АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Для пiдготовки та затвердження попередньої Фiнансової Звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012
Керiвництво Компанiї ПАТ «Слов'янськi шпалери-КФТП» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2012, а також результати її дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (надалi - МСФЗ).
Пiд час пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за:
• вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
• застосування обґрунтованих оцiнок i суджень;
• дотримання принципiв МСФЗ або розкриття усiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до попередньої фiнансової звiтностi;
• пiдготовку попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, згiдно припущення, що Компанiя i далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
• облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;
• облiк та розкриття у попереднiй фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування або розкриття;
• розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливi в найближчому майбутньому;
• достовiрне розкриття в попереднiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
• розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю у Компанiї;
• ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Компанiї;
• прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
• виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань.
Попередня фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом Компанiї i пiдготовлена до випуску 26 квiтня 2013 року.
ПАТ «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП»
ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року
(в тисячах українських гривень)
1. Загальна iнформацiя
Попередня фiнансова звiтнiсть, яка додаєтся, включає в себе фiнансову звiтнiсть ПАТ «Слов'янськi шпалери-КФТП». Основним напрямком дiяльностi Компанiї є виробництво шпалер, виробництво паперу та картону.
Компанiя зареєстрована за адресою: Україна, Чернiгiвська область, м .Корюкiвка, вул. Передзаводська 4, за цiєю адресою знаходяться виробничi потужностi i адмiнiстративний офiс компанiї.
Дана попередня фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Компанiї 26 квiтня 2013 року.
2.1. Основа пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi
Попередня фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та на вимоги задекларованi у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi — МСФЗ) N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., якi дозволяють публiчним акцiонерним товариствам здiйснити перехiд, та надати попередню фiнансову звiтнiсть пiдготовлену у вiдповiдностi до МСФЗ за перiод, який розпочався 1 сiчня 2012 року без подання порiвняльної iнформацiї.
Компанiя веде бухгалтерський облiк в мiсцевiй валютi i складає бухгалтерську звiтнiсть вiдповiдно до українських стандартiв бухгалтерського облiку («П(С)БО»). Попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi даних бухгалтерського облiку, з урахуванням коригувань i рекласифiкацiй, з метою достовiрного представлення iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.
Компанiя прийняла МСФЗ в якостi бази звiтностi станом на 1 сiчня 2012 року i це перший комплект попередньої фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» вимагає вiд Компанiї, яка вперше застосовує МСФЗ, розкривати звiрки, якi дають детальнi пояснення користувачам для розумiння суттєвих коригувань балансу, i вимагає спецiальних звiрок власного капiталу, розкритого вiдповiдно до попереднiх П(С) БО та власного капiталу, розкритого вiдповiдно до МСФЗ.
Дана попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Компанiя не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
2.2. Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на попередню фiнансову звiтнiсть буде суттєвим.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У листопадi 2009 року Рада з МСФЗ опублiкувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди працiвникам»
У червнi 2011 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСФЗ (IAS) 19. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового застосування. Згiдно поправок проведено змiну в порядку визнання актуарних прибуткiв та збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв, змiнено визначення «вихiдна допомога». Актуарнi прибутки та збитки не можна буде переносити на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку. Вартiсть послуг минулих перiодiв буде визнаватися в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не будуть розподiлятися на весь перiод надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсiйного плану буде мати мiсце тiльки у разi значного скорочення кiлькостi працiвникiв. Доходи/збитки, що виникають в результатi секвестру пенсiйного плану, будуть враховуються як вартiсть послуг минулих перiодiв. Також будуть введенi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї з метою представлення характеристик планiв винагороди працiвникам компанiї, сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi, а також ризикiв, якi виникають за планами з визначеними виплатами i планами, реалiзованим кiлькома роботодавцями. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту.
12 травня 2011 р. Рада з МСФЗ опублiкувала новi стандарти, якi застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Можливе дострокове застосування.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї» є новим комплексним стандартом, що мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи дочiрнi компанiї, спiльнi угоди, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi компанiї. МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» визначає поняття справедливої вартостi та в рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцiнки за справедливою вартiстю i вимагає розкриття iнформацiї про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується тодi, коли iншi МСФЗ вимагають чи дозволяють оцiнку за справедливою вартiстю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцiнки активу чи зобов’язання за справедливою вартiстю, не змiнює перелiку об’єктiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, та не роз’яснює питання щодо внесення змiн до справедливої вартостi. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцiнку активiв та зобов’язань Компанiї, що облiковуються за справедливою вартiстю. Наразi Компанiя оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ 13 на свiй фiнансовий стан i результати дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, наданi державою»
Згiдно з даними поправкам Компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, повиннi застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно до наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Компанiї можуть прийняти рiшення про ретроспективне застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, в залежностi вiд того, який стандарт застосовується) та МСФЗ (IAS) 20 щодо позик, наданих державою, якщо на момент первинного облiку такої позики була необхiдна iнформацiя. Завдяки даному виключенню Компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки ранiше наданих їм державою позик за ставкою нижче ринкової. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
У груднi 2011 року КМСФО внiс поправки в МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття» та МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання в звiтностi». Поправки уточнюють правила згортання активiв i зобов'язань i представляють новi пов'язанi з цим вимоги по розкриттю iнформацiї. Поправки до МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання в звiтностi» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiзнiше. Новi вимоги щодо розкриття iнформацiї в МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття», МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 11 «Сумiсна дiяльнiсть», МСФЗ 27 «Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї» вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше.
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї.
2.3. Суттєвi положення облiкової полiтики
а) Функцiональна валюта та валюта подання попередньої фiнансової звiтностi
Функцiональною валютою Компанiї, є українська гривня (UAH). Операцiї у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, вважаються операцiями в iноземнiй валютi.
Для цiлей цiєї попередньої фiнансової звiтностi валютою подання є українська гривня (UAH).
б) Визнання виручки
Виручка визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю економiчних вигод, а також коли розмiр виручки пiддається достовiрнiй оцiнцi.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню. Якщо не є можливим достовiрно визначити справедливу вартiсть отриманої винагороди за вирахуванням податкiв та зборiв, виручка оцiнюється за справедливою вартiстю проданих товарiв чи наданих послуг. Виручка, яка виникає вiд продажу послуг, визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги.
в) Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються в сумi, передбаченiй до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не в звiтi про фiнансовi результати. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретоване, i по мiрi необхiдностi створює резерви.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно тимчасових рiзниць з використанням методу зобов'язань. Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається по всiм тимчасовим рiзницям мiж податковою базою активiв та зобов'язань i їх балансовою вартiстю у попереднiй фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв коли, вiдстрочений податок на прибуток виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу або зобов'язання за угодою, яка не є об'єднанням пiдприємств та яка на момент угоди не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можна буде зарахувати тимчасовi рiзницi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi чинних або в основному чинних на кiнець звiтного перiоду податкових ставок.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається за тимчасовими рiзницями, пов'язаними з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї й спiльнi пiдприємства, крiм випадкiв, коли термiни усунення тимчасової рiзницi пiддаються контролю та коли цiлком iмовiрно, що тимчасовi рiзницi не будуть усуненi у майбутньому.
Податок на додану вартiсть (ПДВ)
За рiк, що завершився 31 грудня 2012, ПДВ стягувався за двома ставками: 20% на українському внутрiшньому ринку та при iмпортi товарiв, робiт i послуг та 0% вiд експорту товарiв та надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України.
Податок на додану вартiсть (ПДВ), що вiдноситься до реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам за найбiльш ранньої з подiй: (i) отримання дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (ii) поставка товарiв або послуг клiєнтам. Вхiдний ПДВ пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку ПДВ вiд продажу пiсля отримання рахунку-фактури. Податковi органи дозволяють сплату ПДВ на нетто основi. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, якi не були сплаченi на звiтну дату, вiдображається в попередньому Балансi в розгорнутому виглядi i розкривається окремо у складi активiв i зобов'язань. При створеннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
У вiдповiдностi з Податковим кодексом України, виданий в груднi 2010 року, ставка ПДВ буде знижена з поточних 20% до 17% з 1 сiчня 2014.
г) Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв
вiд знецiнення. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин машин i устаткування, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання.
Амортизацiю основних засобiв обчислюють прямолiнiйним методом. Середнi перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної експлуатацiї активiв, наступнi:
Будiвлi та споруди 20-40 рокiв
Машини та обладнання 5-13 рокiв
Транспортнi засоби 3-5 рокiв
Комп'ютери та офiсне приладдя 2-5 рокiв
Iнструменти, приладдя та iнвентар 4-5 рокiв
Iнший iнвентар 3-5 рокiв
Незавершене будiвництво Не амортизується
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод амортизацiї розглядається в кiнцi кожного фiнансового року та при необхiдностi корегуються.
Капiталiзованi витрати включають в себе основнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi подовжують термiн їх корисного використання або полiпшують здатностi генерувати дохiд. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування об'єктiв основних засобiв, якi не вiдповiдають вищевказаним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi звiту про фiнансовi результати за перiод, у якому вони були понесенi.
Незавершене будiвництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, в тому числi розподiл змiнних накладних витрат, пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не пiдлягає амортизацiї. Цi активи амортизуються з моменту, коли вони використовуються у господарськiй дiяльностi, на тiй же основi, що i амортизацiя для iншого активи.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значних компонентiв при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Прибуток або збиток, що виникає вiд вибуття активу визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу та визнається в звiтi про фiнансовi результати за перiод, у якому вони були понесенi.
д) Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засновано на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору встановлюється, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди.
Компанiя як орендар
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати в попередньому звiтi про фiнансовi результати рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Компанiя як орендодавець
Оренда, при якiй орендодавець зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Першочерговi прямi витрати, понесенi при заключеннi договору операцiйної оренди, включаються в балансову вартiсть переданого в оренду активу та признаються протягом перiоду на такiй самiй основi, що i доходи вiд оренди.
е) Кредити i позики
Кредити i позики першочергово вiдображаються за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат по угодi. Кредити i позики згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною справедливою вартiстю (за вирахуванням витрат по угодi) i сумою до погашення вiдображається у складi процентних витрат протягом термiну позики. Кредити i позики класифiкуються як короткостроковi зобов'язання, якщо Компанiя не має безумовного права вiдкласти погашення зобов'язання, принаймнi на один рiк пiсля дати пiдготовки балансу. Витрати за позиками капiталiзуються Компанiєю до складу активу, якщо вони безпосередньо вiдносяться до придбання або будiвництва квалiфiкованого активу, включаючи незавершене будiвництво. Iншi витрати на позики визнаються у складi витрат у перiод їх виникнення. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрати, понесених компанiєю в зв'язку з отриманням позикових коштiв.
ж) Нематерiальнi активи
Придбанi лiцензiї на програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання i впровадження даного програмного забезпечення i амортизуються протягом термiну їх корисного використання, яке оцiнюється в два роки.
з) Фiнансовi iнструменти
Первiсне визнання
Фiнансовi активи, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через рахунки прибуткiв та збиткiв; позики та дебiторська заборгованiсть; фiнансовi активи для продажу.
Керiвництво приймає рiшення вiдносно класифiкацiї при первiсному визнаннi i перевiряє, наскiльки класифiкацiя вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату.
Фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною, у випадку iнвестицiй, що не переоцiнюються за справедливою вартiстю за рахунок прибуткiв чи збиткiв, на транзакцiйнi витрати, що безпосередньо з ними пов'язанi.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи iз встановленими або визначеними виплатами, що не котируються на активному ринку. Фiнансовi активи такого роду облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи та витрати визнаються у попередньому звiтi про фiнансовi результати при припиненнi визнання або знецiненнi позик та дебiторської заборгованостi, а також в процесi їх амортизацiї.
Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть, яка зазвичай носить короткостроковий характер, вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв створюється в разi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати належнi суми вiдповiдно до первiсних умов договору. Компанiя перiодично аналiзує старiння дебiторської заборгованостi i вносить корективи в розмiр резерву. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою та сумою очiкуваного вiдшкодування.
Сума нарахованого резерву сумнiвних боргiв вiдображається у Звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
Безнадiйна заборгованiсть, за якою минув строк позовної давностi, списується з балансу одночасно зi зменшенням нарахованого резерву сумнiвних боргiв.
Передоплати постачальникам та iншi поточнi активи
Передоплати постачальникам та iншi поточнi активи вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням вiдповiдних резервiв на покриття сум, повернення яких є сумнiвним.
