АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та Правлiнню Публiчногоакцiонерноготовариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» Нацiональнiйкомiсiї з цiннихпаперiв та фондового ринку. ВИСНОВОК ЩОДОФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» (далi – Компанiя), пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi(далi – МСФЗ) та вiдповiдно до листа Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., (код ЄДРПОУ – 00278876, мiсцезнаходження: Україна, Чернiгiвська область, м.Корюкiвка, вул. Передзаводська 4, дата державної реєстрацiї – 12.07.1994) (далi - Компанiя), що додається та включаєЗвiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про сукупний дохiд, Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Ця фiнансова звiтнiсть складається та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Цей висновок (звiт) незалежного аудитора, складений з урахуванням вимог Комiсiї, що викладенi в рiшеннi вiд 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вiд 19 грудня 2006 №1528 «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» (далi - Положення). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанiї за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансовоої звiтностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ та вiдповiдно до вимог, задекларованних у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення позитивної думки На нашу думку фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» станом на 31 грудня 2013 року, його сукупний дохiд та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до МСФЗ. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - Комiсiя), що викладенi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та професiйних учасникiв фондового ринку. Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» (далi - Компанiя), що додається та включають:Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про сукупний дохiд, Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Комiсiєю. В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку: Стосовно розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв. Загальний обсяг активiв станом на 31.12.2013, що Компанiя розкрила в фiнансовiй звiтностi – 760 952 тис. грн., в тому числi статтi Звiту про фiнансовий стан: “Основнi засоби” станом на 31.12.2013 – 205 169 тис. грн., “Виробничi запаси” станом на 31.12.2013 – 82 168 тис. грн., “Готова продукцiя” станом на 31.12.2013 – 94632 тис. грн., “Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” станом на 31.12.2013 – 126 975 тис. грн., тощо. Стосовно розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiстьфiнансової звiтностi Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї за видами зобов’язань. Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2013, що Компанiя розкрила в фiнансовiй звiтностi – 53 747 тис. грн., в тому числi: “Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” станом на 31.12.2013 –25 661 тис. грн., “Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв” станом на 31.12.2013– 933 тис. грн.. Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансових звiтiв Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї про власний капiтал. Загальний обсяг власного капiталу станом на 31.12.2013, що Компанiя розкрила в фiнансовiй звiтностi – 707 205 тис. грн., в тому числi зареєстрований статутний капiтал станом на 31.12.2013 – 48 174 тис. грн. Стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства За станом на 31.12.2013 фактична вартiсть чистих активiв Компанiї 707 205 тис. грн. (див. «Звiт про фiнансовий стан»), що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Стосовно сплати акцiонерами статутного капiталу у встановленi законодавством термiни (сплачено повнiстю чи частково). У разi, якщо статутний фонд (капiтал) сплачено не у повному обсязi, зазначається розмiр сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капiталу) Зареєстрований статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2013 складає 48 174 тис. грн., що вiдповiдає Статуту. Статутний капiтал акцiонерами сплачено повнiстю та у встановленi законодавством термiни. Стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi Комiсiєю Комiсiєю не визначенi вимоги лiквiдностi для Компанiї. Стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за цiнними паперами) (у разi наявностi) Компанiя не здiйснювала випуск забезпечених цiнних паперiв. Стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України «Про iпотечнi облiгацiї» Компанiя не здiйснювала випуск iпотечних облiгацiй. Стосовно розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Нами не виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть фiнансової звiтностi Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї про чистий прибуток. Загальний обсяг прибутку за 2013 рiк, що Компанiя розкрила в фiнансовiй звiтностi – 127 488 тис. грн. Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за цiнними паперами вiдповiдно до проспекту емiсiї) Станом на 31.12.2013 Компанiя не мала зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами. Стосовно вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв Компанiя не є товариством з управлiння активами. Стосовно розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: • прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу – не приймалися; • прийняття рiшення про викуп власних акцiй – не приймалися; • факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi – проходження лiстингу не здiйснювалося; • отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента – не отримувалася; • змiна складу посадових осiб емiтента –Особлива iнформацiя опублiкована в газетi «Вiдомостi ДКЦПФР» №29 вiд12.02.2013 року; • змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй – не було; • рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв – не приймалися; • рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу – не приймалися; • порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю – не порушувалося, не виносилися; • рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не приймалися. Iнформацiя, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затверджено Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011) У вiдповiдностi до вимог Комiсiї до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв. Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» (далi – Компанiя) на 31.12.2013. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Комiсiєю. В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку: Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Станом на 31.12.2013 фактична вартiсть чистих активiв Компанiї 707 205 тис.грн. (див. «Звiт про фiнансовий стан»), що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Висновки щодо наявностi (вiдсутностi) суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiя разом з фiнансовою звiтнiстю: Iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом, подається Компанiєю окремо. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства": Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Функцiя внутрiшнього аудиту в структурi Компанiї не органiзована та не функцiонує. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"): До процедур, що нами виконувалися пiд час аудиту, входила й оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» Мiсцезнаходження юридичної особи: 04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9 Фактичне мiсце розташування: 03680, м. Київ, вул. Фiзкультури, 28 Телефон:+380 (44) 284 18 65 Факс: +380 (44) 284 18 66 Номер та дату видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм: № 2091 вiд 26 сiчня 2001 року (вiд 4 листопада 2010 року термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 4 листопада 2015 року). Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Реєстрацiйний номер Свiдоцтва № 89 Серiя та номер Свiдоцтва: П 000089 Строк дiї Свiдоцтва: вiд 16.04.2013 до 04.11.2015. Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ: Коновченко Олександр Степанович: вкладиш до сертифiката аудитора №006544 вiд 23.04.2009 р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Дата i номер договору на проведення аудиту. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до договору № 147/13вiд 13червня 2013 року. Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту. Початок проведення аудиторської перевiрки - 31 сiчня 2014 року Закiнчення проведення аудиторської перевiрки – 30 квiтня 2014 року Генеральний директор О. В. Почкун Аудитор Сертифiкат аудитора № 006544 виданий рiшенням Аудиторської палати України №201/2 вiд 23 квiтня 2009 року О. С. Коновченко м. Київ, Україна 30 квiтня 2014 року
д/в
д/в
д/в