АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Для пiдготовки та затвердження Фiнансової Звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013
Керiвництво Компанiї ПАТ «Слов`янськi шпалери-КФТП» (далi Компанiя)несе вiдповiдальнiсть за пiдготовкуфiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2013, а також результати її дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (надалi - МСФЗ).
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за:
• вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
• застосування обґрунтованих оцiнок i суджень;
• дотримання принципiв МСФЗ або розкриття усiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до фiнансової звiтностi;
• пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, згiдно припущення, що Компанiя i далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
• облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;
• облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування або розкриття;
• розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливi в найближчому майбутньому;
• достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
• - розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Компанiї;
• - ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Компанiї;
• - прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
• - виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Компанiї i пiдготовлена до випуску 30 квiтня 2014 року.

1. Загальна iнформацiя
Фiнансова звiтнiсть, яка додаєтся, включає в себе фiнансову звiтнiсть ПАТ «Слов`янськi шпалери-КФТП».Основним напрямком дiяльностi Компанiї є виробництво шпалер, виробництво паперу та картону.
Компанiя зареєстрована за адресою: 15300, Україна, Чернiгiвська область, м.Корюкiвка, вул. Передзаводська 4, iдентифiкацiйний код 00278876; мiсцезнаходження за КОАТУУ-7422410100; органiзацiйно-правова форма за КОПФГ-230 – публiчне акцiонерне товариство, за цiєю адресою знаходяться виробничi потужностi i адмiнiстративний офiс компанiї.
Дана фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Компанiї 30 квiтня 2014 року.
2.1.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Компанiя прийняла МСФЗ в якостi бази звiтностi станом на 1 сiчня 2012 року i це перший повний комплект фiнансової звiтностi Компанiїпiдготовлений у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
Компанiя веде бухгалтерський облiк в мiсцевiй валютi i складає бухгалтерську звiтнiсть вiдповiдно до українських стандартiв бухгалтерського облiку («П(С)БО»).Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi даних бухгалтерського облiку, з урахуванням коригувань i рекласифiкацiй, з метою достовiрного представлення iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Компанiя не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
2.2.Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Були прийнятi певнi новi стандарти i iнтерпретацiї, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв Компанiї, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати, i якi Компанiя не застосовувала ранiше:
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”
У листопадi 2009 року Рада з МСФЗ опублiкувала першу частину МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.
Поправки до МСФО (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань»
В рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази «зараз володiє юридичним закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку». Поправки також описують, як слiд правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСФО (IAS) 32 вiдносно систем розрахункiв (таких як системи єдиного клiрингового центру), в рамках яких використовуються механiзми неодночасних валових платежiв. Поправки набирають чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати. Передбачається, що данi поправки не зроблять вплив на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСФО (IAS) 39 «Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування»
В даних поправках передбачається виключення з вимоги про припинення облiку хеджування у разi, коли новацiя похiдного iнструменту, визначеного як iнструмент хеджування, вiдповiдає встановленим критерiям. Данi поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати. Компанiя не виробляла новацiю своїх похiдних iнструментiв в поточному перiодi. Проте данi поправки будуть взятi до уваги при розглядi майбутнiх новацiй
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не будуть мати iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї.


2.3.Суттєвi положення облiкової полiтики
a) Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi
Функцiональною валютою Компанiї, є українська гривня (UAH). Операцiї у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, вважаються операцiями в iноземнiй валютi.
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi валютою подання єукраїнська гривня (UAH).
б) Визнання виручки
Виручка визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчних вигод, а також коли розмiр виручки пiддається достовiрнiй оцiнцi.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Якщо не є можливим достовiрно визначити справедливу вартiсть отриманої винагороди за вирахуванням податкiв та зборiв, виручка оцiнюється за справедливою вартiстю проданих товарiв чи наданих послуг.Виручка, яка виникає вiд продажу послуг, визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги.
в) Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно тимчасових рiзниць з використанням методу зобов'язань. Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається по всiм тимчасовим рiзницям мiж податковою базою активiв та зобов'язань i їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв коли, вiдстрочений податок на прибуток виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу або зобов'язання за угодою, яка не є об'єднанням пiдприємств та яка на момент угоди не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можна буде зарахувати тимчасовi рiзницi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi чинних або в основному чинних на кiнець звiтного перiоду податкових ставок.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається за тимчасовими рiзницями, пов'язаними з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї й спiльнi пiдприємства, крiм випадкiв, коли термiни усунення тимчасової рiзницi пiддаються контролю та коли цiлком iмовiрно, що тимчасовi рiзницi не будуть усуненi у майбутньому.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
За рiк, що завершився 31 грудня 2013, ПДВ стягувався за двома ставками: 20% на українському внутрiшньому ринку та при iмпортi товарiв, робiт i послуг та 0% вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України.
Податок на додану вартiсть (ПДВ), що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за найбiльш ранньої з подiй: (i) отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (ii) поставка товарiв або послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажу пiсля отримання рахунку-фактури. Податковi органи дозволяють сплату ПДВ на нетто основi. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, якi не були сплаченi на звiтну дату, вiдображається в балансi в розгорнутому виглядi i розкривається окремо у складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
У вiдповiдностi з Податковим кодексом України, виданий в груднi 2010 року, ставка ПДВ буде знижена з поточних 20% до 17% з 1 сiчня 2014. В 2014 роцi було прийнято рiшення про тимчасове зупинення дiї даної норми та застосування основної ставки податку на додану вартiсть на рiвнi 20%.
г) Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин машин i устаткування, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.
Амортизацiю основних засобiв обчислюють методомзменшення залишкової вартостi. Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi:
Будiвлi та споруди 20-40 рокiв
Машини та обладнання 5-13 рокiв
Транспортнi засоби 3-5 рокiв
Комп`ютери та офiсне приладдя 2-5 рокiв
Iнструменти, приладдя та iнвентар 4-5 рокiв
Iнший iнвентар 3-5 рокiв
Незавершене будiвництво Не амортизується
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод амортизацiї розглядається в кiнцi кожного фiнансового року та при необхiдностi корегуються.
Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують термiн їх корисного використання або полiпшують здатностi генерувати дохiд. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про сукупний дохiд за перiод, у якому вони були понесенi.
Незавершене будiвництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, в тому числi розподiл змiнних накладних витрат, пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї. Цi активи амортизуються з моменту, коли вони використовуються у господарськiй дiяльностi, на тiй же основi, що i амортизацiя для iнших активiв.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значних компонентiв при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в звiтi про сукупний дохiд за перiод, у якому вони були понесенi.
Компанiя оцiнює такi не фiнансовi активи, як iнвестицiйна нерухомiсть, по справедливiй вартостi на кожну дату складання балансу.
Компанiя класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результатi
подальшого використання. Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшою з двох величин - балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.


д) Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору встановлюється, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди.
Компанiя як орендар
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про фiнансовi результати рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Першочерговi прямi витрати, понесенi при заключеннi договору операцiйної оренди, включаються в балансову вартiсть переданого в оренду активу та признаються протягом перiоду на такiй самiй основi, що i доходи вiд оренди.
е) Кредити i позики
Кредити i позики першочергово вiдображаютьсяза справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат по угодi. Кредити i позики згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною справедливою вартiстю (за вирахуванням витрат по угодi) i сумою до погашення вiдображається у складi процентних витрат протягом термiну позики. Кредити i позики класифiкуються як короткостроковi зобов'язання, якщо Компанiя не має безумовного права вiдкласти погашення зобов'язання, принаймнi на один рiк пiсля дати пiдготовки балансу. Витрати за позиками капiталiзуються Компанiєю до складу активу, якщо вони безпосередньо вiдносяться до придбання або будiвництва квалiфiкованого активу, включаючи незавершене будiвництво. Iншi витрати на позики визнаються у складi витрат у перiод їх виникнення. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрати, понесених компанiєю в зв'язку з отриманням позикових коштiв.
ж) Нематерiальнi активи
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання i впровадження даного програмного забезпечення i амортизуються протягом термiну їх корисного використання, яке оцiнюється бiльше двохрокiв.
з) Фiнансовi iнструменти
Первiсне визнання
Фiнансовi активи, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через рахунки прибуткiв та збиткiв; позики та дебiторська заборгованiсть; фiнансовi активи для продажу.
Керiвництво приймає рiшення вiдносно класифiкацiї при первiсному визнаннi i перевiряє, наскiльки класифiкацiя вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату.
Фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною, у випадку iнвестицiй, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю за рахунок прибуткiв чи збиткiв, на транзакцiйнi витрати, що безпосередньо з ними пов'язанi.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи iз встановленими або визначеними виплатами, що не котируються на активному ринку. Фiнансовi активи такого роду облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи та витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi визнання або знецiненнi позик та дебiторської заборгованостi, а також в процесi їх амортизацiї.
Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть, яка зазвичай носить короткостроковий характер, вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резервсумнiвних боргiв створюється в разi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати належнi суми вiдповiдно до первiсних умов договору. Компанiя перiодично аналiзує старiння дебiторської заборгованостi i вносить корективи в розмiр резерву. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою та сумою очiкуваного вiдшкодування.
Сума нарахованого резерву сумнiвних боргiв вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат.
Безнадiйна заборгованiсть, за якою минув строк позовної давностi, списується з балансу одночасно зi зменшенням нарахованого резерву сумнiвних боргiв.
Передоплати постачальникам та iншi поточнi активи
Передоплати постачальникам та iншi поточнi активи вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням вiдповiдних резервiв на покриття сум, повернення яких є сумнiвним.
Фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу
Фiнансовi iнвестицiї, що є в наявностi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в категорiю для продажу, або якi не були вiднесенi в жодну iз вказаних категорiй. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи та витрати визнаються безпосередньо в капiталi до моменту списання активiв з балансу, при якому накопиченi доходи або витрати, що ранiше вiдображенi у складi капiталу, визнаються у звiтi просукупний дохiд, або до моменту визначення факту знецiнення цих активiв, при якому сукупний збиток, що вiдображений у складi капiталу, визнається у звiтi про сукупний дохiд.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що пiдпадають пiд сферу впливу МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, кредити та запозичення, або похiднi iнструменти, що визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, що скоригована у випадку позик та запозичень на транзакцiйнi витрати, що безпосередньо з ними пов'язанi.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити та запозичення.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Кредити та запозичення
Усi довгостроковi та короткостроковi позики визнаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були фактично отриманi. Первiсна вартiсть позик прирiвнюється до суми фактично отриманих грошових коштiв.
Позики або кредитнi лiнiї, отриманi/виданi на умовах неринкової ставки проценту, облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ринкової ставки проценту.
Витрати по позиках Компанiя визнає витратами того перiоду, в якому вони були понесенi.
Нарахування витрат по позиках вiдбувається у вiдповiдностi до принципу нарахування.
Витрати по позиках в iноземнiй валютi перераховуються за курсом, що узгоджений сторонами або, у випадку вiдсутностi узгодженого курсу, за ринковим курсом на дату нарахування.
Витрати по позиках, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованого активу, включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати по позиках капiталiзуються шляхом включення до вартостi активу за умови можливого отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигiд та, якщо витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Iншi витрати по позиках визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Вартiсть позик, що деномiнованi в iноземнiй валютi, приймається рiвною до суми фактично отриманих коштiв, перерахованих за ринковим курсом на дату отримання. Курсова рiзниця, що виникає при переоцiнцi позик в iноземнiй валютi, вiдображається у складi доходiв чи витрат за курсовими рiзницями в перiодi її виникнення.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив припиняє визнаватися на балансi, якщо строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився.
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися на балансi, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або строк дiї його закiнчився.
i) Запаси
Запаси враховуються по найменшiй iз двох величин: собiвартостi або по чистiй цiнi реалiзацiї. Собiвартiсть включає в себе витрати на придбання запасiв, їх доставку до мiсця розташування та приведення в поточний стан.
Запаси вiдображаються за методом «ФIФО».
Чиста цiна реалiзацiї являє собою розрахункову цiну продажу, що встановлюється в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на розрахунковi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу.
к) Передоплати виданi постачальникам
Авансовi платежi облiковуються по первiснiй вартостi за винятком податку на додану вартiсть i резерву на знецiнення. Виданi передоплати вiдносяться в категорiю необоротних активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений в категорiю необоротних активiв.
Авансовi платежi за придбання активiв переносяться на балансову вартiсть активу, коли Компанiя отримала контроль над ним i iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Якщо iснує ймовiрнiсть того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться авансовi платежi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансових платежiв зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
л) Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Коли iснує ознака того, що актив може бути знецiнений, вiдшкодовувальна вартiсть оцiнюється i, при знецiненi, актив негайно списується до суми його очiкуваної вiдшкодовувальної вартостi, яка визначається як найбiльша з двох: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж чи цiннiсть вiд використання.
Справедлива вартiсть за вирахуванням витрат є вартiстю, яка отримується вiд продажу активу при здiйсненнi угоди мiж добре обiзнаними, спроможними сторонами, за вирахуванням будь-яких прямих додаткових витрат на продаж активу. Цiннiсть вiд використання являє собою поточну вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд використання активу та його вибуття в кiнцi строку корисного використання.