за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року (в тисячах українських гривень)
Фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу
Фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в категорiю для продажу, або якi не були вiднесенi в жодну зi вказаних категорiй. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи та витрати визнаються безпосередньо в капiталi до моменту списання активiв з балансу, при якому накопиченi доходи або витрати, що ранiше вiдображенi у складi капiталу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати, або до моменту визначення факту знецiнення цих активiв, при якому сукупний збиток, що вiдображений у складi капiталу, визнається у звiтi про фiнансовi результати .
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що пiдпадають пiд сферу впливу МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, кредити та запозичення, або похiднi iнструменти, що визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, що скоригована у випадку позик та запозичень на транзакцiйнi витрати, що безпосередньо з ними пов'язанi.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити та запозичення.
Наступна оцiнка
Наступна оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Кредити та запозичення
Усi довгостроковi та короткостроковi позики визнаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були фактично отриманi. Первiсна вартiсть позик прирiвнюється до суми фактично отриманих грошових коштiв.
Позики або кредитнi лiнiї, отриманi/виданi на умовах неринкової ставки проценту, облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ринкової ставки проценту.
Витрати по позиках Компанiя визнає витратами того перiоду, в якому вони були понесенi.
Нарахування витрат по позиках вiдбувається у вiдповiдностi до принципу нарахування.
Витрати по позиках в iноземнiй валютi перераховуються за курсом, що узгоджений сторонами або, у випадку вiдсутностi узгодженого курсу, за ринковим курсом на дату нарахування.
Витрати по позиках, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованого активу, включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати по позиках капiталiзуються шляхом включення до вартостi активу за умови можливого отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигiд та, якщо витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Iншi витрати по позиках визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Вартiсть позик, що деномiнованi в iноземнiй валютi, приймається рiвною до суми фактично отриманих коштiв, перерахованих за ринковим курсом на дату отримання. Курсова рiзниця, що виникає при переоцiнцi позик в iноземнiй валютi, вiдображається у складi доходiв чи витрат за курсовими рiзницями в перiодi її виникнення.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовий актив припиняє визнаватися на балансi, якщо строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився.
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися на балансi, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або строк дiї його закiнчився.
i) Запаси
Запаси враховуються по найменшiй iз двох величин: собiвартостi або по чистiй цiнi реалiзацiї. Собiвартiсть включає в себе витрати на придбання запасiв, їх доставку до мiсця розташування та приведення в поточний стан.
Запаси вiдображаються за методом «ФIФО».
Чиста цiна реалiзацiї являє собою розрахункову цiну продажу, що встановлюється в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на розрахунковi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу.
к) Передоплати виданi постачальникам
Авансовi платежi облiковується по первiснiй вартостi за винятком податку на додану вартiсть i резерву на знецiнення. Виданi передоплати вiдносяться в категорiю необоротних активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений в категорiю необоротних активiв.
Авансовi платежi за придбання активiв переносяться на балансову вартiсть активу, коли Компанiя отримала контроль над ним i iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Якщо iснує ймовiрнiсть того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться авансовi платежi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансових платежiв зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
л) Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Коли iснує ознака того, що актив може бути знецiнений, вiдшкодовувальна вартiсть оцiнюється i, при знецiненi, актив негайно списується до суми його очiкуваної вiдшкодовувальної вартостi, яка визначається як найбiльша з двох: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж чи цiннiсть вiд використання.
Справедлива вартiсть за вирахуванням витрат є вартiстю, яка отримується вiд продажу активу при здiйсненнi угоди мiж добре обiзнаними, спроможними сторонами, за вирахуванням будь-яких прямих додаткових витрат на продаж активу. Цiннiсть вiд використання являє собою поточну вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд використання активу та його вибуття в кiнцi строку корисного використання.
При оцiнцi цiнностi вiд використання, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. Для активу, який не генерує вхiднi потоки грошових коштiв, якi в великiй мiрi є незалежними вiд потокiв, якi генеруються iншими активами, вартiсть вiдшкодування визначається для одиницi, генеруючої грошовi потоки, до якої належить актив.
Збиток вiд знецiнення визнається як рiзниця мiж оцiночною сумою очiкуваного вiдшкодування та балансовою вартiстю. Балансова вартiсть активу зменшується до його оцiночної суми очiкуваного вiдшкодування безпосередньо або з використанням рахунку резерву, сума такого збитку вiдноситься до попереднього звiту про фiнансовi результати.
м) Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити в попередньому Балансi включають грошовi кошти в банках, в касi та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi та вiд 3 мiсяцiв до року.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти i їх еквiваленти складаються з грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
н) Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, вiдтiк економiчних вигод, який знадобиться для погашення цього зобов'язання, є вiрогiдним, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання.
Витрати, що вiдноситься до резерву, вiдображаються в звiту про фiнансовi результати за вирахуванням вiдшкодування.
о) Статутний капiтал
Простi акцiї вiдображаються як капiтал. Додатковi витрати, що вiдносяться до випуску нових акцiй, вiдображаються у складi капiталу як зменшення (за вирахуванням податку) суми, отриманої вiд випуску. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається як емiсiйний дохiд в капiталi.
п) Дивiденди
Дивiденди вiдображаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу в перiодi, в якому вони були оголошенi i схваленi. Iнформацiя про дивiденди, оголошених пiсля дати балансу, але до дати затвердження фiнансової звiтностi, вiдбивається в примiтцi «Подiї пiсля дати балансу».
3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка попередньої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва вироблення оцiночних суджень i припущень, якi впливають на розкриття суми доходiв, витрат, активiв, зобов'язань i на розкриття iнформацiї про непередбаченi зобов'язання в кiнцi звiтного перiоду. Однак, у зв'язку з невизначенiстю даних оцiночних значень, фактичнi результати, записанi в майбутнiх перiодах можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Дана попередня фiнансова звiтнiсть включає в себе оцiночнi значення керiвництва щодо вартостi активiв, зобов'язань, доходiв, витрат. Цi оцiночнi значення в основному включають:
3.1 Строки корисного використання основних засобiв
Компанiя оцiнює строки корисного використання, що залишилися, не менше одного разу на рiк у кiнцi фiнансового року. У разi, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Цi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв i амортизацiйнi вiдрахування за звiтний перiод.
