АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 182433 206172 318 285 182751 206457
будівлі та споруди 82922 81064 310 280 83232 81344
машини та обладнання 91511 116487 0 0 91511 116487
транспортні засоби 7438 7881 8 5 7446 7886
інші 562 740 0 0 562 740
2. Невиробничого призначення: 1082 3265 0 0 3265 1082
будівлі та споруди 985 3093 0 0 985 3093
машини та обладнання 29 69 0 0 29 69
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 68 103 0 0 68 103
Усього 183515 209437 318 285 183833 209722
Опис Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 285 тис.грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.2013р. первiсна вартiсть ОЗ становить 351058 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 209437 тис.грн.(складається iз суми рядкiв 1010, 1015, 1200 графи 4 Балансу,тому що Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв). Рiвень зношеностi ОЗ станом на 31.12.13 року становить 59,66%, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ становить 607 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу ОЗ становить 61658 тис.грн. Знаходяться в оперативнiй орендi ОЗ залишковою вартiстю 6530 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 707205 579717
Статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 659031 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 659031 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.