АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР в травнi 1946 р. на базi зруйнованого пiд час Великої Вiтчизняної вiйни цукрово- рафiнадного заводу було вирiшено побудувати фабрику по виробництву технiчних паперiв. В 1949 р. виготовлено першу продукцiю - крейдований папiр, трохи згодом почали випускати кольоровий папiр. В 1985 роцi побудовано цех по виробництву шпалер. На сьогоднi пiдприємство є безперечним лiдером за обсягами виробництва найбiльш екологiчних паперових шпалер та динамiкою оновлення асортименту.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради. Дочiрнiх пiдприємств фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку. Визнання основних засобiв, їх оцiнка та облiк здiйснювалась вiдповiдно до вимог П(С)БО №7 «Основнi засоби». Для розрахунку амортизацiї основних засобiв всiх груп застосовується метод зменшення залишкової вартостi в бухгалтерському та податковому облiку. Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної вартостi. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувався прямолiнiйний метод. Запаси товарно-матерiальних цiнностей пiдприємства визначались, оцiнювались та облiковувались у вiдповiдностi з П(С)БО №9. На пiдприємствi застосовувались такi методи вибуття запасiв: ФIФО, iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв. Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО № 16. Облiк витрат здiйснювався без застосування рахункiв 8 класу.
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Правлiнню
Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi, та вiдповiдно до листа Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., (код ЄДРПОУ — 00278876, мiсцезнаходження: Україна, Чернiгiвська область, м.Корюкiвка, вул. Передзаводська 4, дата державної реєстрацiї — 12.07.1994) (далi - Компанiя), що додається та включає попереднiй Баланс стан станом на 31 грудня 2012 року, попереднiй Звiт про фiнансовi результати, попереднiй Звiт про власний капiтал, попереднiй Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складається та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Цей висновок (звiт) незалежного аудитора складений з урахуванням вимог Комiсiї, що викладенi в рiшеннi вiд 29 вересня 2011 №1360 «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» та вiд 19 грудня 2006 №1528 «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку» (далi - Положення).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанiї за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї попередньої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог законодавства України та вiдповiдно до вимог задекларованних у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої фiнансової звiтностi , що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур за для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення попередньої фiнансової звiтностi , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення попередньої фiнансової звiтностi .

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення модифiкованої (умовно-позитивної) думки
Ми не були присутнi при iнвентаризацiї запасiв та готової продукцiї станом на 01 сiчня 2012 року, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами Компанiї. Внаслiдок характеру дiяльностi Компанiї нам не вдалося переконатися в кiлькостi запасiв i готової продукцiї за допомогою iнших аудиторських процедур станом на 01 сiчня 2012 року. У зв'язку з цим, ми не могли визначити чи iснувала необхiднiсть в яких-небудь корегуваннях запасiв за станом на 01 сiчня 2012 року, а також елементiв, якi формують попереднiй звiт про фiнансовий результат, попереднiй звiт про власний капiтал i попереднiй звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк.
Висловлення модифiкованої (умовно-позитивної) думки
На нашу думку, за винятком впливу на попередню фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться в попередньому параграфi, попередня фiнансова звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до законодавства України.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки звертаємо вашу увагу на Примiтку 2, та на вимоги задекларованi у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi — МСФЗ) N 31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., якi дозволяють публiчним акцiонерним товариствам здiйснити перехiд, та надати попередню фiнансову звiтнiсть пiдготовану у вiдповiдностi до МСФЗ за перiод, який розпочався 1 сiчня 2012 року без подання порiвняльної iнформацiї.
Крiм того, ми звертаємо Вашу увагу на той факт, що, вiдповiдно до МСФЗ, тiльки повний набiр фiнансової звiтностi, що мiстить звiт про баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв, разом з порiвняльною iнформацiєю та пояснювальними примiтками можуть забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Компанiї, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно МСФЗ, тому iснує iмовiрнiсть того, що подана попередня фiнансова звiтнiсть, може вимагати корекцiї до того як вона буде використана в якостi фiнальних порiвняльних даних
за 2012 р.
Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги цi питання.
Звiт щодо iнших вимог законодавчих та нормативних актiв.

У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - НКЦПФР), що викладенi в Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв фiнансової звiтностi емiтентiв та професiйних учасникiв фондового ринку.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиту попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «СЛОВ’ЯНСЬКIШПАЛЕРИ- КФТП» (далi - Компанiя), що додається та включають попереднiй Баланс станом на 31 грудня 2012 року, попереднiй Звiт про фiнансовi результати, попереднiй Звiт про власний капiтал, попереднiй Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї, органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту попередньої фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку:
Стосовно розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попередньої фiнансової звiтностi Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї щодо активiв, за виключенням обмежень наведених у пiдставi для висловлення модифiкованої думки.
