АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 15300
3.1.5. Область, район Чернігівська область, Корюкiвський
3.1.6. Населений пункт м. Корюкiвка
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Передзаводська, буд.4

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №328123
3.2.2. Дата державної реєстрації 12.07.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Корюкiвська районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 48174400
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 48174400

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",ЧЕРНIГIВ
3.3.2. МФО банку 353649
3.3.3. Поточний рахунок 260070176158
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ФПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",ЧЕРНIГIВ
3.3.5. МФО банку 353649
3.3.6. Поточний рахунок 260070176158

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
17.24 Виробництво шпалер
17.12 Виробництво паперу та картону
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 табл.4) Перелiку наркотичних засобiвАВ №58279127.05.2011Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками27.05.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на спецiальне водокористуванняУКР 4115 А/Чрн26.12.2011Держуправлiння екологiї та природних ресурсiв в Чернiгiвськiй обл.26.12.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки2074.11.30-21.24.019.05.2011Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду19.05.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-901.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.09.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-801.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.09.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiю на наступний перiод
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-701.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.25.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний перiод
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7424410100-601.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.25.07.2018
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-1201.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2019
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 а01.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 б01.04.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.22.01.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл про внесення змiн до № 7422410100-12 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-12 в26.12.2011Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.26.12.2016
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на зберiгання, використання кислота соляна119/1219.06.2012Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України21.03.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Посередницька дiяльнiсть митного брокераАВ №48035116.07.2009Державна митна служба України15.07.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцензiї на наступний термiн
Дозвiл на зберiгання, використання ангiдриду хромового120/1219.06.2012Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України18.06.2015
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцнзiї на наступний термiн
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами7422410100-3123.04.2012Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.23.04.2022
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцнзiї на наступний термiн.
Дозвiл на розмiщення вiдходiв11728.05.2012Державне упр. охорони навколишнього природного середовища в Чернiгiвськiй обл.01.01.2014
Опис:
Емiтент планує продовжити дiю лiцнзiї на наступний термiн.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента