АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Виробництво шпалер за КВЕД 17.24
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 851817 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 274909 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 118815 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 1366 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 1203 0
Інші надходження 080 15719 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (948570) (0)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (57710) (0)
Витрат на відрядження 110 (856) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (25250) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (27724) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (11354) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (13023) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 179342 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 179342 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 104 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 1505 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (110848) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -109239 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 72680 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (73590) (0)
Сплачені дивіденди 350 (14731) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -15641 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -15641 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 54462 0
Залишок коштів на початок року 410 37374 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2547 0
Залишок коштів на кінець року 430 94383 0

Примітки: Попередня фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та на вимоги задекларованi у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi — МСФЗ) N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., якi дозволяють . публiчним акцiонерним товариствам здiйснити перехiд, та надати попередню фiнансову звiтнiсть пiдготовлену у вiдповiдностi до МСФЗ за перiод, який розпочався 1 сiчня 2012 року без подання порiвняльної iнформацiї'.


Керівник

 

(підпис)

Мурай Вiктор Петрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук Iрина Iванiвна