АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10.2010852/1/10ДКЦПФРUA4000092324Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні8602180048174400100
Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на внутрiшньому ринку протягом звiтного року вiдсутня. Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було.