АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 81.2836
Опис Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради.
Перелiк питань, що розглядалися на цих загальних зборах (порядок денний):
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї, передача зберiгачу повноважень лiчильної комiсiї та затвердження умов вiдповiдного договору з ним. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi у 2012 роцi. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Передати зберiгачу - Публiчному акцiонерному товариству «Полiкомбанк» повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з проведення загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2013 № 11-18/69 З. 2. Обрати Мурая Петра Михайловича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Приходька Леонiда Васильовича секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу. 3. Затвердити звiт Генерального директора за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк у складi попереднього балансу, попереднього звiту про фiнансовi результати, попереднього звiту про рух грошових коштiв, попереднього звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 7. Чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi в 2012 роцi становить 134.197.811,38 грн. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за результатами дiяльностi в 2012 роцi: чистий прибуток у розмiрi 134.197.811,38 грн. не розподiляти. Дивiденди за 2012 рiк по простих акцiях Товариства не виплачувати. 8.1. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 26.04.2014: щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.; щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.; щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.; щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.; щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.; щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн. 8.2. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 26.04.2014: щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 1,5 млрд. грн.; щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 1,5 млрд. грн.
Позачерговi збори в 2013 роцi не проводились.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.