АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.03.2012
Кворум зборів** 77.1536
Опис Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Мiсце проведення зборiв: Чернiгiвська обл., м. Корюкiвка Чернiгiвської обл., вул. Передзаводська, 4. Порядок дений: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї, передача зберiгачу повноважень лiчильної комiсiї та затвердження умов вiдповiдного договору з ним. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2011 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2011 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 13. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 4.646.033 голоси, що становить 77,1536% вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: не менш як 60% простих акцiй, тобто не менш як 3.613.080 голосiв. Рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв:
1. Передати зберiгачу - Публiчному акцiонерному товариству «Полiкомбанк» повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердити умови договору з ним про надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з проведення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.02.2012 № 11-18/11З.
2. Обрати Приходька Леонiда Васильовича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Журбу Олену Валентинiвну секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Генерального директора за 2011 рiк.
4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2011 рiк.
7. Чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi в 2011 роцi становить 74.002.000,00 грн. Затвердити розподiл чистого прибутку Товариства за результатами дiяльностi в 2011 роцi: на виплату дивiдендiв – 15.054.500,00 грн., чистий прибуток у розмiрi 58.947.500,00 грн. не розподiляти. Виплатити дивiденди за 2011 рiк по простих акцiях Товариства у розмiрi 2,50 грн. (двi грн. 50 коп.) на одну акцiю.
8. На виконання вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
Бондар Анатолiй Олександрович – Голова, Приходько Леонiд Васильович - секретар, Шолом Сергiй Васильович, Бондар Олександр Анатолiйович, Бондар Олена Анатолiївна.
9. Обрати членiв Наглядової ради Товариства: Бондар Анатолiй Олександрович, Приходько Леонiд Васильович, Шолом Сергiй Васильович, Бондар Олександр Анатолiйович, Бондар Олена Анатолiївна.
10. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Дяченко Раїса Сергiївна – Голова,
Мурай Вiктор Петрович, Алексiєнко Вiталiй Петрович.
11. Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Свинар Олександр Вiкторович, Мехеденко Андрiй Iванович, Глущенко Свiтлана Анатолiївна.
12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (проекти договорiв додаються). Уповноважити Генерального директора Якович Нiну Мефодiївну пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
13. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.03.13:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 250,0 млн. грн.
Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.03.13:
- щодо придбання сировини на граничну сукупну вартiсть 1,5 млрд. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 1,5 млрд. грн.