АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
02.03.2011
84.4050000
Мiсце проведення зборiв: Чернiгiвська обл., м. Корюкiвка Чернiгiвської обл., вул. Передзаводська, 4. Порядок дений: 1. Звiт про дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк.
2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
3.Затвердження балансу i звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк.
4.Розподiл чистого прибутку.
5.Про змiну типу акцiонерного Товариства i найменування Товариства.
6.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
7.Затвердження Положень Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю.
Пропозицiй щодо порядку денного зборiв не надходило. Питання порядку денного розглянутi в повному обсязi, затвердженi звiти, затверджено нову редакцiю Статуту та Положення Товариства. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.