АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за звiтний перiод - 980 осiб; позаштатних працiвникiв - 10; таких, що працюють неповний робочий день (тиждень) немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод складає 58049,6 тис. грн. Збiльшення пов'язане iз зростанням розмiру мiнiмальної заробiтної плати, виплатою надбавок по результатам роботи за квартал, пiдвищенням цiн у зв'язку iнфляцiйними процесами. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується шляхом регулярного технiчного навчання на виробництвi, участi працiвникiв у семiнарах.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
15054500.000 0.000 12043600.000 0.000
2.500 0.000 2.000 0.000
0.000 0.000 11939839.000 0.000
02.04.2012 02.03.2011
16.04.2012 02.03.2011
Примітки:
Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 02.03.2011р. № 17) прийняли рiшення направити на виплату дивiдендiв за 2010 рiк 12043600,00 грн. Початок виплати 02.03.2011р., кiнець - 02.09.2011р. Загальнi збори акцiонерiв (протокол вiд 30.03.2012 № 18) прийняли рiшення направити на виплату дивiдендiв за звiтний рiк 15054500,00 грн. Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 30.03.2012 № 14) було визначено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2011 рiк на 02.04.12, строк виплати дивiдендiв з 16.04.12 по 30.09.12, вiдповiдно до Статуту дивiденди виплачувати грошовими коштами шляхом перерахування вiдповiдної суми коштiв на рахунок акцiонера в установi банку, зазначеному в зведеному облiковому реєстрi акцiонерiв або заявi акцiонера, надiслання поштовим переказом на адресу, зазначену в зведеному облiковому реєстрi акцiонерiв або заявi акцiонера, чи видачi готiвкою в касi емiтента за мiсцезнаходженням (вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюкiвка, Чернiгiвська обл., 15300, примiщення бухгалтерiї).