АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Якович Нiна Мефодiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
16.05.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00278876
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Чернігівська область
     Район Корюкiвський
     Поштовий індекс 15300
     Населений пункт м. Корюкiвка
     Вулиця, будинок вул. Передзаводська, буд.4
     Міжміський код, телефон та факс (04657) 2-17-79, (04657)3-42-92
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
    Річна інформація опублікована у 81(1334) газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.slav-oboi.pat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)