При оцiнцi цiнностi вiд використання, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. Для активу, який не генерує вхiднi потоки грошових коштiв, якi в великiй мiрi є незалежними вiд потокiв, якi генеруються iншими активами, вартiсть вiдшкодування визначається для одиницi, генеруючої грошовi потоки, до якої належить актив.
Збиток вiд знецiнення визнається як рiзниця мiж оцiночною сумою очiкуваного вiдшкодування та балансовою вартiстю. Балансова вартiсть активу зменшується до його оцiночної суми очiкуваного вiдшкодування безпосередньо або з використанням рахунку резерву, сума такого збитку вiдноситься до звiту про сукупний дохiд.
м) Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити вбалансi включають грошовi кошти в банках, в касi та короткостроковi депозити з первiснимстроком погашення 3 мiсяцi та вiд 3 мiсяцiв до року.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти i їх еквiваленти складаються з грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
н) Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, вiдтоку економiчних вигiд, щознадобляться для погашення цього зобов'язання, є вiрогiдним, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання.
Витрати, що вiдноситься до резерву, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням вiдшкодування.
о) Статутний капiтал
Простi акцiї вiдображаються як капiтал.
п) Дивiденди
Дивiденди вiдображаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi i схваленi. Iнформацiя про дивiденди, оголошених пiсля дати балансу, але до дати затвердження фiнансової звiтностi, вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля дати балансу».
3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовкафiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва визначення оцiночних суджень i припущень, якi впливають на розкриття суми доходiв, витрат, активiв, зобов'язань i на розкриття iнформацiї про непередбаченi зобов'язання в кiнцi звiтного перiоду. Однак, у зв'язку з невизначенiстю даних оцiночних значень, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Дана фiнансова звiтнiсть включає в себе оцiночнi значення керiвництва щодо вартостi активiв, зобов'язань, доходiв, витрат. Цi оцiночнi значення в основному включають
3.1 Строки корисного використання основних засобiв
Компанiя оцiнює строки корисного використання, що залишилися, не менше одного разу на рiк у кiнцi фiнансового року. У разi, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Цi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв i амортизацiйнi вiдрахування за звiтний перiод.
3.2 Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення Компанiя проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу – це найбiльша з наступних величин: справедлива вартiсть активу, за вирахуванням витрат на продаж, i вигоди вiд використання активу.

Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує притоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд притоку що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається знецiненим i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi вартостi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризикiв, властивих активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiн акцiй дочiрнiх компанiй, що вiльно обертаються на ринку, або iншими доступними показниками справедливої вартостi.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, то Компанiя розраховує вiдшкодовувану вартiсть активу. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив признавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про сукупний дохiд, за винятком випадкiв, коли актив облiковується по переоцiненiй вартостi. У останньому випадку вiдновлення вартостi облiковується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
3.3 Резерв сумнiвної заборгованостi
Компанiя формує резерви пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть i передоплати. При оцiнцi сумнiвної заборгованостi Компанiя використовує ряд iстотних суб'єктивних суджень. При оцiнцi сумнiвної заборгованостi враховуються такi чинники як загальнi поточнi економiчнi умови, економiчна ситуацiя, характерна для даної галузi, iсторичнi та очiкуванi показники дiяльностi конкретного контрагента. Змiни загальних економiчних умов, ситуацiї в галузi або результатiв дiяльностi конкретного покупця або постачальника можуть потребувати внесення коригувань в суму резерву на сумнiвну дебiторську заборгованiсть, передоплати виданi та iншi необоротнi активи, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi.
3.4 Вiдстроченi податковi активи
Судження керiвництва необхiднi при розрахунку поточних i вiдстрочених податкiв на прибуток. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть їх реалiзацiї. Реалiзацiя вiдстроченого податкового активу буде залежати вiд того, чи є можливiсть генерувати достатнiй оподаткований прибуток. Рiзнi чинники використовуються для оцiнки ймовiрностi використання в майбутньому вiдстроченого податкового активу, в тому числi операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний план, закiнчення термiну дiї перенесених податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзнятимуться вiд цих оцiнок, або якщо цi оцiнки коригуватимуться в майбутнiх перiодах, то це може мати негативний вплив на фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв. У випадку, якщо оцiнки майбутнього використання показують, що балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу повинна бути зменшена, дане зниження розкривається у звiтi про сукупний дохiд.
3.5 Судовi справита умовнi зобов'язання
Керiвництво Компанiї застосовує iстотнi допущення в оцiнцi та вiдображенi резервiв i умовних зобов'язань, що вiдносяться до iснуючих судових i iнших неврегульованих справ. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть позитивного розгляду позовiв, направлених проти Компанiї або виникнення умовних зобов'язань, а також визначає можливу величину вiдтоку грошових коштiв, який може статися в результатi врегулювання суперечки (погашення зобов'язання).
В результатi невизначеностi, властивої процесу ухвалення рiшення в данiй областi, може виявитися, що фактичний вiдтiк грошових коштiв може вiдрiзнятися вiд первинних оцiнок. Первиннi оцiнки можуть переглядатися по мiрi надходження нової iнформацiї як вiд фахiвцiв Компанiї, так i вiд третiх осiб (юристiв), що, у свою чергу, може зробити iстотний вплив на фiнансове положення i результати дiяльностi Компанiї.
4. Виправлення помилок минулих перiодiв
Пiсля випуску фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2012 року, керiвництво Компанiї з'ясувало, що балансова вартiсть основних засобiв завищена та потребує перерахунку. (Примiтка 17)
Вплив виправлення помилки на фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та на 01 сiчня 2012 року представлене наступним чином:
Прим 31 грудня 2012 Сума коригування 31 грудня 2012 (перераховано)
Звiт про фiнансовий стан
Основнi засоби 17 206 004 (26 621) 179 383
Нерозподiленi прибутки (554 143) 22 600 (531 543)
Вiдкладенi податковi зобов'язання 16 (9 214) 4 021 (5 193)

Прим 01 сiчня 2012 Сума коригування 01 сiчня 2012 (перераховано)
Звiт про фiнансовий стан
Нерозподiленi прибутки (434 999) 169 (434 830)
Вiдкладенi податковi зобов'язання 16 (8 038) (169) (8 207)


31 грудня 2012 Вiдображено у звiтi про сукупний дохiд 31 грудня 2012
(перераховано)
Основнi засоби (15 117) 4 032 (11 085)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (180) (11) (191)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (15 297) 4 021 (11 276)
Резерв сумнiвних боргiв 4 982 - 4 982
Резерв на оплату вiдпусток 1 062 - 1 062
Iншi зобов’язання 39 - 39
Вiдстроченi податковi активи 6 083 - 6 083
Чистi вiдстроченi податковi активи /(зобов’язання) (9 214) 4 021 (5 193)

01 сiчня 2012 Вiдображено у звiтi про сукупний дохiд 01 сiчня 2012
(перераховано)
Основнi засоби (12 772) (134) (12 906)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (199) (35) (234)
Iншi активи (28) - (28)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (12 999) (169) (13 168)
Резерв сумнiвних боргiв 4 451 - 4 451
Резерв на оплату вiдпусток 444 - 444
Передоплати постачальникам 49 - 49
Iншi зобов’язання 17 - 17
Вiдстроченi податковi активи 4 961 - 4 961
Чистi вiдстроченi податковi активи /(зобов’язання) (8 038) (169) (8 207)
5. Географiчнi сегменти
Суттєва частина продукцiї реалiзовується в Росiю, iнша частина обсягiв реалiзацiї припадає на Україну та країни ближнього зарубiжжя.

6. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї

Прим. 2013 2012
Виручка вiд реалiзацiї шпалер 1 198 298 1 071 502
Виручка вiд реалiзацiї iншої готової продукцiї 2 556 2 340
Всього 1 200 854 1 073 842

7. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Прим. 2013 2012
(перераховано*)
Собiвартiсть реалiзацiї шпалер (920 469) (826 989)
Собiвартiсть реалiзацiї iншої готової продукцiї (2 469) (1 726)
Всього (922 938) (828 715)

8. Витрати на збут
Прим 2013 2012
(перераховано*)
Транспортнi послуги (12 174) (8 762)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки (8 818) (7 109)
Маркетинговi послуги (1 655) (1 456)
Амортизацiя основних засобiв (4 486) (1 414)
Iншi послуги (3 520) (2 550)
Всього (30 653) (21 291)

9. Адмiнiстративнi витрати
Прим 2013 2012
(перераховано*)
Послуги страхування (28 550) (25 455)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки (22 309) (19 484)
Професiйнi послуги (3 499) (5 154)
Амортизацiя основних засобiв (3 070) (3 129)
Ремонт та утримання основних засобiв (3 548) (1 861)
Комунальнi витрати (1 915) (1 788)
Офiснi матерiали та паливо (1 277) (1 399)
Витрати по податкам, за виключенням податку на прибуток (534) (998)
Iншi послуги стороннiх органiзацiй (3 691) (3 276)
Всього (68 393) (62 544)
10. Iншi операцiйнi доходи
Прим 2013 2012
Дохiд вiд курсових рiзниць - 6 179
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 6 318 3 438
Чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 1 506 1 924
Дохiд вiд державних дотацiй та субсидiй 1 960 1 775
Дохiд вiд операцiйної оренди 898 893
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 137 226
Iншi доходи 3 643 308
Всього 14 462 14 743
11. Iншi операцiйнi витрати
Прим 2013 2012
(перераховано*)
Витрати вiд курсових рiзниць (6 301) -
Витрати на покриття сум, повернення яких являється сумнiвним (28) (12 054)
Матерiальна та фiнансова допомога (5 556) (4 779)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки (2 777) (2 800)
Амортизацiя основних засобiв (7 864) (6 041)
Податки та збори (1 336) (691)
Iнше (7 900) (2 988)
Всього (31 762) (29 353)

12. Фiнансовi витрати
Прим 2013 2012
Вiдсотки по заборгованостях i позиках (1 416) (4 389)
Iншi фiнансовi витрати (282) (243)
Всього (1 698) (4 632)

13. Iншi фiнансовi доходи
Прим 2013 2012
Вiдсотки отриманi 3 075 1 675
Всього 3 075 1 675

14. Витрати по зароботнiй платi
Прим 2013 2012
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки виробничого персоналу (68 380) (66 489)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки адмiнiстративного персоналу 9 (22 309) (19 484)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки персоналу по збуту 8 (8 818) (7 109)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки iнше (3 315) (3 249)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки капiталiзацiя (3 005) (1 931)
Витрати по заробiтнiй платi (105 827) (98 262)

Кiлькiсть спiвробiтникiв на кiнець року 1 063 1 022

15. Витрати по амортизацiї
Прим 2013 2012
Амортизацiя виробничих основних засобiв (65 867) (49 860)
Амортизацiя адмiнiстративних основних засобiв 9 (3 070) (3 129)
Амортизацiя основних засобiв пов'язаних зi збутом 8 (4 486) (1 414)
Амортизацiя iнших основних засобiв 11 (7 864) (6 041)
Витрати по амортизацiї (81 287) (60 444)