Загальний обсяг активiв станом на 31.12.2012, що Компанiя розкрила в попереднiй фiнансовiй звiтностi — 736 853 тис. грн. (01.01.2012 — 569 921 тис.грн.), в тому числi статтi балансу: “Основнi засоби” станом на 31.12.2012 — 206 004 тис.грн ( 01.01.2012 — 160 259 тис. грн), “Виробничi запаси” станом на 31.12.2012 — 71 844 тис. грн. ( 01.01.2012 — 79 643 тис. грн.), “Готова продукцiя” станом на 31.12.2012 — 86 913 тис. грн. ( 01.01.2012 — 74 392 тис. грн.), “Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” станом на 31.12.2012 — 152 638 тис. грн. (01.01.2012 — 135 911 тис. грн. ), тощо.
Стосовно розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попередньої фiнансової звiтностi Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї за видами зобов’язань.
Загальний обсяг зобов’язань станом на 31.12.2012, що Компанiя розкрила в попереднiй фiнансовiй звiтностi — 134 536 тис. грн. (01.01.2012 — 86 748 тис.грн.), в тому числi: “Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” станом на 31.12.2012 — 28 239 тис. грн. (01.01.2012 — 22 410 тис. грн.), “Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв” станом на 31.12.2012 42 142 тис. грн. (01.01.2012 — 12 922 тис. грн.), “Короткостроковi кредити банкiв” станом на 31.12.2012 — 30 000 тис. грн. (01.01.2012 —
30 910 тис. грн.).

Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Нами не виявлено фактiв, що свiдчать про невiдповiднiсть попереднiх фiнансових звiтiв Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї про власний капiтал. Загальний обсяг власного капiталу станом на 31.12.2012, що Компанiя розкрила в попереднiй фiнансовiй звiтностi — 602 317 тис. грн. (01.01.2012 — 483 173 тис. грн.), в тому числi зареєстрований статутний капiтал станом на 31.12.2012 — 48 174 тис. грн. (01.01.2012 — 48 174 тис. грн.)
Стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
За станом на 31.12.2012 фактична вартiсть чистих активiв Компанiї 602 317 тис.грн. (див. «попереднiй Баланс»), що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Стосовно сплати акцiонерами статутного капiталу у встановленi законодавством термiни (сплачено повнiстю чи частково). Уразi, якщо статутний фонд (капiтал) сплачено не у повному обсязi, зазначається розмiр сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капiталу)
Зареєстрований статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2012 складає 48 174 тис. грн. (01.01.2012 — 48 174 тис.грн.), що вiдповiдає Статуту. Статутний капiтал акцiонерами сплачено повнiстю та у встановленi законодавством термiни.
Стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi НКЦПФР
НКЦПФР не визначенi вимоги лiквiдностi для Компанiї.
Стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України (вид, розмiр та опис забезпечення за цiнними паперами) (уразi наявностi)
Компанiя не здiйснювала випуск забезпечених цiнних паперiв.
Стосовно вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України «Про iпотечнi облiгацiї»
Компанiя не здiйснювала випуск iпотечних облiгацiй.
Стосовно розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Нами не виявлено факти, що свiдчать про невiдповiднiсть попередньої фiнансової звiтностi Компанiї вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в частинi розкриття iнформацiї про чистий прибуток (збиток).
Загальний обсяг прибутку за 2012 рiк, що Компанiя розкрила в попереднiй фiнансовiй звiтностi — 134 198 тис. грн.
Стосовно стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр зобов'язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов'язань за цiнними паперами вiдповiдно до проспекту емiсiї)
Станом на 31.12.2012 Компанiя не мала зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
Стосовно вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв
Компанiя не є товариством з управлiння активами.
Стосовно розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних папрiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
• прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу — не приймалися;
• прийняття рiшення про викуп власних акцiй — не приймалися;

• факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi — проходження лiстингу не здiйснювалося;
• отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента — не отримувалася;
• змiна складу посадових осiб емiтента — Особлива iнформацiя опублiкована в газетi «Вiдомостi ДКЦПФР» №64 (1317) 04.04.2012 року;
• змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй — не було;
• рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв — не приймалися;
• рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу — не приймалися;
• порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю — не порушувалося, не виносилися;
• рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не приймалися.
Iнформацiя, що передбачена Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затверджено Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29 вересня 2011)
У вiдповiдностi до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi - НКЦПФР) до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360, аудитори мають висловити думку стосовно окремо визначених аспектiв iнформацiї, що розкривається емiтентом цiнних паперiв.
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства ««СЛОВ’ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ-КФТП»» (надалi — Компанiя) на 31.12.2012. Зазначена iнформацiя отримана на основi вибiркового тестування i в обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Компанiї та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, потрiбно враховувати, що критерiї оцiнки, застосованi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються НКЦПФР.
