АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП" за ЄДРПОУ 00278876
Територія   за КОАТУУ 7422410100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво шпалер за КВЕД 17.24
Середня кількість працівників 1017    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Передзаводська,б. 4, м Корюкiвка, Корюкiвський, Україна, 15300
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 551 673
первісна вартість 011 1554 1770
накопичена амортизація 012 1003 1097
Незавершені капітальні інвестиції 020 28994 56790
Основні засоби:
залишкова вартість 030 160259 206004
первісна вартість 031 161113 240441
знос 032 854 34437
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 962 962
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 2375 2127
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 1310 4109
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 194451 270665
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 79643 71844
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 174 222
Готова продукція 130 74392 86913
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 135911 152638
первісна вартість 161 156885 184914
резерв сумнівних боргів 162 20974 32276
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 30167 29873
за виданими авансами 180 3272 7282
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14265 20516
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 98 46150
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 37276 48233
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 375198 463671
III. Витрати майбутніх періодів 270 270 512
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 2 2005
Баланс 280 569921 736853


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 48174 48174
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 434999 554143
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 483173 602317
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 2916 6132
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 2916 6132
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 4686 4794
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 8038 9214
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 12724 14008
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 30910 30000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22410 28239
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 12922 42142
з бюджетом 550 516 7559
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 1172 1246
з оплати праці 580 1582 1748
з учасниками 590 55 339
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1541 3123
Усього за розділом IV 620 71108 114396
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 569921 736853
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мурай Вiктор Петрович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кугук Iрина Iванiвна