АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Найменування аудитора (аудиторської фiрми): Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 30373906
Номер, серiя, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: № 2091, 26.01.2001р.
Останнiй звiтний перiод за який проведений аудит фiнансової звiтностi: 2012 рiк
Повний текст аудиторського висновку мiститься у роздiлi 12 "Опис бiзнесу" паперової форми Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (елемент "AUDIT" структури даних "BUS_TEXT" "Опис бiзнесу" до файлу схеми "YearEm.xsd", за якою сформовано файл "Report.xml" вiдповiдно до наказу Голови НКЦПФР вiд 09.04.2013 № 214 "Щодо опису роздiлiв та схем ХМL - файлiв електронної форми iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".