16. Витрати з податку на прибуток
2013 2012
Поточний податок на прибуток:
Витрати по поточному податку на прибуток (29 890) (33 633)
Коригування щодо поточного податку на прибуток попереднього року (1 250) (530)
Вiдстрочений податок на прибуток:
Пов'язаний з виникненням та зменшенням тимчасових рiзниць (3 429) 3 014
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про сукупний дохiд (34 569) (31 149)

Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком за звiтний рiк, якийзакiнчився 31 грудня 2013 та 2012 року:
2013 2012
Бухгалтерський прибуток до оподаткування 162 057 142 916
Податок на прибуток 30 791 30 012
Коригування щодо поточного податку на прибуток попереднього року 1 250 530
Ефект вiд змiни ставки оподаткування (161) (361)
Витрати та доходи, якi не змiнюють податкову базу з податку на прибуток 2 689 968
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi про сукупний дохiд 34 569 31 149

Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до наступних статей:
31 грудня 2013 Вiдображено у звiтi про сукупний дохiд 31 грудня 2012
(перераховано)
Основнi засоби (12 563) (1 478) (11 085)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (185) 6 (191)
Iншi активи - - -
Вiдстроченi податковi зобов’язання (12 748) (1 472) (11 276)
Резерв сумнiвних боргiв 2 689 (2 293) 4 982
Резерв на оплату вiдпусток 1 369 307 1 062
Передоплати постачальникам 68 68 -
Iншi зобов’язання - (39) 39
Вiдстроченi податковi активи 4 126 (1 957) 6 083
Чистi вiдстроченi податковi активи /(зобов’язання) (8 622) (3 429) (5 193)
31 грудня 2012
(перераховано) Вiдображено у звiтi про сукупний дохiд 01 сiчня 2012
(перераховано)
Основнi засоби (11 085) 1 821 (12 906)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (191) 43 (234)
Iншi активи - 28 (28)
Вiдстроченi податковi зобов’язання (11 276) 1 892 (13 168)
Резерв сумнiвних боргiв 4 982 531 4 451
Резерв на оплату вiдпусток 1 062 618 444
Передоплати постачальникам - (49) 49
Iншi зобов’язання 39 22 17
Вiдстроченi податковi активи 6 083 1 122 4 961
Чистi вiдстроченi податковi активи /(зобов’язання) (5 193) 3 014 (8 207)

В звязку з прийняттям Податкового кодексу України змiнено ставку оподаткування податку на прибуток:
iз 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року - 21%;
iз 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року - 19%;
iз 01 сiчня 2014 року - 18%

17. Основнi засоби

Земля та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп'ютерне та офiсне обладнання Iнструменти, прибори та iнвентар Iншi Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього

Первiсна вартiсть
31 грудня 2012 88 944 139 161 9 493 1 115 578 1 150 56 790 297 231
Прихiд 13 561 45 712 3 131 1 279 295 347 51 366 115 691
Вибуття (3 466) (451) (8) (29) (2) (126) (1 065) (5 147)
Трансфер - 45 805 - 189 110 2 (46 106) -
31 грудня 2013 99 039 230 227 12 616 2 554 981 1 373 60 985 407 775


Накопичена амортизацiя
31 грудня 2012 (9 169) (48 374) (2 055) (362) (197) (901) - (61 058)
Нарахування амортизацiї (10 117) (67 394) (2 680) (396) (296) (231) - (81 114)
Вибуття амортизацiї 136 293 - 8 1 113 - 551
31 грудня 2013 (19 150) (115 475) (4 735) (750) (492) (1 019) - (141 621)

Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2013 79 889 114 752 7 881 1 804 489 354 60 985 266 154

На 31 грудня 2012 79 775 90 787 7 438 753 381 249 56 790 236 173
Земля та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп'ютерне та офiсне обладнання Iнструменти, прибори та iнвентар Iншi Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього

Первiсна вартiсть
01 сiчня 2012 70 223 81 779 7 070 792 359 890 28 994 190 107
Прихiд 3 305 19 084 2 491 355 230 279 82 088 107 832
Вибуття (26) (368) (68) (32) (11) (19) (184) (708)
Трансфер 15 442 38 666 - - - - (54 108) -
31 грудня 2012 88 944 139 161 9 493 1 115 578 1 150 56 790 297 231

Накопичена амортизацiя
01 сiчня 2012 - - - - - (854) - (854)
Нарахування амортизацiї
(перераховано) (9 169) (48 456) (2 064) (381) (201) (79) - (60 350)
Вибуття амортизацiї - 82 9 19 4 32 - 146
31 грудня 2012 (9 169) (48 374) (2 055) (362) (197) (901) - (61 058)

Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2012 79 775 90 787 7 438 753 381 249 56 790 236 173

На 01 сiчня 2012 70 223 81 779 7 070 792 359 36 28 994 189 253
Переоцiнку необоротних активiв станом на 01 сiчня 2012 року проводила компанiя ТОВ «МакКепiтал», що дiє на пiдставi Статуту та Сертифiкату суб'єкта оцiночної дiяльностi вiд 27.10.09г. № 9046/09. Для об'єктiв групи «Iнший iнвентар» переоцiнка не проводилась. Станом на 31 грудня 2012 року компанiєю ТОВ «МакКепiтал», було проведено тест на знецiнення. Ознак знецiнення необороних активiв не було виявлено.
Кожен компонент об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якого складає суттєву величину вiдносно загальної собiвартостi об'єкта, амортизуться окремо. Пiдприємство вважає за доцiльне видiляти такi компоненти, як друкарськi вали в зв'яку з специфiкою їх використаня та необхiдiстю об'днання в одну групу з метою визначення величини амортизацiйних вiдрахувань та застосування окремого методу амортизацiї, а саме виробничого методу. Первiсна (справедлива) вартiсть друкарських валiв в складi групи «Машини та обладнання»станом на 31 грудня 2013 року становить34 453 тыс.грн., станом на 31 грудня 2012 року - 13 800 тис. грн. та станом на 01 сiчня 2012 року - 533 тис. грн..Нарахована аморитзацiя за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 становить 16 092 тыс.грн. та 9 051 тис.грн.вiдповiдно.
Починаючи з 01 сiчня 2013 року для об'єктiв основних засобiв, якi переданi в оренду застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Первiсна (справедлива) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року становить 607 тис. грн, станом на31 грудня 2012 року становить 923 тис. грн., станом на 01 сiчня 2012 року – 854 тис. грн.
18. Нематерiальнi активи
Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
31 грудня 2012 1 756 14 1 770
Прихiд 927 67 994
Вибуття - - -
31 грудня 2013 2 683 81 2 764
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2012 (1 085) (12) (1 097)
Нарахування амортизацiї (166) (7) (173)
Вибуття - - -
31 грудня 2013 (1 251) (19) (1 270)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2013 1 432 62 1 494
31 грудня 2012 671 2 673

Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть
01 сiчня 2012 1 540 14 1 554
Прихiд 216 - 216
Вибуття - - -
31 грудня 2012 1 756 14 1 770
Накопичена амортизацiя
01 сiчня 2012 (992) (11) (1 003)
Нарахування амортизацiї (93) (1) (94)
Вибуття - - -
31 грудня 2012 (1 085) (12) (1 097)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2012 671 2 673
На 01 сiчня 2012 548 3 551
19. Iнвестицiйна нерухомiсть
Справедлива вартiсть на
31 грудня 2013 Прихiд Вибуття Справедлива вартiсть на
31 грудня 2012

Iнвестицiйної нерухомiсть 2 263 136 - 2 127

Справедлива вартiсть на 31 грудня 2012 Прихiд Вибуття Справедлива вартiсть на 01 сiчня 2012

Iнвестицiйної нерухомiсть 2 127 1 (249) 2 375

20. Запаси
Прим 31 грудня 2013 31 грудня 2012 01сiчня 2012
Готова продукцiя 94 632 86 913 74 392
Сировина та матерiали 57 310 54 698 65 196
Запаснi запчастини 20 637 12 997 10 026
Незавершене виробництво 163 222 174
Iншi матерiали 4 221 4 149 4 421
Всього 176 963 158 979 154 209

21. Торгова та iнша дебiторська заборгованнiсть
Прим 31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Торгова дебiторська заборгованiсть за товари 141 826 184 914 156 885
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 895 5 772 4 054
Витрати майбутнiх перiодiв 203 512 270
Резерв пiд торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (14 851) (32 276) (20 974)
Всього 138 073 158 922 140 235

22. Передоплати постачальникам та iншi нефiнансовi активи
Прим 31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
ПДВ до вiдшкодування 48 459 29 873 28 227
Фiнансова допомога видана 28 172 14 744 10 211
Передоплати з податку на прибуток 8 251 - 1 940
Виданi аванси 10 908 7 526 3 494
Знецiнення виданих авансiв (77) (244) (222)
Всього 95 713 51 899 43 650

23. Рух резерву сумнiвних боргiв
2013 2012
01 сiчня 32 520 21 196
Збiльшення резерву сумнiвних боргiв 28 12 054
Використання (17 620) (730)
31 грудня 14 928 32 520
24. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Грошовi кошти на банкiвських рахунках: 47 291 28 805 29 384
в нацiональнiй валютi 7 329 6 150 97
в iноземнiй валютi 39 961 22 655 29 286
Готiвка в касi 1 - 1

Депозити: 20 449 65 578 7 990
до 3-х мiсяцiв в нацiональнiй валютi 20 069 10 000 -
до 3-х мiсяцiв в iноземнiй валютi, долари - 9 592 7 990
вiд 3-х мiсяцiв до року в нацiональнiй валютi - 30 000 -
вiд 3-х мiсяцiв до року в iноземнiй валютi, долари - 15 986 -
вiд року до двох в нацiональнiй валютi 380 - -
Грошовi кошти та еквiваленти 67 740 94 383 37 374
Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя розмiщує в Українському банку короткостроковi депозити в нацiональнiй валютi зi ставкою 14 % та довгостроковi депозити в нацiональнiй валютi – 13%
Станом на 31 грудня 2012 и 01 сiчня 2012 року Компанiя розмiщує короткостроковi депозити в Українських банках в нацiональнiй валютi зi ставками 20%-35% та в iноземнiй валютi – 4,1%-6,8%.
25. Статутний капiтал
31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
ЗАТ "ТД "Славич" 24,99% 24,99% 24,99%
ТОВ "Славич-Iнвест" 56,12% 56,12% 51,91%
Iншi тримачi акцiй 18,89% 18,89% 23,10%
Всього 100% 100% 100%

Кiлькiсть акцiй 6 021 800 6 021 800 6 021 800

26. Довгостроковi та короткостроковi позики
Станом на 31 грудня 2013 року у Компанiї iснує заборгованнiсть по залученому довгостроковому кредиту в Українському банку в iноземнiй валютi (євро) зi ставкою 8%.
Станом на 31 грудня 2012 та 01 сiчня 2012 року уКомпанiї iснує заборгованнiсть по залученим короткостроковим та довгостроковим кредитам в Українських банках в нацiональнiй валютi зi ставками 16%-18% та в iноземнiй валютi (євро) – 8%.
Активи, що знаходятся в заставi станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012року та 01 сiчня 2012 року:
31 грудня 2013 31 грудня 2012 (перераховано*) 01 сiчня 2012
Основнi засоби 61 658 115 782 123 211
Запаси 85 487 114 140 59 930
Право вимоги виробничого обладнання - - 7 915
Майновi права 63 128 - -
Цiннi папери 955 980 2 533
Всього 211 228 230 902 193 589
27. Торгова кредиторська та iнша заборгованнiсть
31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 25 661 28 239 22 410
Iнша кредиторська заборгованiсть 1 664 2 661 1 027
Розрахунки по нарахованим вiдсоткам 103 462 514
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 97 339 55
Всього 27 525 31 701 24 006

