АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04112, вул. Грекова, буд. 3, кв.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 284-18-65
Факс (044) 284-18-66
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa). Надання аудиторських послуг емiтенту
Опис Проводив обов’язковий аудит вiдповiдно до нормативно-правових актiв НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, д/в, м. Чернiгiв, 14005, вул. Київська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010
Міжміський код та телефон (0462)604248
Факс (0462)604248
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044)2791078
Факс (044)2791078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги депозитарiю як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна , Чернігівська область, д/в, м. Чернiгiв, 14005, вул. Київська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (0462) 604248
Факс (0462) 604248
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092 Правила ЦД
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 2791078
Факс (044) 2791078
Вид діяльності Центральний депозитарiй
Опис Надає послуги депозитарiю як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй.