АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 15054500 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 2.5 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 15015068 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів     02.04.2012  
Дата виплати дивідендів     16.04.2012  
Опис Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 30.03.2012 № 18) прийняли рiшення направити на виплату дивiдендiв за 2011 рiк 15054500,00 грн. Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 30.03.2012 № 14) було визначено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2011 рiк на 02.04.12, строк виплати дивiдендiв з 16.04.12 по 30.09.12, вiдповiдно до Статуту дивiденди виплачувати грошовими коштами шляхом перерахування вiдповiдної суми коштiв на рахунок акцiонера в установi банку, зазначеному в зведеному облiковому реєстрi акцiонерiв або заявi акцiонера, надiслання поштовим переказом на адресу, зазначену в зведеному облiковому реєстрi акцiонерiв або заявi акцiонера, чи видачi готiвкою в касi емiтента за мiсцезнаходженням (вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюкiвка, Чернiгiвська обл., 15300, примiщення бухгалтерiї).
Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 26.04.2013 № 19) прийняли рiшення не нараховувати i не виплачувати дивiденди за звiтний 2012 рiк