28. Аванси отриманi та iншi нефiнансовi зобов'язання
31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Одержанi аванси 933 42 142 12 922
Зобов'язання по податку на прибуток - 6 973 -
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 2 004 1 748 1 582
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1 379 1 246 1 172
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 654 586 516
Всього 4 970 52 695 16 192

29. Поточнi забезпечення
2013 2012
01 сiчня 6 132 2 916
Збiльшення резерву невикористаних вiдпусток 8 657 9 603
Використання (7 183) (6 387)
31 грудня 7 606 6 132

30. Операцiї з пов'язаними особами
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.
Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за звiтний перiод представлено наступним чином:
2013 2012
Операцiї з пов’язаними сторонами:
Виручка вiд операцiй з пов’язаними сторонами 1 255 1 742
Покупки у пов’язаних сторiн (2 186) (325)
Iншi операцiйнi доходи 649 869
Iншi операцiйнi витрати (281) (91)

31 грудня 2013 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Операцiї з пов’язаними сторонами:
Торгова дебiторська заборгованiсть 9 633 9 551 9 916
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 242 186 193

Торгова кредиторська заборгованiсть (112) (4) -
Iнша кредиторська заборгованiсть (6) (7) (23)
Витрати на винагороди вищому керiвному персоналу
Короткостроковi винагороди за 2013 та 2012рiк включали наступне:
2013 2012
Заробiтна плата (1 307) (1 316)
Винагорода ключового управлiнського персоналу (583) (420)
Нарахування на заробiтну плату (433) (386)
Кiлькiсть спiвробiтникiв 5 5
31. Умовнi та контрактнi зобов'язання
Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Компанiя виступає в якостi орендатора
2013 2012
Протягом одного року (97) (265)
Понад один рiк, але не бiльше п'яти рокiв (47) (252)
Бiльше п'яти рокiв - (104)
Всього (144) (621)
Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Компанiя виступає в якостi орендодавця:
2013 2012
Протягом одного року 163 656
Понад один рiк, але не бiльше п`яти рокiв 14 161
Бiльше п'яти рокiв - -
Всього 177 817
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов’язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
Податковi та регулятивнi ризики.
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних: органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Компанiя дотримувалась всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.


32. Управлiння фiнансовими ризиками
Компанiя схильна до наступних ризикiв, пов'язаних з використанням фiнансових iнструментiв:
• Кредитний ризик
• Ризик лiквiдностi
• Ринковий ризик
В цiй примiтцi розкрито iнформацiю про схильнiсть Компанiї до кожного iз зазначених ризикiв, про цiлi Компанiї, її полiтику та методи оцiнки та управлiння ризиками. Додаткова iнформацiя кiлькiсного характеру розкривається по всьому тексту цiєї фiнансової звiтностi.
Система управлiння ризиками
Керiвництво Компанiї несе повну вiдповiдальнiсть за створення та здiйснення нагляду за системою управлiння ризиками.
Полiтика Компанiї з управлiння ризиками розроблена з метою iдентифiкацiї та аналiзу ризикiв, яким пiддається Компанiя, встановлення допустимих граничних значень ризику i вiдповiдних механiзмiв контролю, а також монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика i системи управлiння ризиками регулярно аналiзуються на предмет необхiдностi внесення змiн у зв'язку зi змiнами ринкових умов i дiяльностi Компанiї.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до виникнення концентрацiї кредитного ризику в основному складаються з грошових коштiв та дебiторської заборгованостi.
Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською дiяльнiстю Компанiї, контролюється кожною операцiйною одиницею пiд час виконання затверджених Компанiєю процедур оцiнки надiйностi та платоспроможностi кожного контрагента, в тому числi щодо стягнення заборгованостi.
Монiторинг дiяльностi кредитного ризику здiйснюється на рiвнi Компанiї вiдповiдно до встановлених принципiв та методiв вимiрювання для того, щоб визначати i проводити монiторинг ризикiв, пов’язаних з контрагентами.
Iнформацiя про найбiльших дебiторiв Компанiї на звiтнi дати представлена нижче:
31 грудня 2013 31 грудня 2013 31 грудня 2012 31 грудня 2012
% тис. грн % тис. грн
ТОВ "Торговий дiм " Єврошпалери" 17% 24 115 13% 24 736
Кiльчень ТОВ 7% 9 877 5% 9 943
ЗАТ "Торговий дiм" ДIОН" 36% 51 129 43% 80 109
Алтекс ТОВ 7% 9 835 5% 9 231
ТОВ "Племiнне господарство "Бреч" 7% 9 574 5% 9 544
74% 104 530 71% 133 563

01 сiчня 2012 01 сiчня 2012
% тис. грн
ТОВ "Торговий дiм " Єврошпалери" 10% 16 082
Кiльчень ТОВ 8% 12 531
ЗАТ "Торговий дiм" ДIОН" 34% 53 490
Алтекс ТОВ 6% 9 406
ТОВ "Племiнне господарство "Бреч" 6% 9 168
АРТЛАЙН ТОВ 7% 10 895
71% 111 572

Всього Не прострочена и не знецiнена Прострочена, але не знецiнена
<90 днiв 90 – 180 днiв 180 – 360 днiв >360 днiв
31 грудня 2013 138 073 67 021 54 634 6 481 312 9 625
31 грудня 2012 158 922 117 064 30 368 2 047 123 9 320
01 сiчня 2012 140 235 84 941 41 483 5 121 6 053 2 637
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання у належнi строки, не зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi, наскiльки це можливо, достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань у строк, як в нормальних, так i в напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв або ризику збитку для репутацiї Компанiї.
У наведенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi платежi за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31 грудня 2013року , 31 грудня 2012року та 01 сiчня 2012 року:
Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31 грудня 2013
Довгостроковi кредити i позики 26 5 024 - 5 024
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть 27 27 525 - - 27 525
Всього 27 525 5 024 - 32 549

Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31 грудня 2012
Довгостроковi кредити i позики 26 4 794 - 4 794
Короткостроковi позики 26 30 000 - - 30 000
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть 27 31 701 - - 31 701
Всього 61 701 4 794 - 66 495

Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 01 сiчня 2012
Довгостроковi кредити i позики 26 4 686 - 4 686
Короткостроковi позики 26 30 910 - - 30 910
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть 27 24 006 - - 24 006
Всього 54 916 4 686 - 59 602
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фiнансовий результат Компанiї або на вартiсть фiнансових iнструментiв коливання ринкових цiн, таких як процентнi ставки, та курси валют. Метою управлiння ринковим ризиком є контроль рiвня ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдношення доходностi та ризику в межах прийнятних параметрiв.
Валютний ризик
Компанiя схильна до валютного ризику пiд час здiйснення операцiй з реалiзацiї, закупiвель i отримання позик, у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної валюти, насамперед долар, євро, росiйський рубль. Компанiя не здiйснювала операцiї з хеджування проти цих валютних ризикiв.
Схильнiсть Компанiї до фiнансового ризику, виходячи з балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань, станом на 31 грудня 2013, 31 грудня 2012 та 01 сiчня 2012 року представлена наступним чином:
31 грудня 2013 31 грудня 2012
USD EUR RUB USD EUR RUB
Грошовi кошти та еквiваленти 13 532 1 495 24 935 7 233 10 749 4 673
Короткостроковi депозити - - - 25 578 - -
Довгостроковi кредити i позики - 5 024 - - 4 794 -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 12 440 633 54 644 5 662 782 88 683
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть (3 739) (13 095) - (1 324) (13 203) (8 623)
Чиста схильнiсть до валютного ризику 22 233 (5 943) 79 579 37 149 3 122 84 733


01 сiчня 2012
USD EUR RUB
Грошовi кошти та еквiваленти 5 354 543 23 389
Короткостроковi депозити 7 990 - -
Довгостроковi кредити i позики - 4 686 -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 2 434 588 66 676
Торгова кредиторська та iнша заборгованiсть (656) (6 591) (7 180)
Чиста схильнiсть до валютного ризику 15 122 (774) 82 885
Потенцiйне змiцнення/послаблення долара, євро та росiйського рубля по вiдношенню до функцiональної валюти станом на 31 грудня 2013року, 31 грудня 2012 року та 01 сiчня 2012року призвело б до збiльшення/(зменшення) прибутку до оподаткування, як зазначено нижче:
Змiнаобмiного курсу USD Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2013
+ 15 % (3 335)
(- 5 % ) 1 112
31 грудня 2012
+ 15 % (5 572)
(- 15 % ) 5 572
01 сiчня 2012
+ 15 % (2 268)
(- 15 % ) 2 268

Змiнаобмiного курсу EUR Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2013
+ 15 % 891
(- 5 % ) (297)
31 грудня 2012
+ 10 % (312)
(- 10 % ) 312
01 сiчня 2012
+ 10 % 77
(- 10 % ) (77)

Змiнаобмiного курсу RUB Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2013
+ 20 % (15 916)
(- 10 % ) 7 958
31 грудня 2012
+ 20 % (16 947)
(- 20 % ) 16 947
01 сiчня 2012
+ 20 % (16 577)
(- 20 % ) 16 577

Управлiння капiталом
Компанiя не має офiцiйної полiтики з управлiння капiталом, але менеджмент прагне до пiдтримки достатнього рiвня капiталу для вирiшення оперативних i стратегiчних потреб Компанiї, а також для пiдтримки довiри учасникiв ринку. Це досягається за допомогою ефективного управлiння грошовими коштами. Використання цих заходiв свiдчить, Компанiя спрямована на стiйке зростання прибутку. Протягом року не було змiн у пiдходах Компанiї до управлiння капiталом.

Прим 31 грудня 2013 31 грудня 2012
Довгостроковi кредити i позики 26 5 024 4 794
Короткостроковi позики 26 - 30 000
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 27 27 325 30 900
Розрахунки по нарахованим вiдсоткам 27 103 462
Грошовi кошти та їх еквiваленти 24 (67 740) (94 383)
Чистий позиковий капiтал (35 288) (28 227)
Власний капiтал 707 205 579 717
Всього капiтал 671 917 551 490
Коефiцiєнт фiнансового важеля -5% -5%

33. Подiї пiсля звiтної дати
1) Пiсля звiтної дати Компанiя розпочала будiвництво нового складу готової продукцiї
2) З листопада 2013 Україна переживає полiтичну кризу
22 лютого 2014 року, верховна Рада України проголосувала за повернення до Конституцiї 2004 роки i звiльнення з посади чинного Президента. Новi президентськi вибори намiченi на травень 2014 року i почалося формування тимчасового уряду. У сiчнi-лютому 2014 року українська гривня знецiнилася по вiдношенню до основних свiтових валют i знадобилося значне зовнiшнє фiнансування для пiдтримки її стабiльностi. Нацiональний банк України, серед iнших заходiв, наклав певнi тимчасовi обмеження на виконання банками клiєнтських платежiв i на купiвлю iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку. У лютому 2014 року, суверенний рейтинг України був додатково знижений до ССС з негативним прогнозом. Остаточне рiшення i вплив полiтичної кризи важко передбачити i криза, що триває, може також негативно вплинути на українську економiку. Пiсля 31 грудня 2013 року Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в ходi своєї звичайної дiяльностi i управлiння Компанiї вважає, що воно вжило усi необхiднi заходи для пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в цих умовах.


3) Зобов'язання i вiдношення вiдповiдальностi (податки)
Починаючи з 1 вересня 2013 року, українське законодавство запровадило новi правила трансфертного цiноутворення. Цi правила вводять додатковi вимоги до звiтностi i документацiї при операцiях з пов'язаними сторонами. Вiдповiдно до нових правил, податковi органи отримують додатковi iнструменти, за допомогою яких вони можуть стверджувати, що цiни або рiвень доходностi в операцiях з пов'язаними сторонами вiдрiзняються вiд угод на комерцiйнiй основi. Оскiльки практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення ще не розроблена i формулювання деяких положень правил неясне, вiрогiднiсть того, що позицiї трансфертного цiноутворення Компанiї можуть бути оскарженi податковими органами не може бути надiйно оцiнена на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску.

д/в