АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi данi: "вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - емiтент не входить до складу будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя про рейтингове агенство" - емiтент не користувався послугами рейтингового агентства. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - не заповнюється емiтентами - акцiонерними товариствами. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - облiгацiї протягом звiтного перiоду не випускалися. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iншi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускалися. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - похiднi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускалися. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупалися. "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - сертифiкати цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не видавалися. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповнюється, так як емiтент не пiдпадає пiд критерiї розкриття iнформацiї вiдповiдно до Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.06 № 1591. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - борговi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускалися. "Вiдомостi щодо особливої цiнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала. Iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного перiоду не випускалися. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - не складалася. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi - протягом звiтного перiоду не випускалися. Звiт про корпоративне управлiння не заповнювався, оскiльки товариство не є фiнансовою установою.