АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мурай Вiктор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00278876
1.4. Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Корюкiвський, м. Корюкiвка, 15300, вул. Передзаводська, буд.4
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04657) 2-17-79, (04657)3-42-92
1.6. Електронна поштова адреса емітента wallpaper@slav-oboi.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

83, Газета "Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.slav-oboi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2013

(дата)