3.2 Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення Компанiя проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу — це найбiльша з наступних величин: справедлива вартiсть активу, за вирахуванням витрат на продаж, i вигоди вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує притоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд притоку що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається знецiненим i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi вартостi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризикiв, властивих активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiн акцiй дочiрнiх компанiй, що вiльно обертаються на ринку, або iншими доступними показниками справедливої вартостi.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, то Компанiя розраховує вiдшкодовувану вартiсть активу. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив признавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком випадкiв, коли актив облiковується по переоцiненiй вартостi. У останньому випадку вiдновлення вартостi облiковується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
3.3 Резерв сумнiвної заборгованостi
Компанiя формує резерви пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть i передоплати. При оцiнцi сумнiвної заборгованостi Компанiя використовує ряд iстотних суб'єктивних суджень. При оцiнцi сумнiвної заборгованостi враховуються такi чинники як загальнi поточнi економiчнi умови, економiчна ситуацiя, характерна для даної галузi, iсторичнi та очiкуванi показники дiяльностi конкретного контрагента. Змiни загальних економiчних умов, ситуацiї в галузi або результатiв дiяльностi конкретного покупця або постачальника можуть потребувати внесення коригувань в суму резерву на сумнiвну дебiторську заборгованiсть, передоплати виданi та iншi необоротнi активи, вiдображенi в попереднiй фiнансовiй звiтностi.
3.4 Вiдстроченi податковi активи
Судження керiвництва необхiднi при розрахунку поточних i вiдстрочених податкiв на прибуток. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть їх реалiзацiї. Реалiзацiя вiдстроченого податкового активу буде залежати вiд того, чи є можливiсть генерувати достатнiй оподаткований прибуток. Рiзнi чинники використовуються для оцiнки ймовiрностi використання в майбутньому вiдстроченого податкового активу, в тому числi операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний план, закiнчення термiну дiї перенесених податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзнятимуться вiд цих оцiнок, або якщо цi оцiнки коригуватимуться в майбутнiх перiодах, то це може мати негативний вплив на фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв. У випадку, якщо оцiнки майбутнього використання показують, що балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу повинна бути зменшена, дане зниження розкривається у попередньому звiтi про фiнансовi результати.
3.5 Судовi справи та умовнi зобов'язання
Керiвництво Компанiї застосовує iстотнi допущення в оцiнцi та вiдображенi резервiв i умовних зобов'язань, що вiдносяться до iснуючих судових i iнших неврегульованих справ. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть позитивного розгляду позовiв, направлених проти Компанiї або виникнення умовних зобов'язань, а також визначає можливу величину вiдтоку грошових коштiв, який може статися в результатi врегулювання суперечки (погашення зобов'язання).
В результатi невизначеностi, властивої процесу ухвалення рiшення в данiй областi, може виявитися, що фактичний вiдтiк грошових коштiв може вiдрiзнятися вiд первинних оцiнок. Первиннi оцiнки можуть переглядатися по мiрi надходження нової iнформацiї як вiд фахiвцiв Компанiї, так i вiд третiх осiб (юристiв), що, у свою чергу, може зробити iстотний вплив на фiнансове положення i результати дiяльностi Компанiї.
4. Перше застосування
Ця попередня фiнансова звiтнiсть за 12 мiсяцiв 2012 року, є першою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанiя готувала фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними принципам бухгалтерського облiку (НПБО). Вiдповiдно, Компанiя пiдготувала попередню фiнансову звiтнiсть, згiдно з МСФЗ, якi застосовуються щодо звiтного перiоду, що завершився 31 грудня 2012 року, як описано в облiковiй полiтицi. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вступний Баланс Компанiї був пiдготовлений на 01 сiчня 2012 року. У цiй примiтцi пояснюються основнi коригування, виконанi Компанiєю при перерахунку звiту про фiнансовий стан, на 1 сiчня 2012 вiдповiдно до мiсцевих НПБО, а також ранiше опублiкованої пiдготовленої згiдно нацiональним П(С)БО фiнансової звiтностi станом на 01 сiчня 2012 року i за 12 мiсяцiв, що завершилися на зазначену дату.
Розкриття по першому застосуванню МСФЗ
Згiдно з п.23 МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» Компанiя надає розкриття впливу коригувань по переходу вiд Українських П(С)БО до МСФЗ на фiнансовий стан.
Данi на Данi на Сума коригування
Актив Прим 01 сiчня 2012 НП(С)БО 01 сiчня 2012 МСФЗ
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: I 298 551 253
Незавершенi капiт. iнвестицiї II 26 997 28 994 1 997
Основнi засоби III 75 919 160 259 84 340
Iншi фiнансовi iнвестицiї 962 962 -
Справедлива (залишкова) вартiсть
iнвестицiйно їнерухомостi IV 2 040 2 375 335
Вiдстроченi податковi активи V 1 045 - (1 045)
Iншi необоротнi активи VI 1 310 1 310
Усього за роздiлом I 107 261 194 451 87 190
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси VII 79 661 79 643 (18)
Незавершене виробництво VIII 11 174 163
Готова продукцiя IX 74 402 74 392 (10)
Дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть X 154 235 135 911 (18 324)
первiсна вартiсть 156 885 156 885 -
резерв сумнiвних боргiв (2 650) (20 974) (18 324)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом XI 29 848 30 167 319
за виданими авансами XII 5 244 3 272 (1 972)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14 993 14 265 (728)
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 98 98 -
в iноземнiй валютi 37 276 37 276 -
Iншi оборотнi активи 3 (3)
Усього за роздiлом II 395 771 375 198 (20 573)
III. Витрати майбутнiх перiодiв 802 270 (532)
IV Необоротнi активи та групи вибуття 2 2 -
Баланс 503 836 569 921 66 085


Данi на Данi на Сума
Пасив Прим 01 сiчня 2012 НП(С)БО 01 сiчня 2012 МСФЗ коригування
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 48 174 48 174 -
