суми рядкiв 1010, 1015, 1200 графи 4 Балансу,тому що Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв). Рiвень зношеностi ОЗ станом на 31.12.14 року становить 50,01%, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ становить 572 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу ОЗ становить 49413 тис.грн. Знаходяться в оперативнiй орендi ОЗ залишковою вартiстю 7612 тис.грн. Основнi засоби знаходяться за мiсцерозташуванням емiтента. Використання основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства в розрiзi екологiчних питань. Емiтент планує розширення i удосконалення основних засобiв, що сприятиме зростанню виробничих потужностей пiсля її завершення.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Однiєю з найважливiших проблем є недосконалiсть податкового законодавства, економiчна та полiтична нестабiльнiсть. Негативний вплив має знецiнення нацiональної валюти.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Порушень законодавства на ринку цiнних паперiв не було в звiтному перiодi. Було нараховано та сплачено штрафнi санкцiї по ПДВ в сумi 393 грн., фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi - 31983,35 грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Для розвитку виробництва, оновлення виробничих потужностей та поповнення обiгових коштiв ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" використовує довгострокове та короткострокове кредитування. Емiтент намагається, наскiльки це можливо, забезпечити достатню лiквiднiсть для виконання своїх зобовязань у строк, не допускаючи виникнення несприятливих збиткiв або ризику збитку репутацiї товариства.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); На 2014-2015 роки розроблений перспективний план розвитку пiдприємства щодо розширення виробництва та полiпшення фiнансового стану, згiдно якого наше пiдприємство буде нарощувати об'єми продажу. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: знецiнення української гривнi, економiчна та полiтична нестабiльнiсть.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; На фонi постiйної конкуренцiї на ринку шпалер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" постiйнно проводить аналiз ринку та орiєнтирується на сучаснi и перспективнi напрямки. Для втiлення в життя сучасних рiшеннь i нових дизайнерских розробок застосовує новiтнi технологiї шпалерного виробництва, доказом чому служать освоєнi новi види малюнкiв, якi об'єднуються в окремi колекцiї шпалер. Разом з провiдними європейськими та вiтчизняними виробниками та постачальниками сировини та матерiалiв проводится робота з модернiзацiї компонентiв для шпалер, що безумовно дає свої результати та залишає за пiдприємством право залишатися лiдером з обсягiв продаж. В планах розвитку пiдприємства закладено збiльшення обсягiв продаж продукцiї пiдвищенної якостi та збiльшення її асортиментного ряду. Власних дослiджень та розробок товариство не проводить
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10% або бiльше активiв емiтента.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором, немає.