АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 14.24
Середня кількість працівників 1060    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вулиця Передзаводська, буд. 4, м.Корюкiвка, Корюкiвський район, Чернiгiвська обл., 15300
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 30.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 673 1494 551
первісна вартість 1001 1770 2764 1554
накопичена амортизація 1002 -1097 -1270 -1003
Незавершені капітальні інвестиції 1005 56790 60985 28994
Основні засоби: 1010 179383 205169 160259
первісна вартість 1011 240441 346790 161113
знос 1012 -61058 -141621 -854
Інвестиційна нерухомість: 1015 2127 2263 2375
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 962 962 962
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 4109 9585 1310
Усього за розділом I 1095 244044 280458 194451
II. Оборотні активи
Запаси 1100 158979 176963 154209
Виробничі запаси 1101 71844 82168 79643
Незавершене виробництво 1102 222 163 174
Готова продукція 1103 86913 94632 74392
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 152638 126975 135911
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
7282 10831 3272
з бюджетом 1135 29873 56710 30167
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 8251 1940
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20516 39067 14265
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 94383 67740 37374
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 512 203 270
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 464183 478489 375468
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2005 2005 2
Баланс 1300 710232 760952 569921

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 48174 48174 48174
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 531543 659031 434830
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 579717 707205 483004
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 5193 8622 8207
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 4794 5024 4686
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 9987 13646 12893
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 30000 0 30910
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 28239 25661 22410
за розрахунками з бюджетом 1620 7559 654 516
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6973 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1246 1379 1172
за розрахунками з оплати праці 1630 1748 2004 1582
за одержаними авансами 1635 42142 933 12922
за розрахунками з учасниками 1640 339 97 55
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 6132 7606 2916
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3123 1767 1541
Усього за розділом IІІ 1695 120528 40101 74024
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 710232 760952 569921

Примітки: Деякi суми, наведенi в 1-му i 3-му стовпцях (на початок звiтного перiоду та на дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi), не узгоджуються з фiнансовою звiтнiстю за 2012 р., оскiльки вiдображають проведенi коригування, детальна iнформацiя про якi наводиться в Примiтцi 4.


Керівник

 

(підпис)

Мурай В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук I.I.