Iнший додатковий капiтал XIII 3 096 - (3 096)
Резервний капiтал XIV 12 383 - (12 383)
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) XV 361 208 434 999 73 792
Усього за роздiлом I 424 861 483 173 58 313
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу XVI 2 326 2 916 590
Усього за роздiлом II 2 326 2 916 590
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв 4 686 4 686 -
Вiдстроченi податковi зобов'язання V - 8 038 8 038
Усього за роздiлом III 4 686 12 724 8 038
IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 30 910 30 910 -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 22 410 22 410 -
послуги
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв XVII 12 474 12 922 448
з бюджетом 516 516 -
зi страхування 1 172 1 172 -
з оплати працi 1 519 1 582 63
з учасниками 55 55 -
Iншi поточнi зобов'язання XVIII 2 907 1 541 (1 367)
Усього за роздiлом IV 71 963 71 108 (856)
Баланс 503 836 569 921 66 085
Звiрка капiталу Компанiї на 01 сiчня 2012 року (порiвняльна iнформацiя)
Статутний Iнший Резервний Нерозподiленi Всього
капiтал додатковий капiтал прибутки
капiтал
Данi вiдповiдно до ПСБО 48 174 3 096 12 383 361 208 424 861
Перекласифiкацiя резерву
переоцiнки (12 383) 12 383 -
Перекласифiкацiя iншого
додаткового капiталу (3 096) 3 096 -
Коригування у зв’язку з
переходом на МСФЗ 58 312 58 312
Данi вiдповiдно до МСФЗ 48 174 - - 434 999 483 173
Вплив коригувань на нерозподiлений прибуток при переходi на МСФЗ
01 сiчня 2012
Нерозподiлений прибуток за П(С)БО 361 208
Змiна вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань на коригування у (9 083)
зв’язку з переходом на МСФЗ
Коригування забезпечення виплат персоналу (590)
Коригування пов'язанi iз рiзницею перiоду визнання 183
Коригування справедливої вартостi основних засобiв, iнвестицiйної 86 359
нерухомостi та НКI
Нарахований резерв пiд зниження вартостi готової продукцiї до чистої (10)
вартостi реалiзацiї
Створення резерву сумнiвних боргiв пiд дебiторську заборгованiсть (18 547)
Перекласифiкацiя резерву переоцiнки 12 383
Перекласифiкацiя iншого додаткового капiталу 3 096
Нерозподiлений прибуток за МСФЗ 434 999
АКТИВ
(I) Нематерiальнi активи (НМА):
Рекласифiкацiя з незавершеного будiвництва
(II) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Коригування справедливої вартостi НКI Коригування пов'язанi iз рiзницею перiоду визнання
(III) Основнi засоби Коригування справедливої вартостi ОЗ
Рекласифiкацiя об’єктiв основних засобiв (друкарськi вали) з витрат майбутнiх перiодiв в основнi засоби
(IV) Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Коригування справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi
(V) Вiдстроченi податковi активи/Вiдстроченi податковi зобов'язання
Змiна вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань на коригування у зв’язку з переходом на МСФЗ
(VI) Iншi необоротнi активи Рекласифiкацiя передплат за необоротнi активи
(VII) Виробничi запаси
Коригування пов'язанi iз рiзницею перiоду визнання
(VIII) Незавершене виробництво
Рекласифiкацiя напiвфабрикатiв у незавершене виробництво
(IX) Готова продукцiя
Нарахований резерв пiд зниження вартостi готової продукцiї до чистої вартостi реалiзацiї
(X) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Рекласифiкацiя дебiторської заборгованостi
Створення резерву сумнiвних боргiв пiд дебiторську заборгованiсть
(XI) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Коригування пов'язанi iз рiзницею перiоду визнання
(XII) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами Рекласифiкацiя авансiв
(XIII) Iнший додатковий капiтал Перекласифiкацiя iншого додаткового капiталу
(XIV) Резервний капiтал Перекласифiкацiя резерву переоцiнки
(XVI) Забезпечення виплат персоналу Коригування забезпечення виплат персоналу
(XVII) Поточнi зобов'язання за розрахунками:
Рекласифiкацiя авансiв
(XVIII) Iншi поточнi зобов'язання Рекласифiкацiя iнших поточних зобов'язань

5. Географiчнi сегменти
Суттєва частина продукцiї' реалiзовується в Росiю, iнша частина обсягiв реалiзацiї припадає на Україну та країни ближнього зарубiжжя.
6. Виручка
Прим. 2012
Виручка вiд реалiзацiї шпалер 1 071 502
Виручка вiд реалiзацiї iншої готової продукцiї 2 340
Всього 1 073 842
7. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Прим. 2012
Собiвартiсть реалiзацiї шпалер 805 701
Собiвартiсть реалiзацiї iншої готової продукцiї 1 681
Всього 807 382
8. Збутовi витрати
Прим 2012
Транспортнi послуги 8 762
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 7 109
Маркетинговi послуги 1 456
Амортизацiя основних засобiв 971
Iншi послуги 2 550
Всього 20 848
9. Адмiнiстративнi витрати
Прим 2012
Послуги страхування 25 455
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 19 484
Професiйнi послуги 5 154
Амортизацiя основних засобiв 2 046
Ремонт та утримання основних засобiв 1 861
Комунальнi витрати 1 788
Офiснi матерiали та паливо 1 399
Витрати по податкам, за виключенням податку на прибуток 998
Iншi послуги стороннiх органiзацiй 3 275
Всього 61 460
10. Iншi операцiйнi доходи
Прим 2012
Дохiд вiд курсових рiзниць 6 179
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 3 438
Чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв 1 924
Дохiд вiд державних дотацiй та субсидiй 1 775
Дохiд вiд операцiйної оренди 893
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 226
Iншi доходи 308
Всього 14 743
(в тисячах українських гривень)
11. Iншi операцiйнi витрати Прим 2012
Витрати на покриття сум, повернення яких являється сумнiвним 12 054
Матерiальна та фiнансова допомога 4 779
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки 2 800
Амортизацiя основних засобiв 2 318
Податки та збори 691
Iнше 2 950
Всього 25 592
12. Фiнансовi витрати
Прим 2012
Вiдсотки по заборгованостях i позиках 4 389
Iншi фiнансовi витрати 243
Всього 4 632
13. Iншi фiнансовi доходи
Прим 2012
Вiдсотки отриманi 1 675
Всього 1 675
14. Витрати по зароботнiй платi
Прим 2012
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки виробничого персоналу 7 66 489
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки адмiнiстративного персоналу 9 19 484
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки персоналу по збуту 8 7 109
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки iнше 3 249
Заробiтна плата та пов'язанi з нею податки капiталiзацiя 1 931
Витрати по заробiтнiй платi 98 262
Середньооблiкова кiлькiсть спiвробiтникiв на кiнець року 1 022
15. Витрати по амортизацiї
Прим 2012
