АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якович Нiна Мефодiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник Генерального директора з економiчних питань ВАТ "КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2006, 07.02.2013
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi. До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншим органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не займає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" .Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року Наглядова рада товариства (протокол вiд 07.02.2013 № 25) вирiшила: Припинити повноваження Генерального директора Якович Нiни Мефодiївни та звiльнити її з займаної посади на пiдставi поданої заяви у зв'язку з виходом на пенсiю. Перебувала на данiй посадi з 20.04.2006.


1) посада Голова наглядової ради - Президент
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Анатолiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ВАТ "КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова наглядової ради - Президент ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" .Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приходько Леонiд Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища базова
6) стаж керівної роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник голови Корюкiвської районної державної адмiнiстрацiї Чернiгiвської областi з економiчних питань
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує плату згiдно цивiльно-правового договору, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шолом Сергiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Торговий дiм "Славич"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: директор ТОВ "Торговий дiм "Славич", мiсцезнаходження: вул. Горького, буд. 17, м. Чернiгiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа отримує згiдно цивiльно-правового договору, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** фiнансовий директор ТД "Єврошпалери"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. М.Драгомiрова, буд.4, оф.120. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фiнансовий директор ТД "Єврошпалери", член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа отримувала згiдно цивiльно-правового договору, iншої винагороди не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1986
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях спостережної ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП", член наглядової ради ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала згiдно цивiльно-правового договору, iншої винагороди не отримує. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Свинар Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2011 по 2012 заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2012 по 2014 заступник директора департаменту з фiнансiв ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кугук Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник головного бухгалтера ВАТ "КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.06.2006, без термiну
9) опис До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мехеденко Андрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** провiдний економiст ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 по 2010 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2010 по 2011 ревiзор ревiзiйної комiсiї ТОВ "Бiо Агро", з 2011 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глущенко Свiтлана Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.03.2012, на 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю. До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа не обiймає посад в iнших органiзацiях. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 по 2012 бухгалтер ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2012 по 2014 заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мурай Вiктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП", директор з виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 08.02.2013, 2 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi. До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншим органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не займає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 16.01.2007 заступник директора з виробництва шпалер з питань нової технологiї та технiки; з 13.02.2010 директор з виробництва шпалер; з 08.02.2013 - Генеральний директор ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП". Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу, iншої винагороди не отримує. Протягом звiтного року Наглядова рада товариства (протокол вiд 07.02.2013 № 25) вирiшила: Обрати Генеральним директором товариства Мурая Вiктора Петровича з 08.02.2013 строком на 2 роки.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради - ПрезидентБондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних1937803.2179193780000
Член наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних900.001590000
Член Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних450.000745000
Член наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних450.000745000
Голова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Генеральний директорМурай Вiктор Петровичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних450.0007545000
Головний бухгалтерКугук Iрина Iванiвнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних11.7-51000
член ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
член ревiзiйної комiсiїГлущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Усього 194006 3.221567 194006 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.