В результатi проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту попередньої рiчної фiнансової звiтностi ми висловлюємо нашу думку:
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Станом на 31.12.2012 фактична вартiсть чистих активiв Компанiї 602 317 тис.грн. (див. «попереднiй Баланс»), що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Висновки щодо наявностi (вiдсутностi) суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю:
В межах виконаних нами процедур пiд час проведення аудиту нами не виявлено суттєвих розбiжностей мiж iнформацiєю, що розкривається у попереднiй фiнансовiй звiтностi Компанiї на
31 грудня 2012 з вiдповiдною iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентами цiнних паперiв та подається до НКЦПФР.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства":
Стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Функцiя внутрiшнього аудиту в структурi Компанiї не органiзована та не функцiонує.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"):
До процедур, що нами виконувалися пiд час аудиту, входила й оцiнка ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення попередньої фiнансової звiтностi , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдомостi про аудиторську фiрму:
Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»»;
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв — 2091, видане 26 сiчня 2001 року;
Мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, вул. Фiзкультури, 28.
Тел.: +380 (44) 284 18 65
Факс: +380 (44) 284 18 66
Дата початку проведення аудиту: 29 жовтня 2012 року
Дата закiнчення проведення аудиту: 26 квiтня 2013 року
Генеральний директор О. В. Почкун
Аудитор О.С. Коновченко
Сертифiкат аудитора банкiв № 0034 виданий рiшенням Аудиторської палати України № 207/2 вiд 29 жовтня 200 9року
м. Київ, Україна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство виробляє шпалери наступних видiв: паперовi, миючi, кашированi, акриловi, вiнiловi на паперовiй основi вiнiловi на флiзелiновiй основi подвiйної ширини, також шпалери гарячого тиснення на флiзелiновiй основi подвiйної ширини. Основними ринками збуту є країни СНД. Пiдприємство постiйно займається розробкою дизайнiв та колекцiй на потребу споживачам вiдповiдно до конкурентного середовища. На даний час пiдприємство є лiдируючим в галузi виробництва шпалер. Головними джерелами сировини є компанiї якi знаходяться в Нiмеччинi, Фiнляндiї, Росiї та України. Всi компанiї з якими ми працюємо є вiдомими виробниками тiєї чи iншої сировини в Європi i у свiтi в цiлому. Сировина яку вони постачають вiдрiзняється високою якiстю та конкурентоспроможнiстю по свiтовим цiнам. У середньому пiдвищення цiни вiдбувається на 10-15% щорiчно i обумовлено, насамперед пiдвищенням цiн на енергоносiї та коливанням курсу валют. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: змiни законодавства.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2008-2012 рокiв було вiдчужено (списано та продано) основних фондiв на суму 3109 тис.грн., введено в дiю основних фондiв в сумi 171230 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 242568 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв становить 208131 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Однiєю з найважливiших проблем є недосконалiсть податкового законодавства: один i той-же нормативний акт податковий орган, наприклад, в рiзнi перiоди часу тлумачить по-рiзному. Ринок збуту сировини в основному залежить вiд експорту, отже ступiнь залежностi вiд змiн законодавчих актiв в сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi дуже високий.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 1.Було нараховано i сплачено штрафнi санкцiї по податку на прибуток по акту перевiрки :
• Нарахована пеня – 49096,62 грн.
• Нарахована штрафна санкцiя – 11815,00 грн.
• Нараховано податок на прибуток – 530345,00 грн.
2.Було нараховано i сплачено штрафнi санкцiї по податку на додану вартiсть :
• Нарахована штрафна санкцiя – 4760,00 грн.
• Нараховано ПДВ – 20907,00 грн.
3.Було нараховано i сплачено штрафнi санкцiї по податку з доходiв фiзичних осiб по акту перевiрки:
• Нараховано ПДФО – 16710,00 грн.
• Нарахована штрафна санкцiя – 1,00 грн.
• Нарахована пеня по ПДФО – 2154,35 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для розвитку виробництва, обновлення виробничих потужностей та поповнення обiгових коштiв ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" використовує довгострокове та короткострокове кредитування.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але невиконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2013-2014 роки розроблений перспективний план розвитку пiдприємства, згiдно якого наше пiдприємство буде нарощувати об'єми продажу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік На фонi постiйнної конкуренцiї на ринку шпалер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" постiйнно проводить аналiз ринку та орiєнтируєтся на сучаснi и перспективнi напрямки. Для втiлення в життя сучасних рiшеннь i нових дизайнерских розробок застосовує новiтнi технологiї шпалерного виробництва, доказом чому служать освоєнi новi види малюнкiв, якi об'єднуються в окремi колекцiї шпалер. Разом з провiдними європейськими та вiтчизняними виробниками та постачальниками сировини та матерiалiв проводится робота з модернiзацiї компонентiв для шпалер, що безумовно дає свої результати та залишає за пiдприємством право залишатися лiдером з обсягiв продаж. В планах розвитку пiдприємства закладено збiльшення обсягiв продаж продукцiї пiдвищенної якостi та збiльшення її асортиментного ряду.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Вiдсутнi судовi справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною немає.