Амортизацiя виробничих основних засобiв 7 28 525
Амортизацiя адмiнiстративних основних засобiв 9 2 046
Амортизацiя основних засобiв пов'язаних зi збутом 8 971
Амортизацiя iнших основних засобiв 11 2 318
Витрати по амортизацiї 33 860
16. Витрати з податку на прибуток
2012
Поточний податок на прибуток:
Витрати по поточному податку на прибуток 34 163
Вiдстрочений податок на прибуток:
Пов'язаний з виникненням та зменшенням тимчасових рiзниць 1 176
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у попередньому звiтi про
фiнансовi результати 35 339

Звiрка мiж витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком за звiтний рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року: 2012
Бухгалтерський прибуток до оподаткування 169 536
Податок на прибуток за ставкою - 21% 35 603
Ефект вiд змiни ставки оподаткування (1 232)
Витрати та доходи, якi не змiнюють податкову базу з податку на прибуток 968
Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у попередньому звiтi про фiнансовi результати 35 339
Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до наступних статей:
31 грудня 2012 Вiдображено у звiтi про фiнансовi результати 01 сiчня 2012
Основнi засоби (15 117) (2 345) (12 772)
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi (180) 19 (199)
Iншi активи - 28 (28)
Вiдстроченi податковi активи (15 297) (2 298) (12 999)
Резерв сумнiвних боргiв 4 982 531 4 451
Резерв на оплату вiдпусток 1 062 618 444
Передоплати постачальникам - (49) 49
Iншi зобов’язання 39 22 17
Вiдстроченi податковi зобов’язання 6 083 1 122 4 961
Чистi вiдстроченi податковi (активи)/зобов’язання (9 214) (1 176) (8 038)
В звязку з прийняттям Податкового кодексу України змiнено ставку оподаткування податку на прибуток: iз 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року - 21%; iз 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року - 19%; iз 01 сiчня 2014 року - 16%.
17.Основнi засоби
Земля та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп’ютерне та офiсне обладнання Iнструменти, прибори та iнвентар Iншi Незавершене будiвництво Всього
Первiсна вартiсть 01 сiчня 2012 70 223 81 779 7 070 792 359 890 28 994 190 107
Прихiд 3 305 19 084 2 491 355 230 279 82 088 107 832
Вибуття (26) (368) (68) (32) (11) (19) (184) (708)
Трансфер 15 442 38 666 - - - - (54 108) 0
31 грудня 2012 88 944 139 161 9 493 1 115 578 1 150 56 790 297 231
Накопичена амортизацiя
01 сiчня 2012 - - - - - (854) - (854)
Нарахування амортизацiї (5 012) (26 914) (1 455) (165) (84) (136) - (33 766)
Вибуття амортизацiї 2012 7 73 53 14 4 32 - 183
31 грудня (5 005) (26 841) (1 402) (151) (80) (958) - (34 437)
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2012 83 939 112 320 8 091 964 498 192 56 790 262 794
На 01 сiчня 2012 70 223 81 779 7 070 792 359 36 28 994 189 253
Переоцiнку необоротних активiв станом на 01 сiчня 2012 року проводила компанiя ТОВ «МакКепiтал», що дiє на пiдставi Статуту та Сертифiкату суб'єкта оцiночної дiяльностi вiд 27.10.09г. № 9046/09. Для об'єктiв групи «Iнший iнвентар» переоцiнка не проводилась. Станом на 31 грудня 2012 року компанiєю ТОВ «МакКепiтал», було проведено тест на знецiнення. Ознак знецiнення необороних активiв не було виявлено.
Кожен компонент об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якого складає суттєву величину вiдносно загальної собiвартостi об'єкта, амортизуться окремо. Пiдприємство вважає за доцiльне видiляти такi компоненти, як друкарськi вали в зв'яку з специфiкою їх використаня та необхiдiстю об'днання в одну групу з метою визначення величини амортизацiйних вiдрахувань та застосування окремого методу амортизацiї, а саме виробничого методу. Первiсна (справедлива) вартiсть друкарських валiв станом на 01 сiчня 2012 року в складi групи «Машини та обладнання» становить 533 тис. грн., станом на 31 грудня 2012 року - 13 800 тис. грн. Нарахована аморитзацiя за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 становить 9 051 тис.грн.
Первiсна (справедлива) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року становить 923 тис. грн., станом на 01 сiчня 2012 року — 854 тис. грн.
18.Нематерiальнi активи
Програмне Iншi Всього
забезпечення нематерiальнi
активи
Первiсна вартiсть 01 сiчня 2012 1 540 14 1 554
Прихiд 216 - 216
Вибуття - - -
31 грудня 2012 1 756 14 1 770
Накопичена амортизацiя
01 сiчня 2012 (992) (11) (1 003)
Нарахування амортизацiї (93) (1) (94)
Вибуття - - -
31 грудня 2012 (1 085) (12) (1 097)
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2012 671 2 673

На 01 сiчня 2012 548 3 551
19. Iнвестицiйна нерухомiсть
Справедлива Прихiд Вибуття Справедлива
вартiсть на вартiсть на
31.12.2012 01.01.2012
Iнвестицiйна нерухомiсть 2 127 1 (249) 2 375
20. Запаси
31 грудня 01 сiчня
Прим 2012 2012
Готова продукцiя 86 913 74 392
Сировина та матерiали 54 698 65 196
Запаснi запчастини 12 997 10 026
Незавершене виробництво 222 174
Iншi матерiали 4 149 4 421
Всього 158 979 154 209
21. Торгова та iнша дебiторська заборгованнiсть
31 грудня 01 сiчня
Прим 2012 2012
Торгова дебiторська заборгованiсть 184 914 156 885
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 772 4 054
Витрати майбутнiх перiодiв 512 270
Резерв пiд торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (32 276) (20 974)
Всього 158 922 140 235
22. Передоплати постачальникам та iншi нефiнансовi активи
31 грудня 01 сiчня
Прим 2012 2012
ПДВ до вiдшкодування 29 873 28 227
Передоплати з податку на прибуток - 1 940
Фiнансова допомога видана 14 744 10 211
Передоплати постачальникам 7 526 3 494
Знецiнення передоплат постачальникам (244) (222)
Всього 51 899 43 650
23. Рух резерву сумнiвних боргiв
01 сiчня 2012 21 196
Збiльшення резерву сумнiвних боргiв 12 054
Використання (730)
30 грудня 2012 32 520
24. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
31 грудня 01 сiчня
2012 2012
Грошовi кошти на банкiвських рахунках: 28 805 29 384
в нацiональнiй валютi 6 150 97
в iноземнiй валютi 22 655 29 286
Готiвка в касi - 1
Короткостроковi депозити: 65 578 7 990
до 3-х мiсяцiв в нацiональнiй валютi 10 000 -
до 3-х мiсяцiв в iноземнiй валютi 9 592 7 990
вiд 3-х мiсяцiв до року в нацiональнiй валютi 30 000 -
вiд 3-х мiсяцiв до року в iноземнiй валютi 15 986 -
Грошовi кошти та еквiваленти 94 383 37 374
Станом на 01 сiчня 2012 року та 31 грудня 2012 року Компанiя розмiщує короткостроковi депозити в Українських банках в нацiональнiй валютi зi ставками 20%-35% та в iноземнiй валютi — 4,1%-6,8%.
