АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за звiтний перiод - 1017 осiб; позаштатних працiвникiв - 7; таких, що працюють неповний робочий день (тиждень) немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 68437,5 тис. грн. Збiльшення пов'язане iз зростанням розмiру мiнiмальної заробiтної плати, виплатою надбавок по результатам роботи за квартал, пiдвищенням цiн у зв'язку iнфляцiйними процесами. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується шляхом регулярного технiчного навчання на виробництвi, участi працiвникiв у семiнарах.