АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Виробництво шпалер за КВЕД 17.24
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1120562 0
Податок на додану вартість 015 46720 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1073842 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 807382 0
Валовий:
прибуток 050 266460 0
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 14743 0
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 61460 0
Витрати на збут 080 20848 0
Інші операційні витрати 090 25592 0
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 173303 0
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1675 0
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 4632 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 809 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 169537 0
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35339 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 134198 0
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 134198 0
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 661555 0
Витрати на оплату праці 240 71715 0
Відрахування на соціальні заходи 250 26547 0
Амортизація 260 33860 0
Інші операційні витрати 270 123985 0
Разом 280 917662 0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 6021800 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6021800 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 22.285363 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 22.285363 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Попередня фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та на вимоги задекларованi у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi — МСФЗ) N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., якi дозволяють . публiчним акцiонерним товариствам здiйснити перехiд, та надати попередню фiнансову звiтнiсть пiдготовлену у вiдповiдностi до МСФЗ за перiод, який розпочався 1 сiчня 2012 року без подання порiвняльної iнформацiї'.


Керівник

 

(підпис)

Мурай Вiктор Петрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук Iрина Iванiвна