25. Статутний капiтал
31 грудня 2012 01 сiчня 2012
ЗАТ "ТД "Славич" 24,99% 24,99%
ТОВ "Славич-Iнвест" 56,12% 51,91%
Iншi тримачi акцiй 18,89% 23,10%
Всього 100% 100%
Кiлькiсть акцiй 6 021 800 6 021 800
26. Довгостроковi та короткостроковi позики
Станом на 01 сiчня 2012 та 31 грудня 2012 року у Компанiї iснуює заборгованнiсть по залученим короткостроковим та довгостроковим кредитам в Українських банках в нацiональнiй валютi зi ставками 16%-18% та в iноземнiй валютi (євро) — 8%.
Банкiвський кредит в iноземнiй валютi (євро) станом на 31 грудня 2012 року знаходиться на пролонгацiї.
Активи, що знаходятся в заставi станом на 31 грудня 2012 року та 01 сiчня 2012 року:
31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Основнi засоби 139 892 123 211
Запаси 114 140 59 930 Право вимоги виробничого обладнання - 7 915
Цiннi папери 980 2 533
Всього 255 012 193 589
27. Торгова кредиторська та iнша заборгованнiсть
31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Торгова кредиторська заборгованiсть 28 239 22 410
Розрахунки по нарахованим вiдсоткам 462 514
Заборгованiсть по розрахунках з дивiдендами 339 55
Iнша кредиторська заборгованiсть 2 661 1 027
Всього 31 701 24 006
28. Аванси отриманi та iншi нефiнансовi зобов'язання
31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Аванси отриманi 42 142 12 922
Зобов'язання по податку на прибуток 6 973 -
Заборгованiсть по заробiтнiй платi 2 994 2 754
та пов'язаних з нею податках
Заборгованiсть по iнших податках та обов'язкових платежах 586 516
Всього 52 695 16 192
29. Резерви
01 сiчня 2012 2 916
Збiльшення резерву невикористаних вiдпусток 9 603
Використання (6 387)
31 грудня 2012 6 132
30. Операцiї з пов'язаними особами
Пов'язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов'язанi особи, також операцiї мiж пов'язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов'язаними особами. Керiвництво вважає, що Компанiя здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов'язаними сторонами.
Обсяги операцiй з пов’язаними сторонами за звiтний перiод представлено наступним чином:
2012
Операцiї з пов’язаними сторонами:
Виручка вiд операцiй з пов’язаними сторонами 1 742
Покупки у пов’язаних сторiн 325
Iншi операцiйнi доходи 869
Iншi операцiйнi витрати 91
Операцiї з пов’язаними сторонами: 31 грудня 2012 01 сiчня 2012
Торгова дебiторська заборгованiсть 9 551 9 916
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 186 193
Торгова кредиторська заборгованiсть 4 0
Iнша кредиторська заборгованiсть 7 23
Витрати на винагороди вищому керiвному персоналу
Короткостроковi винагороди за 2012 рiк включали наступне:
2012
Заробiтна плата 1 316
Винагорода ключового управлiнського персоналу 420
Нарахування на заробiтну плату 386
Кiлькiсть спiвробiтникiв 5

31. Умовнi та контрактнi зобов'язання
Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Компанiя виступає в якостi орендатора
2012
Протягом одного року 265
Понад один рiк, але не бiльше п'яти рокiв 252
Бiльше п'яти рокiв 104
Всього 621
Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Компанiя виступає в якостi орендодавця:
2012
Протягом одного року 656
Понад один рiк, але не бiльше п'яти рокiв 161
Бiльше п'яти рокiв -
Всього 817

Продовження тексту примiток
32. Управлiння фiнансовими ризиками
Компанiя схильна до наступних ризикiв, пов'язаних з використанням фiнансових iнструментiв:
• Кредитний ризик
• Ризик лiквiдностi
• Ринковий ризик
В цiй примiтцi розкрито iнформацiю про схильнiсть Компанiї до кожного iз зазначених ризикiв, про цiлi Компанiї, її полiтику та методи оцiнки та управлiння ризиками. Додаткова iнформацiя кiлькiсного характеру розкривається по всьому тексту цiєї попередньої фiнансової звiтностi.
Система управлiння ризиками
Керiвництво Компанiї несе повну вiдповiдальнiсть за створення та здiйснення нагляду за системою управлiння ризиками.
Полiтика Компанiї з управлiння ризиками розроблена з метою iдентифiкацiї та аналiзу ризикiв, яким пiддається Компанiя, встановлення допустимих граничних значень ризику i вiдповiдних механiзмiв контролю, а також монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика i системи управлiння ризиками регулярно аналiзуються на предмет необхiдностi внесення змiн у зв'язку зi змiнами ринкових умов i дiяльностi Компанiї.
Кредитний ризик
Кредитний ризик — це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до виникнення концентрацiї кредитного ризику в основному складаються з грошових коштiв та дебiторської заборгованостi.
Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською дiяльнiстю Компанiї, контролюється кожною операцiйною одиницею пiд час виконання затверджених Компанiєю процедур оцiнки надiйностi та платоспроможностi кожного контрагента, в тому числi щодо стягнення заборгованостi.
Монiторинг дiяльностi кредитного ризику здiйснюється на рiвнi Компанiї вiдповiдно до встановлених принципiв та методiв вимiрювання для того, щоб визначати i проводити монiторинг ризикiв, пов’язаних з контрагентами.
Iнформацiя про найбiльших дебiторiв. Компанiї на звiтнi дати представлена нижче:
31 Г рудня 31 Грудня 01 сiчня 01 сiчня
2012 2012 2012 2012
% тис. грн % тис. грн.
ТОВ "Торговий дiм " Єврошпалери" 13% 24 736 10% 16 082
Кiльчень ТОВ 5% 9 943 8% 12 531
ЗАТ "Торговий дiм" ДЮН" 43% 80 109 34% 53 490
Алтекс ТОВ 5% 9 231 6% 9 406
ТОВ "Племiнне господарство "Бреч" 5% 9 544 6% 9 168
АРТЛАЙН ТОВ 0% - 7% 10 895
71% 133 563 71% 111 572
Всього Не прострочена и не Прострочена, але не знецiнена
знецiнена 360 днiв

31 грудня 2012 158 922 117 064 30 368 2 047 123 9 320
01 сiчня 2012 140 235 84 941 41 483 5 121 6 053 2 637
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання у належнi строки, не зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у забезпеченнi, наскiльки це можливо, достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань у строк, як в нормальних, так i в напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв або ризику збитку для репутацiї Компанiї.
У наведенiй нижче таблицi представлена узагальнена iнформацiя про договiрнi недисконтованi платежi за фiнансовими зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року та 01 сiчня 2012 року:
Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 31 грудня 2012
Довгостроковi кредити i позики 26 4 794 - 4 794
Короткостроковi позики 26 30 000 - - 30 000
Торгова кредиторська
та iнша заборгованiсть 27 31 701 - - 31 701
Всього 61 701 4 794 - 66 495
Прим. до 1 року 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв 01 сiчня 2012
Довгостроковi кредити i позики 26 4 686 - 4 686
Короткостроковi позики 26 30 910 - - 30 910
Торгова кредиторська
та iнша заборгованiсть 27 24 006 - - 24 006
Всього 54 916 4 686 - 59 602
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фiнансовий результат Компанiї або на вартiсть фiнансових iнструментiв коливання ринкових цiн, таких як процентнi ставки, та курси валют. Метою управлiння ринковим ризиком є контроль рiвня ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдношення доходностi та ризику в межах прийнятних параметрiв.
Валютний ризик
Компанiя схильна до валютного ризику пiд час здiйснення операцiй з реалiзацiї, закупiвель i отримання позик, у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної валюти, насамперед долар, євро, росiйський рубль. Компанiя не здiйснювала операцiї з хеджування проти цих валютних ризикiв.
Схильнiсть Компанiї до фiнансового ризику, виходячи з балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань, станом на 31 грудня 2012 та 01 сiчня 2012 року представлена наступним чином:
31 грудня 2012 01 сiчня 2012
USD EUR RUB USD EUR RUB
Грошовi кошти та еквiваленти 7 233 10 749 4 673 5 354 543 23 389

Короткостроковi депозити 25 578 - - 7 990 - -
Довгостроковi кредити i
позики - 4 794 - - 4 686 -
Торгова та iнша дебiторська
заборгованiсть 5 662 782 88 683 2 434 588 66 676
Торгова кредиторська
та iнша заборгованiсть (1 324) (13 203) (8 623) (656) (6 591) (7 180)
Чиста схильнiсть до
валютного ризику 37 149 3 122 84 733 15 122 (774) 82 885
Потенцiйне змiцнення/послаблення долара, євро та росiйського рубля по вiдношенню до функцiональної валюти станом на 31 грудня 2012 року та 01 сiчня 2012 року призвело б до збiльшення/(зменшення) прибутку до оподаткування, як зазначено нижче:
Змiна обмiнного курсу USD Вплив на прибуток до оподаткування
31 грудня 2012 + 15 % (5 572)
(- 15 % ) 5 572
01 сiчня 2012 + 15 % (2 268)
(- 15 % ) 2 268
Змiна обмiнного Вплив на прибуток
курсу EUR до оподаткування
31 грудня 2012 + 10 % (312)
(- 10 % ) 312
01 сiчня 2012 + 10 % 77
(- 10 % ) (77)
Змiна обмiнного Вплив на прибуток
курсу RUB до оподаткування
31 грудня 2012 + 20 % (16 947)
(- 20 % ) 16 947
01 сiчня 2012 + 20 % (16 577)
(- 20 % ) 16 577
Управлiння капiталом
Компанiя не має офiцiйної полiтики з управлiння капiталом, але менеджмент прагне до пiдтримки достатнього рiвня капiталу для вирiшення оперативних i стратегiчних потреб Компанiї, а також для пiдтримки довiри учасникiв ринку. Це досягається за допомогою ефективного управлiння грошовими коштами. Використання цих заходiв свiдчить, Компанiя спрямована на стiйке зростання прибутку. Протягом року не було змiн у пiдходах Компанiї до управлiння капiталом.
31 грудня 01 сiчня
Прим 2012 2012
Довгостроковi кредити i позики 26 4 794 4 686
Короткостроковi позики 26 30 000 30 910
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 27 30 900 23 436
Розрахунки по нарахованим вiдсоткам 27 462 514
Грошовi кошти та їх еквiваленти 24 (94 383) (37 374)
Чистий позиковий капiтал (28 227) 22 172
Власний капiтал 602 317 483 174
Всього капiтал 574 090 505 346
Коефiцiєнт фiнансового важеля -5% 4%
33.Подiї пiсля дати балансу
Наглядова рада товариства (протокол вiд 07.02.2013 № 25) вирiшила припинити повноваження Генерального директора Якович Нiни Мефодiївни та звiльнити її з займаної посади на пiдставi поданої заяви у зв'язку з виходом на пенсiю. Наглядова рада товариства вирiшила обрати Генеральним директором товариства Мурая Вiктора Петровича з 08.02.2013 строком на 2 роки.

д/в

д/в

д/в