АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 77556 207029 404 318 77960 207347
будівлі та споруди 21430 85070 0 310 21430 85380
машини та обладнання 54137 113253 0 0 54137 113253
транспортні засоби 1013 8091 404 8 1417 8099
інші 976 615 0 0 976 615
2. Невиробничого призначення: 403 1102 0 0 1102 403
будівлі та споруди 319 996 0 0 319 996
машини та обладнання 30 31 0 0 30 31
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 54 75 0 0 54 75
Усього 77959 208131 404 318 78363 208449
Опис Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 318 тис. грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть ОЗ становить 242568 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 208131 тис. грн. (складається iз суми рядкiв 030 та 055 графи 4 Балансу, тому що Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв). Рiвень зношеностi ОЗ станом на 31.12.2012 року становить 85,8 %, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ становить 923 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу ОЗ становить 139892 тис.грн. Знаходяться в оперативнiй орендi ОЗ залишковою вартiстю 3117 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 602317 483173
Статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 48174 48174
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 554143 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 554143 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.